НПАОП 1.8.10-5.21-92 Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт щодо укладання та розбирання мішків з цукром

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦУКРОВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

УкрНДІЦП

"Погоджено":

Зав.відділу охорони праці

ЦК профспілок працівників

агропромислового комплексу

України

В. І.Левченко

21 лютого 1992р.

"Затвердив"

Голова правління

концерну "Укрцукор"

О.С.Заєць

30 травня 1992р.

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці при виконанні робіт по

укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском

Інструкція вводиться з моменту її видання.

1. ВСТУП

1.1. "Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском" визначає порядок укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском масою 50 кг, включає загальні вимоги безпеки і призначена для осіб, які відповідають за безпечне виконання вказаних робіт, а також осіб, які виконують ці роботи.

1.2. Дія забезпечення безпечного виконання робіт по укладанню та розбиранню штабелів мішків з цукром-піском адміністрація підпри­ємства /цукрового заводу, комбінату/ повинна внести в інструкцію до­повнення з урахуванням місцевих умов /розмірів і конструкції склад­ських приміщень, наявності засобів механізації, прийнятих способів укладання та розбирання штабелів, обладнаних точок відванта­ження цукру-пісяу споживачу та організації роботи у складі/.

1.3. Доповнена інструкція повинна бути погоджена з службою по охороні праці, затверджена головним інженером, профспілковим комітетом заводу і введена в дію, як виробнича, наказом директора.

1.4. В разі виникнення додаткових вимог, додержання яких необхідно для безпечного виконання робіт по укладанню та розби­ранню штабелів мішків з цукром-піском, адміністрація заводу зобов"язана вносити в інструкцію відповідні доповнення в установ­леному порядку.

1.5. З моменту введення цієї інструкції ОСТ 18-402-82 вва­жається недійсним.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

2.1. До укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском допускаються особи, яким сповнилося 20 років, і які прой­шли медичний огляд, інструктаж /ввідний і на робочому місці/, спеціальне навчання та перевірку знань у кваліфікаційній комісії в обсязі цієї інструкції.

Інструктаж на робочому місці повинен проводити завідуючий складу або особа, яка його заміщає.

2.2. В процесі укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском працівники можуть підлягати впливу таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів, як:

рухомі машини і механізми;

обвал штабелів;

падіння мішків із штабелів і конвейерних стрічок;

падіння людини з висоти /штабелів, драбин, механізмів/;

підвищений рівень шуму;

електрострум;

недостатня освітленість робочої зони;

небезпечність виникнення пожежі.

2.3. Для кожної секції складу слід розробити і затвердити в установленому порядку план укладання штабелів.

В планах слід передбачати способи укладання та розбирання штабелів, розміри штабелів в плані по основі та висоті, наявність або відсутність виступів з урахуванням місцевих умов /розмірів складських приміщень, наявності засобів механізації,розміщення електричних щитів, допоміжних приміщень, проходів і обладнаних точок відвантаження цукру-піску/.

2.4. Згідно з розробленим планом в кожній секції складу повинна бути проведена розмітка підлоги з позначенням меж штабелів, проходів і проїздів між ними. Укладання штабелів на проходах за­бороняється.

2.5. Допускається укладання мішкіів з цукром-піском на висоту до 46 рядів /8,5 м/ без уступів за таких умов:

наявність спеціально навчених робітників /вантажників, які мають досвід і професійні навики укладання високих штабелів/;

наявність штабелеукладачів, конструкція яких забезпечує по­дачу мішків на висоту не менше 9 м, відстань не менше 1,5-2 м від краю штабеля;

висота складу цукру-піску від рівня підлоги до затягання ферм не менше 9 м;

міцність тканини мішків відповідно до ГОСТ 8516-83.

У випадку невиконання вказаних умов, мішки можна укладати у штабель із збереженням виступів через кожні 20 рядів по висоті за розміром на половину зв"язки по всьому периметру штабеля.

2.6. Для забезпечення пожежної безпеки відстань від мішків на верху штабеля до елементів електричного освітлення повинна бути не менше 0,5 м.

2.7. Склади для тарного способу зберігання цукру-піску повинні бути забезпечені засобами вогнегасіння. Кільність і номенклатура основних видів засобів вогнегасіння повинні визначатися нормами, затвердженими Держбудом країни. Для зазначення місцезна­ходження засобів вогнегасіння слід застосовувати вказівні .знаки за ГОСТ 12.4.026-76. Проходи /проїзди/ до місця знаходження засобів вогнегасіння повинні бути завжди вільними.

2.8. Рух транспортних засобів біля складів для тарного спосо­бу зберігання цукру-піску треба організовувати по схемі, затверд­женій адміністрацією підприємства, з установленням відповідних дорожніх знаків за ГОСТ 10807-78, а також знаків, які прийняті на залізничному і водному транспорті.

2.9. Уклон залізничних шляхів біля складів допускається не більше 0,008.

2.10. Вагон, який подається під назаятажування-розвантажування, слід загальмувати двома башмакамн. Не можне використовувати для гальмування вагонів випадкові предмети /шпали, підхладки, ломи тощо/.

2.11. Для безпечного ведення робіт по укладанню та розбиран­ню штабелів мішків з цукром-піском склади для тарного способу зберігання цукру-піску треба забезпечити стрічковими конвейєрами, пересувними скидальними каретками, штабелеукладачами, вагононавантажувачами, лотками для спуску мішків із штабелів, прийомними столами для зручного розбирання штабелів, матеріалом для прокладок, рейками для розмітки контуру штабелів під час укладення, ві­зирами, приставними драбинами, переносними малогабаритними конвейєрами, ручними візками, трапами, козлами.

2.12. Несамохідні скидальні каретки повинні переміщатися зусиллями одного робітника. Переміщати каретку при рухомій стріч­ці конвейєра забороняється.

2.13. Система механізації, яка використовується в складах цукру-піску, повинна забезпечувати рівномірну подачу мішків на конвейєр штабелеукладача.

2.14. В окладі повинен бути журнал перевірки технічного стану механізмів. Всі неполадки та вжиті заходи для їх усунення по­винні реєструватися в журналі при регулярних оглядах і перевірці устаткування особою, яка відповідає за його експлуатацію.

2.15. Для упаковування цукру-піску треба застосовувати міш­ки із тканини вітчизняного виробництва, які відповідають вимогам стандартів, а також імпортні, які відповідають вимогам, передбаченим в укладених контрактах.

2.16. При укладанні високих штабелів слід використовувати мішки вітчизняного виробництва не нижче другої категорії, міцність тканини яких відповідає ГОСТ 8516-83. Використовувати джутові імпортні мішки з-під цукру-піску для укладання у високі штабелі не дозволяється. З цією метою потрібно використовувати тільки нові мішки.

2.17. Всі мішки з-під цукру-піску, які були у використанні, і які повертаються для упаковування цукру-піску, відлягають обов"язковому пранню без застосування хімічних засобів.

2.18. Для укладання в штабель слід використовувати мішки одного розміру і категорії. Із-за наявності на цукрових заводах в обороті мішків різних розмірів потрібно проводити їх сортуван­ня за категоріями та розмірами.

2.19. Мішки потрібно складати швом наверх в пачки по 10 штук. Кожну пачку перегинають навпіл і складасть в стопи. Пачки мішків в стопах розташовують так, щоб усі сторони були прямі і рівні. Висота стопи /штабеля/ мішків при укладанні рушим способом не повинна черевищувати 2,5 м.

2.20. Штабелі мішків треба маркірувати. На нові мішки в табличках зазначається: назва фабрики-виготувача, або товарний знак, назва та розміри мішків, дата випуску, номер стандарту, маса мішків, їх кількість.

На мішки з-під цукру-піску, які були у використанні, в табличках слід зазначити назву, категорію, розміри і кількість міш­ків.

2.21. Відстань між штабелями мішків для проходу людей повин­на бути шириною не менше 1,5 м, а для проїзду візка - не менше 2,5 м. Відстань між штабелями і стіною складу по периметру - не менше 0,7 м.

2.22. Роботу по підключенню та виключенню механізмів у складі для тарного способу зберігання цукру-піску повинен вико­нувати електромонтер або робітник /вантажник/, який пройшов нав­чання і атестацію та одержав допуск до обслуговування електро­обладнання.

2.23. В кожній точці підключення та виключення електрооблад­нання у складах для тарного способу зберігання цукру-піску повинні бути діелектричні рукавиці з клеймом випробування.

2.24. Ддя забезпечення безпечної роботи при експлуатації устаткування, машин і механізмів в складах для тарного способу зберігання цукру-піску слід застосовувати окремо або в поєднанні один з одним колективні засоби захисту, дистанційне управління, запобіжну сигналізацію, блокіронку, знаки безпеки, відмітне фарбу­вання небезпечних вузлів.

2.25. При укладанні штабелів мішків з цукром-піском в склад­ських приміщеннях належить зберігати такі відстані:

по периметру складів - не менше 0,7 м від стін або конструк­цій, що мають виступ;

між штабелями і конвейєром - не менше 1,0 м;

між штабелями - не менше 0,3 м.

2.26. Ширина проїзду для руху штабелеукладачів, ваґононавантажувачів, електронавантажувачів та інших механізмів повинна бути на 1,0 м більшою від максимальної ширини вказаного устаткування.

2.27. При обслуговуванні штабеля висотою до 4 м слід застосо­вувати приставні драбини, виготовлені відповідно до ГОСТ 12.2.012-75, а при обслуговуванні штабелів висотою більше 4м- трьохколінні висувні драбини за ГОСГГ 8556-72 і "Каталогом чертежей передвижны х приспособлений для безопасного обслуживания и ремонта оборудования, зданий й сооружений на предприятиях сахарной промышленности" /К., УкрНДІЦП, 1960/.

Використовувати штабелеукладачі для піднімання людей на штабель або спускання їх із штабеля забороняється.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

3.1. Робітники, які виконують роботи по укладанню та розбиранню штабелів, повинні одягати засоби індивідуального захисту /бавовняний костюм для захисту від механічних пошкоджень і вироб­ничого забруднення за ГОСТ 12.4.109-82, комбіновані бавовняні рукавиці з накладками із текстилю за ГОСТ 12.4.010-75; при вико­нанні робіт, що зв"язані з перенесенням мішків на плечах, робітникам складу слід користуватися наголовниками або наспинниками за ТУ 17УРСР 2245-71 і ТУ 17 УРСР 23-43-/2/, передбачені нормами.

3.2. Перед початком закладання штабеля підлогу слід покрити брезентом, мішковиною, папером або покласти дерев"яні стелажі.

3.3. Міцність дерев"яних стелажів, які використовують для укладання штабелів, повинна бути розрахована на навантаження від -максимальної кількості рядів у штабелі. Застосовувати стелажі з поламаними дошками, виступаючими цвяхами забороняється. Стелажі на підлозі складу належить укладати щільно між собою.

3.4. Перед початком укладання штабелів мішків з цукром-піском завідуючий складу цукру-піску або особа, яка його заміщає, зобов"язані:

визначити способи укладання та розбирання штабелів;

провести розстановку робочої сили;

пояснити працюючим безпечні способи укладання та розбирання штабелів і попередити їх про можливу небезпеку;

перевірити справність інвентаря, індавідуальних засобів захисту;

забезпечиш працюючих під час укладання та розбирання штабе­лів необхідними механізмами, пристроями /відповідно до переліку, який приведений в п.2.11/.

3.5. Перед початком розбирання штабелів завідуючий складу або особа, яка його заміщає, повинні перевірити стан штабеля, який надлежить розбирати, і який стоїть поруч, впевнитись, що немає нахилу, деформації стінок штабеля, або витіку цукру-піску з мішків, і тільки після цього дати дозвіл приступати до розби­рання.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО УКЛАДАННЮ ТА РОЗБИРАННЮ ШТАБЕЛІВ МІШКІВ З ЦУКРОМ-ПІСКОМ

4.1. Укладання та розбирання штабелів мішків з цукром-піском треба проводити під наглядом завідуючого складу або особи, яка його заміщав. До того ж слід керуватися вимогами заводської ін­струкції, яка складена з урахуванням місцевих умов і затверджена в установленому порядку.

4.2. Укладання мішків у штабель треба проводити з додержуванням їх перев"язки, тобто мішки, складені вздовж, слід перев"язувати мішками, які складені під кутом 90° до них /поперек/.

4.3. Мішки розміром 90x55 см за ГОСТ 8516-83 /нові і мішки, які були у використанні, непрані/, упаковані цукром-піском, слід укладати в штабель наступними зв"язками: по п"ять, шість, вісім /варіант а, б/ і п"ятнадцять /мал.1, 2/.

І-й рядІІ-й ряд

Зв"язка по п"ять мішків

І-й ряд II-й ряд

Зв"язка по шість мішків

Мал.3.

УКЛАДАННЯ ДОЩАТИХ ПРОКЛАДОК НА ШТАБЕЛІ МІШКІВ З ЦУКРОМ.

а)

б)

в)

г)

д)

Мал.4.

СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗБИРАННЯ ШТАБЕЛІВ

а) влаштування уступу для установки лотка на штабелі;

6) заотосування лотка на початку розбирання штабеля;

в) застосування лотка на стадії розбирання штабеля;

г) метод переміщення мішків по схилу штабеля;

д) застосування штабелеукладача для розбирання штабеля.

а)

б)

Мал. 5.

СХЕМИ УКЛАДАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МІШКІВ З ЦУКРОМ НА ПІДДОН.

а)зв'язкою "п'ятерик";

б)зв'зкою по 4 мішки.

Завантажити