НПАОП 9.2.30-4.01-01 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства

освіти і науки України

01.08.2001 № 563

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції Украіни

20 листопада 2001 р.

№ 969/6160

Керівник реєструючого органу

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці", «Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від форм власності і підпорядкування (далі - заклади освіти).

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу1, запобігання трав­матизму його учасників.

1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Держнаглядохоронпраці.

1.4. Заклади освіти у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.

1.5. Організація роботи з охорони праці в закладах освіти покладається на їх керівників

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 17.02.99 №27, зареєстрованого в Мін'юсті України 21 04 99 за №248/3541 (далі - Типове положення).

1Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об"єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

1.7. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці учнів, студентів, курсантів, слухачів під час трудового та професійного навчання, виробничої практики проводиться відповідно до типових планів і програм з предметів і дисциплін "Охорона праці", "Основи охо­рони праці", "Охорона праці в галузі" та Типового положення. Крім на­вчання з охорони праці, в закладах освіти проводиться навчання з пи­тань охорони життя, здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму. У закладах освіти, що надають загальну середню освіту, та у вищих навчальних закладах ці питання входять до курсу предметів і дисциплін з безпеки життєдіяльності. Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

1.8. Інструктажі з питань охорони праці в закладах освіти прово­диться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, працівниками (далі - учасники навчально-виховного про­цесу) відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слу­хачами, аспірантами проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони праці і містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіацій­ної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні си­туації, безпеки побуту тощо.

2. Організація роботи з охорони праці в

Міністерстві освіти і науки України

2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію робо­ти з охорони праці в Міністерстві освіти і науки України покладається на Першого заступника Державного секретаря.

2.2. Міністерство освіти і науки України.

2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з пи­тань охорони праці відповідно до Законів України "Про освіту", "Про охорону праці", чинних нормативно-правових актів і несе відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці в галузі, координує і контролює діяльність закладів осві­ти щодо забезпечення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці;

2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань охоро­ни праці, впровадження нових технологій навчання, системи стан­дартів безпеки праці, направлених на забезпечення здорових і безпеч­них умов навчально-виховного процесу;

2.2.3. створює службу охорони праці Міністерства освіти і науки України відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 №73 і зареєстрованого в Мін'юсті України 30.09.93 за №140; ця служба без­посередньо підпорядковується Першому заступнику Державного сек­ретаря;

2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до цього Положення, видає накази, інструкцій з питань охорони праці, здійснює контроль за їх виконанням;

2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною праці в закладах освіти;

2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку за­тверджує переліки навчального обладнання, технічних засобів на­вчання, меблів тощо;

2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та підручників питання охорони праці;

2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці в закладах освіти;

2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг особам, що працюють у важких та шкідливих умовах праці, забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законо­давства;

2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей закладу осві­ти,

2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці в закладах освіти;

2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому поряд­ку навчання і перевірку знань з охорони праці керівників, спеціалістів, працівників галузі, які є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у закладах освіти;

2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції, ви­ставки, громадські огляди з охорони праці;

2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

2.2.15. веде оперативний облік групових та із смертельним наслідком нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами, курсанта­ми, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у їх розслідуванні.

2.2.16. укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці та на­вчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України,

2.2.17. бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці

3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти Ав­тономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

3.1 Відповідальність за організацію роботи з охорони праці в Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях (відділах) освіти і науки, органах управління освітою несуть їх керівники

3.2. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмініст­рацій та районні (міські) управління освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,

3.2.1. здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охо­рони праці в закладах освіти, безпосередньо їм підпорядкованих,

3.2.2. відповідно до Типового положення про службу охорони праці, за-твердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 3 08 93 №73 і зареєстро­ваного в Мін'юсті України 30.09.93 за №140 створюють службу охорони праці.

3.2.3. забезпечують функціонування системи управління охороною пра­ці в закладах освіти,

3.2.4. забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо,

3.2.5. надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти, систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони праці,

3.2.6. тимчасово призупиняють або забороняють навчально-виховний процес у закладах освіти, а також роботи в не­безпечних для життя і здоров'я умовах, притягають до відповідальності осіб які порушують трудове законодавство правила і норми з охорони праці вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу при­значають повторну перевірку знань працівників з охорони праці

3.2.7. один раз на три роки здійснюють навчання і перевірку знань з охорони праці керівників закладів освіти їх заступників інспекторів відділів (управлінь) освіти інженерно-педагогічних працівників, відпо­відно до Типового положення, якщо це не суперечить спеціальним ви­могам навчання і перевірка знань з охорони праці новопризначених працівників цих категорій здійснюється не пізніше 3-місячного терміну з моменту їх призначення

3.2.8 забезпечують заклади освіти законодавчими та норматив­но-правовими актами з охорони праці

3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам які працю­ють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП

0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівни­ків спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами ін­дивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170 і зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за №667/1692,

3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з охо­рони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів, своєчас­ним навчанням інструктажем і перевіркою знань з питань охорони праці керівників цих об'єднань,

3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в за­кладах освіти шляхом укладення договорів з відповідними службами згідно з чинним законодавством,

З.2.12 не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів, кур­сантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики без об­стеження робочих місць відповідними органами державного нагляду, забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля,

3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актів з охорони праці вивчення, узагальнення і поширен­ня передового досвіду,

3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,

3.2.15 здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах закладів освіти; не допускають уве-дення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями технологічного циклу;

3.2.16 організовують і проводять приймання закладів освіти до нового навчального року відповідними комісіями;

3.2.17 визначають базові (опорні) заклади освіти щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання;

3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охо­рони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів, курсантів, слу­хачів, аспірантів;

3.2.19 здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників закладів освіти з обов'язковим блоком питань з охорони праці;

3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за умо­вами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в закладах освіти;

3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради з освіти звіти керівників закладів освіти про стан охорони праці;

3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних випадків та випадків із смертельним наслідком, пов"язаних з навчаль­но-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та вживають захо­дів щодо їх попередження.

4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи

з охорони праці в закладах освіти

4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач):

4.1.1 відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони пра­ці, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці, за­твердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 №73 і зареє­строваного в Мін'юсті України 30.09.93 за №140, створює у закладі освіти службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується йому, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов'язки; забезпечує функціону­вання системи управління охороною праці у закладі освіти;

4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майсте­рнях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;

4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці;

4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

4.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комуніка­цій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;

4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони пра­ці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці, узго­джує їх із службою охорони праці;

7.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони праці в адміністративно-господарських підрозділах;

7.1.11 бере участь у проведенні адміністративно-громадського контро­лю за станом охорони праці;

7.1.12 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору (угоди)

7.1.13 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці на автотранспортному підприємстві автобазі, гаражі закладу освіти тощо. Відповідно до чинних правил охорони праці, що діють на автомобільному транспорті,

7.1.14 терміново повідомляє керівника і службу охорони праці закладу освіти про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністратив но-господарських підрозділів організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим

7.2. Головний інженер, енергетик, механік закладу освіти

7.2.1 здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за ор ганізацію і виконання робіт у підпорядкованих інженерно-технічних службах відповідно до чинних законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці цього Положення

7.2.2 забезпечує експлуатацію і утримання будівель споруд виробничих приміщень, обладнання машин механізмів електроустановок електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці,

7.2.3 виявляє причини аварій з машинами механізмами електроуста­новками, обладнанням, веде облік та аналіз аварій, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання їм;

7.2.4 організовує відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці:

проведення планово-запобіжних ремонтів,

профілактичні випробування обладнання, машин, механізмів посудин і апаратів, що працюють під тиском,

заміри опору ізоляції електроустановок електропроводки заземлюваль них пристроїв,

7.2.5 розробляє і впроваджує заходи щодо механізації, автоматизації ручної праці, важких та трудомістких процесів,

7.2.6 забезпечує нешкідливі та безпечні умови праці під час монтаж­них, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обла­днання робочих місць необхідним допоміжним спорядженням і огоро­жами, знаками безпеки, оформлення працівникам наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою,

7.2.7 бера участь у постійно діючій технічній комісії закладу освіти з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих об'єктів виробничо­го призначення,

7.2.8 проводить реєстрацію об'єктів закладу освіти, що підконтрольні органам державного нагляду, і оформляє відповідні документи.

7.2.9 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт,

7.2.10 проводить інструктажі з охорони праці з кожним працівником первинний - на робочому місці, повторний, позаплановий, з реєстраці­єю в журналі відповідно до Типового положення,

7.2.11 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці ко­лективного договору (угоди),

7.2.12 бере участь спільно з профспілковим комітетом у адміністрати­вно-громадському контролі стану охорони праці,

7.2.13 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закла­ду освіти про нещасний випадок, що стався з працівником адміністра­тивно-господарського підрозділу

7.3 Керівник виробничої дільниці (цеху), виконавець робіт у за­кладі освіти:

7.3.1 здійснює необхідні заходи з охорони праці, систематичне спосте­реження за станом і експлуатацією робочих місць,

7.3.2 здійснює нагляд за правильним і безпечним використанням об­ладнання машин, механізмів, енергетичних установок і транспортних засобів, що працюють під його наглядом,

7.3.3 розробляє інструкції з охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, приладів, виконання конкретних робіт;

7.3.4 здійснює контроль за своєчасною видачею відповідного спецодя­гу спецвзуття і засобів індивідуального захисту працівникам,

7.3.5 проводить інструктажі з охорони праці та забезпечує своєчасне навчання працівників безпечним навичкам праці відповідно до Типово­го положення,

7.3.6 оформляє допуск працівникам на виконання робіт у під­розділах (дільницях) цеху, доповідні - на припинення робіт мостових кранів та інших механізмів,

7.3.7 організовує використання наочних засобів пропаганди охорони праці - інструкцій, пам'яток, плакатів та інше,

7.3.8 повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навча­льно-виховного процесу, організовує надання першої долікарської до помоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків

7.4. Майстер виробничої дільниці (цеху):

1 4 1 організовує безпечне проведення робіт ,

7.4.2 проводить систематичне спостереження за станом виробничого, вентиляційного обладнання, риштувань, захисних пристроїв, кріплень котлованів, траншей тощо,

7.4.3 регулярно проводить перевірку чистоти і порядку на робочих місцях проходах та під'їзних коліях забезпечення достатньої освітленості робочих місць, а також правильне утримання та експлуа­тацію підкранових колій

7.4.4 проводить з працівниками інструктажі з охорони праці в процесі виконання робіт на робочому місці відповідно до Типового положення

7.4.5 здійснює контроль за правильним використанням спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту дотриманням норм перенесення вантажів, забезпеченням робочих місць за­побіжними написами і плакатами,

7.4.6 терміново повідомляє про нещасний випадок керівника та службу охорони праці закладу освіти, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, бере участь у розслідуванні нещасних випадків

7.5. Головний бухгалтер (бухгалтер):

7.5.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці колек-тивного договору (угоди), забезпечує виконання заходів, що передба­чені чинним законодавством з охорони праці,

7.5.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охо­рони праці, готує довідку керівнику закладу освіти про фактичну витра­ту коштів на виконання цих робіт,

7.5.3 організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці

7.6 Начальник відділу кадрів (Інспектор відділу кадрів):

7.6.1. оформляє на роботу осіб які пройшли вступний інструктаж та ін­структажі на робочому місці з охорони праці, а також переведення на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи,

7.6.2 оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду у лікувально-профілактичній установі, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, зберігає висновки лікувально-профілактичної установи про їх стан здо­ров”я

7.6.3 оформляє направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці

7.6.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок,

7.6.5 контролює наявність посадових інструкцій, у яких обов'язково ві­дображено питання охорони праці

8. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихован­цями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами. Ін­структажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуа­ції безпеки побуту тощо

Завантажити