НПАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ

ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХОНЬ ТА ЇДАЛЕНЬ

УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

Київ 1997

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ

ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці

від

ДНАОП 9.1.50 - 1.00 - 96

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КУХОНЬ ТА ЇДАЛЕНЬ

УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я

Київ 1997

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Українським НДІ промислової медицини

Українським центром державного санепіднагляду

2. ВНЕСЕНО: Українським НДІ промислової медицини

Українським центром державного санепіднагляду

3. ВВЕДЕНО: Замість НАОП 9.1.50 - 1.03-59 “Правила техники

безопасности и производственной санитарии в

кухнях и столовых учреждений и предприятий системы

Министерства здравоохранения СССР” от 8 июля 1959 г.”

КАРТА ПАСПОРТ

Правила ОП для кухонь та їдалень установ ОЗ

А Правила

----------------

01

Б кухні та їдальні

-------------------------

02

В Дата затвердження Дата введення

------------------------------------ --------------------------------------------

03 04

Термін дії - не обмежений

--------------------------------------

05

Г Український НДІ промислової медицини, Український центр

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

06

державного санепіднагляду

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

07

Ж К

---------------------------------------------- -------------------------------------------

08 09

Л

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

ЗМІСТ

с

1 Галузь застосування...............................................................................4

2 Загальні положення...............................................................................4

3 Приміщення...........................................................................................4

3.1 Загальні положення..........................................................................4

3.2 Площа приміщень.............................................................................5

3.3 Побутові приміщення.......................................................................5

3.4 Підлоги..............................................................................................6

3.5 Опалення і вентиляція.......................................................................6

3.6 Холодне і гаряче водопостачання.....................................................7

3.7 Каналізація.........................................................................................8

3.8 Освітлення..........................................................................................9

3.8.1 Природнє освітлення.................................................................9

3.8.2 Штучне освітлення.....................................................................9

3.9 Електротехнічне обладнання.............................................................10

3.10 Холодильне обладнання....................................................................12

4 Охорона праці при роботі в виробничих приміщеннях і складах.........12

5 Охорона праці при експлуатації технологічного і піднімально-

транспортного обладнання....................................................................15

5.1 Технологічне обладнання...................................................................15

5.1.1 Механічне обладнання...............................................................15

5.1.1.1 Загальні вимоги..............................................................15

5.1.1.2 Картоплеочистні машини..............................................16

5.1.1.3 Овочерізальні машини...................................................16

5.1.1.4 Шинкувальні машини....................................................17

5.1.1.5 Смужні і дискувальні пили............................................17

5.1.1.6 М”ясорубки....................................................................17

5.1.1.7 Кутери.............................................................................18

5.1.1.8 Фаршемішалки................................................................18

5.1.1.9 Тістозмішувальні машини..............................................18

5.1.1.10 Універсальні приводи (з комплектом машин)...............18

5.1.1.11 Збивальні машини..........................................................19

5.1.1.12 Машини для миття посуду.............................................19

5.1.1.13 Хліборізки.......................................................................19

5.1.1.14 Ковбасорізки і шинкорізки............................................20

5.1.2 Теплове обладнання....................................................................20

5.1.2.1 Загальні вимоги................................................................20

5.1.2.2 Харчоварочна апаратура з вогневим обігрівом............. 21

5.1.2.3 Газова харчоварочна апаратура.....................................22

5.1.2.4 Пароварочна апаратура.................................................23

5.1.3 Електротеплова апаратура.........................................................24

5.1.3.1 Загальні вимоги...............................................................24

3

5.1.3.2 Плити...............................................................................24

5.1.3.3 Котли і автоклави............................................................25

5.1.3.4 Кип”ятильники................................................................26

5.1.3.5 Марміти, жаровні і сковороди........................................27

5.1.4 Піднімально транспортне обладнання......................................27

5.1.4.1 Загальні вимоги...............................................................27

5.1.4.2 Ліфти і нахилені під”йомники........................................ 28

Норми і якісні показники освітлення

­ | Площ | Штучні освітллення |Природнє освітлення

Виробричі

приміщення

ина Г-

горизонт.В-вертик. нор

мування:ос-

вітленность іКПО -висо-та площини над підло- гою

Освіт-

лення,

АК

цилін-дрич-на ос-

вітле-ність,

АК

Показник

дис-ком-фор-ту, не

більш

чим

коефі-цієнт

пуль-саціі,

% не

більш

чим

КПО

при

верх-

нім чи

верх-

нім і

бічним ос-

вітлен

ням

%

при бочним

освітленні

_______________

у зоні з ! На ін-

стійким! ших те-

сніго- !ріторіях

вим пок!

риттям ! ______ _!_______

1

2

3

4

5

6

7

8 ! 9

цехи:догото-вочні,заготі-

вельні,гарячі,

холодні

Г-0,8

200

-

60

15

3

0,8 1,0

Кондитерсь-ки цехи

Г-0,8

300

-

10

15

3

0,8 1,0

Приміщення

для різки хлі-

бу,миічні по-

суду

Г-0,8

200

-

60

20

2

0,4 0,5

Миічні тари

Г-0,8

150

-

60

20

-

- -

Приміщення

для персона-

лу

Г-0,8

150

-

60

20

-

0,4 0,5

Адміністра-

тивні примі-

щення

Г-0,3

200

-

60

20

-

0,4 0,5

Зали для іжі

ідалень,буфе-

тів

Г-0,8

200

75

60

15

2

0,4 0,5

Роздатні

Г-0,8

300

-

40

15

3

0,8 1,0

Завантажу-

вальні,комо-ри тари

Г-0,8

75

-

-

-

-

- -

Комори про-

дуктів у горю

чій упаковці

Г-0,8

50

-

-

-

-

- -

Комори ово-

чей,охолоджувальні камери

підлога

20

-

-

-

-

- -

Експедиція

Г-0,8

100

-

60

-

-

- -

Вестебюлі,

гардеробні

підлога

75

-

-

-

-

- -

Коридори і

проходи

-головні

підлога

75

-

-

-

-

0,1 0,1

-інші

підлога

50

-

-

-

-

0,1 0,1

Санітарно-по

бутові примі-

щення:

-умивальні,

туалети

підлога

75

-

-

-

-

0,2 0,2

-душові,гар-

деробні

підлога

50

-

-

-

-

0,2 0,2

Електрощитові

В-1,5

50*

-

-

-

-

- -

* Освітленність приведена для ламп розжарювання

Зведення різноголосу

по правилам охорони праці для кухонь та ідалень

установ охорони здоров”я

Назва ор

ганізаціі

пункту

Зауваження

Прийняте

рішення

1

2

3

4

Донець- ка

обл СЕС

№ 2976/12

від

19.11.96

розд.3

3.2.1

добавити санітарно-гігієнічні ви-

моги до шахнихколодців,накід-

них баків

дати розшифровку - що це за

” простинні види внутрішних во-допроводів і каналізаціі

Прийнято. До-

датково введені

п.п.3.6.5.,3.6.6.,

3.6.7.

абзац вилучено.

3.3.3.

доповнити вимогами п.8.2 СанП

для підприємств суспільного хар-

чування у частині обладнання

умивалень милом,єлектрорушни-ками, або паперовими рушниками індивідуальниьи салфетками

Прийнято.Зміне-на редакція

3.6.4.

після “овочевого відділення” пос-тавити душку додати, що гаряча вода до мийок подається через

змішувачі

Прийнято.

Прийнято. Зміне-

на редакція

розд.3.7

доповнити вимогами до каналіза- ціі згідно п.п. 3.6.- 3.7 СанП,а та-

кож приєднання виробничих ми-

ючих ван до каналізаційноі мережі через повітряні розриви

Прийнято.Введе-

ні п.п.3.7.2,3.7.10,

3.7.11

розд.3.8

доповнить посиланням на додаток

Останій може бути взятий з СанП

для підприємств громодського

харчування (додаток 5)

Прийнято.Зроб-

лені посилання у

п.п.3.8.1.4,3.8.1.6.

Додатково введен

додаток 4.

розд.3.10.

доповнити вимогами п.10.13

СанП

Прийнято .

у п. 3.10.3.

4.1.3.

після “дозволяється покривати” добавити полімерними матеріа-лами ,що дозволені МОЗ для кон-

Прийнято.Зміне-на редакція п.4.3

40

1

2

3

4

такту з продуктами харчування

4.1.7.

добавити ,а також з полімерних матеріалів,що дозволені до використання МОЗ

Прийнято.Зміне-

на редакція п.4.7.

4.2.10.

доповнити вимогами доклад,яки

наведені у п.9.7. СанП

Прийнято. Зміне-на редакція п.4.10.

розділ 5.

доповнити вимогами щорічної по-

вірки КПВ, що встановлено на

технічному обладнанні

Прийнято.Додат- ково введен пункт

5.1.1.1.21

Додаток 1

При кількості ліжок 50-100 дозво-

ляється обладнання м”ясо-рибно-го цеху;”кондитерський цех”за-мінить на “цех мучних виробів”

Прийнято.Зміне-на редакція

Головний виконавець В.П.Вищипан

Завантажити