НПАОП 9.3.10-1.05-98 Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Нпаоп 92.33-1.05-98

ПОЛОЖЕННЯ

про технічне утримання га безпечну ескплуатацію паркових атракціонів

Передмова

1. Розроблено Центром інформатики Міністерства культури і мистецтв України.

2. Внесено Технічним управлінням Міністерства культури і мистецтв України.

3. Введено вперше.

НАКАЗ

09.04.98 № 155

Про затвердження Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію і паркових атракціонів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 № 135 про порядок опрацювання галузевих нормативних актів про охорону праці, Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого ссрсдовніцл на 1996-2000 роки та з мстою забезпечення безпеки відвідувачів і працюючих при експлуатлцч паркових атракціонів.

НАКАЗУЮ.

1. Затвердити Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів.

2. Положення про технічне утримання та безпечну екснлуата-цію паркових атракціонів ввести в дію з 1 червня І998 року.

3. З метою поліпшення роботи, спрямованої на безпечну скс-плуатацію паркових атракціонів, організувати в парках культури відпочинку галузі вивчення цього Положення.

4. Вважати такими що не застосовуються з 1 червня І998 року Правила техніки безпеки при експлуатації атракціонів, за-твсрджені Міністерством культури СРСР І5.0І.9І.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на відділ

технічної політики Міністерства Юферов Б.Н.).

Заступник Міністра

 

Г.Н.Чміль

ПОГОДЖЕННО

Заступник Голови ЦК профспілки працівників культури України

 

В.І.Рябчуч

Зміст

1. Галузь застосування ......................

2. Загальні вимоги ........................

3. Вимоги до адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу ........

4. Вимоги до системи навчання і інструктажів з охорони праці ...........

5. Вимоги до території атракціонного комплексу, основним і допоміжним дільницям

6. Вимоги до конструкції атракціонів ...............

7. Загальні правила експлуатації атракціонів ...........

8. Вимоги до проведення монтажних і ремонтних робіт, технічного обслуговування

9. Приймання атракціонів в експлуатацію ............

10. Щорічний технічний огляд атракціонів .............

11. Технічний огляд з метою продовження строку служби атракціонів ............................

12. Вимоги до дільниць технічного обслуговування, технологічному обладнанню і робочим місцям ..............

13. Розслідування аварій і нещасних випадків ..........

14. Додаток 1. Типова інструкція з охорони праці для слюса-ря-ремонтника при експлуатації паркових атракціонів . . . .

15. Додаток 2. Типова інструкція з охорони праці для електрика при обслуговуванні паркових електромеханічних атракціонів .................

16. Додаток 3. Типова програма навчання по наданню

першої медичної допомоги ..................

17. Додаток 4. Форма журналу реєстрації вступного інструктажу ...........

18. Додаток 5. Форма журналу реєстрації інструктажу

з охорони праці на робочому місці ..............

19. Додаток 6. Типова програма навчання обслуговуючого

персоналу по охороні праці ..................

20. Додаток 7. Форма протоколу засідання комісії

по перевірці знань з охорони праці ..............

21. Додаток 8. Форма журналу обліку щоденного та періодичного технічного обслуговування атракціонів ......

22. Додаток 9. Форма акту постановки атракціону на зберігання ............................

23. Додаток 10. Форма акту про допуск атракціону в експлуатацію ..........................

24. Додаток 11. Форма протоколу випробувань атракціону . .

25. Додаток 12. Форма журналу обліку результатів технічного огляду атракціонів

26. Додаток 13. Перелік атракціонів, що випускаються серійно, які відносяться до груп різної ступеня небезпеки . . .

27. Додаток 14. Форма акту розслідування причин аварії на атракціоні ..........................

28. Терміни, що використовуються в Положенні і пояснення до них ...........................

Нпаоп 92.33-1.05-98

Положенняпро технічне утримання га безпечну експлуатацію паркових атракціонів

1. Галузь застосування

"Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів" (далі Положення) поширюється на установи, організації, підприємства та заклади культури (далі організації), що займаються експлуатацією паркових атракціонів.

Положення містить основні організаційні і технічні вимоги, направлені на забезпечення безпеки відвідувачів, охорони праці обслуговуючого персоналу, технічного утримання й безаварійної експлуатації електромеханічних атракціонів.

2. Загальні вимоги

2.1. Адміністрація і технічний персонал парків культури і відпочинку, комплексів атракціонів й інших організацій, що експлуатують атракціони, повинні знати й суворо виконувати вимоги даного Положення, а також кваліфіковано діяти при виникненні аварійних ситуацій, уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

2.2. Загальне керівництво й відповідальність за стан охорони праці в організаціях, які експлуатують атракціони, покладається безпосередньо на їх керівників.

2.3. У посадові інструкції керівників, їх заступників, начальників дільниць, інженерно-технічних працівників повинні бути включені обов'язки з охорони праці, передбачені "Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах, установах, на підприємствах і в організаціях культури України", затвердженого Міністерством культури України 15.08.94 р. та погодженого Держнаглядохоронпраці України 01.08.94р.

2.4. Для виконання обов"язків, передбачених "Типовим положенням про службу охорони праці", наказом керівника організації призначається інженер з охорони праці, або особа, із числа інженерно-технічних працівників, на яку покладаються ці обов"язки.

При відсутності такої особи, призначеної наказом, ці функції повинен виконувати керівник організації.

2.5. Безпосередня організація робіт по безпечній експлуатації атракціонів і утриманні їх у справному стані, наказом керівника організації покладається на завідуючого атракціонним комплексом чи іншу особу, яка виконує його обов"язки.

2.6. По кожному атракціону повинні бути розроблені і затверджені інструкції по безпечній експлуатації, до котрих включаються вимоги розділу "Охорони праці", що внесені виготовлювачем атракціону в паспорт чи інструкцію по експлуатації, а також додаткові вимоги по конкретних умовах експлуатації.

2.7. При здачі атракціонів в оренду відповідальність за безпеку відвідувачів і обслуговуючого персоналу покладається на керівника організації-орендаря. Причому, умови забезпечення охорони праці повинні бути обумовлені в договорі про оренду з посиланням на дане Положення.

2.8. Контроль за дотриманням вимог даного Положення здійснюють відповідні органи культури, інспектори Комітету по нагляду за охороною праці, служба охорони праці Міністерства культури і мистецтв України, технічні інспектори профспілок.

3. Вимоги до адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу

3.1. Обов'язки посадових осіб організації, що експлуатує атракціони, визначені "Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах, установах, на підприємствах і в організаціях культури України", затвердженого Міністерством культури України від 15.08.94 р. та погодженого Держнаглядохоронпраці України 01.08.94р.

3.2. Вимоги до обслуговуючого персоналу:

3.2.1. До есплуатації атракціонів допускається спеціально навчений персонал:

— оперативний (оператор, контролер-посадчик);

— технічний (електрик, слюсар-ремонтник, монтажник та інші).

3.2.2. На вказані посади приймаються особи, які пройшли навчання, стажування та інструктаж по безпечній експлуатації атракціонів, а також медичний огляд на професійну прида-ність.

До роботи по оперативному обслуговуванню атракціонів не допускаються особи із захворюванням серцево-судинної системи, порушеною координацією рухів, зниженням гостроти зору й слуху, психічними розладами, алкоголіки й наркомани.

3.2.3. До виконання робіт по монтажу, налагоджені, ремонту й підтриманню атракціонів у справному стані, пов"язаних з проведенням їх на висоті або, що виконуються під напругою, допускаються особи, які мають спеціальні посвідчення на виконання цих видів робіт.

3.2.4. Оперативний персонал зобов"язаний:

— знати основні технічні дані, конструктивні елементи органів керування та правила експлуатації данного атракціону й суворо дотримуватись інструкції по їх експлуатації;

— мати на робочому місці інструкцію з охорони праці по експлуатації атракціонів;

— вимагати від відвідувачів виконання встановлених правил безпеки, зупиняти роботу атракціону при грубих порушеннях правил відвідувачами;

— щоденно, перед початком роботи, візуально перевіряти стан атракціону і здійснювати пробний цикл роботи в режимі експлуатації без відвідувачів, завчасно звільнивши рухомі вузли атракціонів від фіксаторів;

— при виявленні пошкоджень, поломок припинити експлуатацію до огляду технічним персоналом та отримання письмового дозволу на подальшу роботу (по запису в журналі технічного обслуговування);

— не допускати сторонніх осіб, які не мають права оперативного й технічного обслуговування, до управління атракціоном.

У своїй роботі оператори та контролери-посадчики повинні керуватись інструкціями з безпечної експлуатації конкретних атракціонів, розроблених на основі типової інструкції (додаток N 2 ).

3.2.5. Технічний персонал зобов"язаний:

— вивчити інструкції по експлуатації, знати конструкції атракціонів, котрі обслуговують;

— мати на робочому місці інструкції з охорони праці по своїй професії, на роботи що виконують,знати основні вимоги даних Правил;

— мати відповідний допуск на роботи, що виконуються;

— не здійснювати огляд чи перевірку працюючого атракціону з відвідувачами;

— фіксувати в журналі всі несправності атракціону та причини їх виникнення;

— не допускати ремонт із застосуванням деталей і матеріалів, що призводять до погіршення якості й надійності атракціонів;

— після усунення несправностей, у присутності оперативного персоналу здійснити пробні цикли роботи атракціону.

3.3. Режим праці й відпочинку для персоналу, що обслуговує атракціони, встановлюється в правилах внутрішнього розпорядку організації у відповідності з нормами законодавства та з урахуванням місцевих умов.

3.4. Персоналу, який обслуговує атракціони при температурі нижче +1 ОС, через кожні 2 години роботи повинні надаватись перерви тривалістю не менше 15 хвилин для відпочинку в теплих приміщеннях.

3.5. Адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал, який за своїми службовими обов'язками пов"язаний з експлуатацією атракціонів, повинен проходити навчання й уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим в обсязі знань типової програми (додаток 3).

4. Вимоги до навчання та інструктажу працюючих з охорони праці

4.1. Навчання та інструктаж працюючих проводиться у відповідності з вимогами "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 р. N 30.

4.2. Інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.3. Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом (рішенням, розпорядженням) покладено ці обов"язки за спеціальною програмою (додаток 6).

4.3.1. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі (додаток 4), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

4.4. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт, завершуються перевіркою знань та набутих навичок з безпечних методів праці. Обов'язково робиться запис в журналі (додаток 5) з підписами працівника і керівника.

4.4.1. До журналів і видів інструктажів додаються всі програми й інструкції, згідно з якими проводиться інструктаж. Вони повинні бути затверджені із зазначенням дати та присвоєного порядкового номера.

4.5. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

— працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) в організацію;

— працівником, який переводиться з одного типу атракціонів на інший;

— працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

— працівником, який прибув у відрядження і бере безпосередню участь у виробничому процесі данної організації.

4.5.1. Первинний інструктаж проводиться за програмою, складеною з врахування вимог відповідних інструкцій з охорони праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу (додаток 36).

4.6. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою

— 1 раз у квартал, на інших роботах — 1 раз на півріччя, 

4.6.1. Повторний інструктаж проводиться індивідуально

або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за

програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

4.7. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками

на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

— при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

— при зміні технологічного процесу, атракціонів, зміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

— при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, що може призвести або призвело до травми, аварії чи отруєння;

— на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищестоящої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено, що працівник не знає безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці:

— при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти видів робіт — більше 60 днів.

4.7 1. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили до необхідності його проведення.

4.8. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

— виконанні разових робіт, що не пов "язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами організації, цеху тощо);

— ліквідації аварії, стихійного лиха;

Форма журналу

реєстрації інструктажу на робочому місці ____________________________(цех, дільниця, бригада, служба)

 

N п/п

Дата

Прізвище, ініціали особи яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий)

Причина проведення позапланового нструктажу

Прізвище, ініціали особи, яка інструктує

Підпис

Стажування  на робочому  місці

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

Кількість змін

3 ______

по _____ (дата)

Стажування пройшов (підпис робітника)

Знання перевірив, допуск

ДО

роботи зробив (підпис, дата)

Додаток 6

 ТИПОВА ПРОГРАМА

навчання обслуговуючого персоналу по охороні праці

1. Основи трудового законодавства.

1.1. Законодавчі акти, постанови, нормативні документи по охороні праці.

1.2. Колективний договір.

2. Основи техніки безпеки.

2.1. Безпечна експлуатація атракціонів. Перевірка атракціонів перед початком роботи. Правила безпечної роботи, Інструкції по охороні праці і безпечній експлуатації (обслуговуванню) атракціонів. Правила користування атракціонами для відвідувачів. Травмоопасні зони. Дія працюючих в аварійних ситуаціях. Вимоги до виробничого персоналу. Медичні огляди.

2.2. Улаштування атракціонів, особливості конструкцій.

3. Основи електробезпеки.

3.1. Дія струму на організм людини.

3.2. Основні вимоги електробезпеки при експлуатації механізованих атракціонів.

3.3. Засоби індивідуального захисту, електроінструмент, порядок і'х перевірки і застосування.

4, Основи пожежної безпеки.

4.1. Основи пожежної профілактики. Можливі причини виникнення пожежі.

4.2. Правила поведінки при виникненні та ліквідації пожежі, евакуація відвідувачів.

4.3. Правила користування засобами пожежогасіння, порядок виклику пожежних команд.

5. Особиста гігієна.

5.1. Умови праці, режим праці й відпочинку.

5.2. Спецодяг, норми й терміни її видачі. Засоби індивідуального захисту. Аптечка першої медичної допомоги.

Додаток 7

Форма протоколу

засідання комісії по перевірці знань з охорони праці

"___"______19_р.

Комісія у складі:

 голови__________________________________(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії____________________________(прізвище, ініціали, посада)

на підставі наказу від "___"________19_р. N______ 

перевірила знання__________________________(найменування нормативних актів про охорону праці, за якими проводилась перевірка)

Дата

Прізвище, ім"я та по-батькові працівника

Посада, професія

Група електробезпеки

Цех, дільниця, виробництво

Знає, не знає

Примітка

Голова комісії ___________(підпис)

Члени комісії _____________(підпис)

Додаток 8

Форма журналу обліку щоденного та періодичного технічного обслуговування атракціонів

Дата

Прізвище, ініціали оператора

Стан атракціону (справний, несправний)

Тривалість роботи

Підпис оператора

Прізвище, ініціали, посада ремонтника

Відмітки про несправності та їх усунення

Підпис ремонтника

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи яка дозволила експлуатацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

примітки:

1. На титульному листі (обкладинці) журналу записується назва організації, найменування дільниці (бригади) і назва журналу, найменування атракціону і його заводський номер, дата початку ведення (заповнення) журналу.

2. Наступні сторінки журналу допускається оформляти з цифровим позначенням граф (без вказівки їх найменувань).

Додаток 9

Затверджую____________(посада)(підпис, Ініціали, прізвище)

"___"_________19_р.

АКТ

постановки атракціону на зберігання Ми, що нижче підписалися, склали цей акт про те, що_____(посада, прізвище, Ім"я, по-батькові)

здав, а відповідальний за зберігання______________(посада, прізвище, /м"я, по-батькові)

прийняв_______________________________(назва атракціону, позначення, технічні умови)

В______________________________________________________ (технічний стан' працездатний, потребує ремонту, підлягає списанню)

При постановці атракціону на зберігання здано на склад:

Найменування складових частин

Кількість

 

 

Якість підготовки атракціону до зберігання, його консервації:______________________________(відповідність вимогам експлуатаційної документації)

Здав________(ініціали, прізвище)(підпис)

Прийняв______(ініціали, прізвище)(підпис)

Дата

Додаток 10

АКТ про допуск атракціону в експлуатацію

Комісія в складі: голови_______________________________(прізвище, ініціали, посада)

та членів комісії___________________________(прізвище, ініціали, посада)

призначених наказом по___________________________________(назва організації, номер та дата наказу)

провела перевірку та прийняла в експлуатацію атракціон___(назва та вид атракціону, виготовлювач, заводський номер, дата виготовлення, технічні умови)

встановленого в____________________________________________(назва організації, місця установки)

ПІСЛЯ________________________________________________ (монтажу, сезонного зберігання, ремонту, по результатам

технічного огляду)

Висновки комісії__________________________ 

Додатки:_______________________________(перелік протоколів випробувань та замірів)

Голова комісії__________________________(підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії_______________________________________(підпис, ініціали, прізвища) "_____"___________19_р.

Додаток 11

ПРОТОКОЛ

випробувань атракціону

Атракціон____________________________(назва атракціону, заводський номер, дата випуску)

встановлений____________________________(місце експлуатації атракціону)

пройшов технічний огляд_________________(назва вузлів та деталей)

Статичні випробування під навантаженням_________кг 

протягом_______год.(хв.), динамічні випробування під навантаженням ________кг протягом________год.(хв.), кількість циклів________, випробування електричніх параметрів (протоколи додаються)

Висновки:______________________________

Примітка:

Протокол підписується особами, які проводили випробування з вказівкою їх посади і організації, прізвища, ініціалів, дати проведення випробувань.

Додаток 12

Форма журналу обліку результатів технічного огляду атракціонів

Дата

Тип атракціону і його заводський номер

Організація, яка проводила технічний огляд

Вид технічного огляду (плановий, неплановий}

Результат технічного огляду

Термін наступного технічного огляду

Прізвище, інціали і посада (номер наказу, акту) особи, що дала дозвіл на експлуатацію

1

2

3

4

5

6

 7

Примітка:

7. На титульній сторінці (обкладинці) журналу записується назва організації, назва журналу, дата початку ведення (заповнення) журналу.

2. Наступні сторінки журналу допускається оформляти тільки з цифровим позначенням граф (без вказівки їх назв).

Додаток 13 

Перелік

атракціонів, що випускаються серійно, які відносяться до груп різного ступеня небезпеки

Завантажити