НПАОП 8.0.10-4.05-96 (ВД ХІV-005-95) Положения про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України

УЗГОДЖЕНО

Перший Заступник Голови Держнаглядохоронпраці

С.О.СТОРЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного Комітету України по матеріальних

резервах

Від 22.03.96 № 37

ПОЛОЖЕНИЯ

про службу схорони праці в системі Держкомрезерву України

РОЗРОБЛЕНО Українським науково-досліяним і проектно-вишукувальним інститутом, проблем зберігання матеріалів і товарів

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Відділом № 14 Дервкомрезерву України

Це Положення поширюється на підприємства і організації Державного Комітету України по матеріальних резервах

З введенням в дію Положення про службу охорони праві в системі Держкомпезерву України ВД ХІV-005-95 втрачав чинність з питань служби охорони праці "Положение об организации работы по охране труда на предприятиях и в организациях системы Госкомитета", затверджене наказом "Организации п/я А-1442" від 14.01.85 р. № 5.

Зміст

Нормативні посилання

Позначення та скорочення

1 Загальні положення

2 Служба охорони прані Держкомітету України по матеріальних резервах

3 Служба охорони праці на підприємствах Держкомрезерву України

4 Відповідальність працівників служби охорони праці

Додатки

Додаток А Структура та чисельність служби охорони праці

Додаток Б Припис

Нормативні посилання

Найменування нормативного акта

Номер пункту

Закон України "Про охорону праці"

1

Типове Положення про службу охорони праці, затверджене наказом Депжавного Комітету України по нагляну за охороною пваоі віп 03.08.1993 р. за №73

1

Положення про порядок побудови, виклавд та оформлення державних нормативних актів про охорону праиі, затверджене наказом Державного Комітету України по нагляну за охороною пгтиі від 1. 04. 1994 р. за № 16

Позначення на скорочення

ВД - відомчий документ

1. Загальні положення

1.1 Положення про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України розроблене на виконання Закону Українии "Про охорону праці", на підставі "Типового положення про службу охорони праці", затвердженого наказом Державного Комітету Украї­ни по нагляду за охороною прані від 03.08.1993 р. за У 73 та Положення пре Держкомрезерв України, затвердженого постановою КМ України від 11.06.94 р. за № 383.

1.2 Служба охорони прані в системі Держкомрезерву України створюється для організації виконання правових організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соніально-економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання не­щасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі прані.

1.3 Відповідно до цілей, зазначених у п.1.2 цього Положен­ня, служба охорони прані вирішув завдання:

1/ забезпечення безпеки виробничих протесів, устаткування, будівель і споруд;

2/ забезпечення працюючих засобами індивідуального та ко­лективного захисту, санітарно-побутового забезпечення працюючих;

3/ професійної підготовки і підвищення кваліфікації пра­цівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

4/ вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюю­чих;

5/ професійного добору виконавців для визначення видів робіт,

1.4 Служба охорони повні входить до структури підприємства, Держкомітету як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тідьки у разі ліквідації підприємства.

1.5 На підставі нього Положення з урахуванням специфіки виробництва розробляється та затверджується керівниками під­приємств Держкомрезерву України Положення про службу охорони праці підприємств.

1.6 Служба охорони праці залежно від чисельності працюю­чих може функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за су­місництвом.

Структура та чисельність служби охорони праці підприємств повинні відповідати вимогам додатка А даного Положення.

1.7 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше З років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обме­ження не стосуються:

щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони прапі;

за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затверд­ження Типового положення.

1.8 Перевірка знань з питань охорони прані працівників служб охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними функціональних обов'язків.та періодично, один раз на три роки.

1.9 Працівники служби охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, Положенням про службу охо­рони праці підприємства.

1.10 Працівники служби охорони првпі мають право видавати керівникам структурних підрозділів обов"язкові для виконання приписи /додаток Б/ -щодо усунення наявних недоліків.

Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати у письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

входити юрист, фахівепь з пи­тань гігієни праці.

Службою охорони праці створюється методичний /навчально-методичний/ кабінет охорони праці для провеяення увідного інструктажу, навчання і пропаганди питань охотони праці.

При службі охорони праці може створюватися лабораторія, яка здійснює контроль за наявністю шкідливих виробничих факто­рів на робочих місцях.

На підприємствах виробничої сфери при кількості прашявчих до 50 чоловік /невиробничої сфери - до 100 чоловік/ функції півї служби можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом. Якщо на підприємстві немає спеціалістів відповідної кваліфікації, то використовуються послуги асоціації спеціалістів з охорони праці.

Підприємство, яке не має можливості утримувати в службі охорони праці спеціалістів з гігієни праці та не має своєї лабораторії, використовує послуги місцевих санітарно-епідеміологічних станцій на договірних засадах.

При відсутності на підприємстві юридичної служби використо­вуються спеціалісти юридичної служби іншого підприємства чи послуги юридичних консультацій /за договором/.

1.2 Чисельність служби охорони праці

1.2.1 Розрахунок чисельності служби охорони праці на підприємстві

Не підприємствах при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік включно /невиробнича сфера - від 101 до 500 чоловік/

таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою.

Не підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, в такій службі повинно бути два спеціалісти.

1.2.2 Розрахунок чисельності служби охорони праці центрального апарату Держномрезерву

Розрахунок здійснюється за формулою

Мз= 2,4 + (Рзх Кз)/Ф

Рз- кількість підприємств Держкомрезерву, які мають більше 150 працюючих;

Кз- коефіцієнт, що враховує кількість підприємств, які мають шкідливі і небезпечні виробництва. Цей коефіцієнт дорівнюй 7 при відсутності таких виробництв або їх кількості від 1 до 10;

дорівнює 10 - при кількості від 11 до 100.

Для розрахунку приймається, то підприємство, яке має шкід­ливі та небезпечні виробництва - не таке підприємство, де кількість працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці становить не менше 60% від середньосписочної чисель­ності працюючих на підприємстві;

Ф - ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці /1820 годин/.

Враховуючи специфіку виробництва підприємств Держкомререзву України, невелику чисельність працюючих на них, служба охорони праці Держкомрезерву України може бути представлена двома спеціалістами.

Додаток Б

/обов"язковий/

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

___________________________________________________________

найменування підприємства, якому належить служба охорони праці

ПРИПИС

№__________ від "__"_______199__р

Кому ___________________________________________________;_________

прізвище, ім"я та по батькові, посада особи, якій видається припис

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", з метою

створення безпечних та нешкідливих умов праці, пропоную Вам усу­нути такі порушення та недоліки:

Виявлені порушення та недоліки

Запропонований термін усунення порушень та не­доліків

Відмітка про виконання

І

2

3

Порушення, означені в пунктах ____ припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю /здоров"ю/ працюючих /населенню, що проживає на цій території/.

Керуючись ст. 23 Закону України "Про охорону праці", забороняю

з _____ годин "__"_____199__р. Експлуатацію

____________________________________________________

вказати назву об'єкта, дільниці, цеху, виробництва

____________________________________________________

____________________________________________________

Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового /усного/ дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису по закінченні вказаних в ньому тер­мінів прошу письмово /усно/ повідомити мене.

Припис видав

__________________________ ______________

прізвище, ім"я та по батькові підпис

посада спеціаліста з охорони

праці

Припис одержав

___________________________ _______________

прізвище, ім"я та по батькові підпис

Примітка. Особа, яка допустила самовільний пуск в експлуатацію об"екта, притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Пояснення

до заповнення припису служби охорони праці

1 Припис складається в 2 екземплярах, один з яких видається керівнику перевіреного об"екта, цеху, підприємства, другий зали­шається у службі охорони праці.

2 Припис реєструється в службі охорони праці і зберіга­ється 5 років.

3 У графі 1 "Виявлені порушення та недоліки" зазначається суть порушень, пункти та найменування порушених нормативних актів про охорону праці, а також недоліки в системі управління охороною праці.

4 У графі 2 "Запропонований термін усунення порушень та недоліків" зазначається дата /число, місяць та рік/ усунення порушень.

Не рекомендується замість конкретних термінів писати "постійно", "протягом місяця, кварталу" тощо.

5 У графі 3 "Відмітка про виконання" особа, яка видала щипис і особа, яка його отримала, після усунення зазначених у приписі порушень, зазначають дату фактичного виконання заходів і підписуються.

6 Якщо дозвіл на поновлення пупинених робіт дається пред­ставником служби охорони праці цього підприємства /або керівни­ком нього підприємства/, то ним робиться напис "Експлуатацію дозволено /підпис/ в графі 3, напроти пунктів виявлених пору­шень.

7 У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації /Держкомрезерву/ або місцевого органу державної виконавчої влади, доз­віл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною від­міткою в приписі.

8 Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється віл підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони прані напроти напису "Припис одержав" робить запис: "Від підпису відмовився" та зазначає дату. Припис з відповідним поданням направлязтьея на ім"я керівника, якому адміністративно підпорявкований цей керівник структурного підрозділу, або керівнику підприємства.

9 У випадку, якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, то спеціаліст з охорони праці звертається до вищої організації або запрошує двох свідків /членів комісії з питань охорони праці підприємства, уповнова­жених трудового колективу в питань охорони праці або від проф­спілки/ і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмо­вився" з зазначенням дати і свого прізвища.

Цей припис з відповідними поясненнями може бути направле­ний в районну прокуратуру за місцем знаходження підприємства.

Завантажити