НПАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р, № 7

Kиїв

ДНАОП 1.1.30-5.18-96

ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ В ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ І НАДШАХТНИХ БУДІВЛЯХ

До §§ 57, 542, 558 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Загальні вимоги

1. Вогневі роботи* на діючих шахтах проводяться, як правило, в загальношахтні вихідні дні й ремонтні зміни. У робочі дні і зміни вогневі роботи в підземних гірничих виробках дозволяється проводити тільки для ліквідації аварії або її наслідків за письмовим дозволом директора (головного інженера) шахти.

Вогневі роботи в усіх випадках повинні проводитись у відповідності до спеціальних заходів (додаток 1), складених для кожного об'єкта або окремих дільниць і затверджених директором (головним інженером) шахти, а також узгоджених з командиром взводу ШГС (ДВГРС).

Ведення вогневих робіт шахтобудівельними або іншими підрядними організаціями в шахтах з єдиною системою провітрювання може бути дозволено директором (головним інженером) шахти на основі заходів, поданих головним інженером шахтобудівельного управління (ШБУ).

Головний механік шахти (головний механік ШБУ) або, за його відсутності, старший механік після затвердження заходів видає узгоджений з начальником дільниці ВТБ письмовий наряд для виконання робіт (додаток 2), в якому повинні бути зазначені місце, час, характер і обсяг різання або зварювання металу, прізвища й посади виконавців вогневих робіт, представника ВТБ і ДГК (ДВГРС).

Наряд на виконання вогневих робіт видається окремо на кожну зміну під копірку в книзі бланків нарядів, яка зберігається протягом року.

Перелік осіб, що мають право видавати наряди на ведення вогневих робіт встановлюється наказом по шахті.

2. Вогневі роботи проводяться під безпосереднім керівництвом головного механіка шахти або старшого механіка в присутності представника ДВГРС (ДГК) і представника

* До вогневих робіт відносяться зварювання й різання металу або інші процеси, пов'язані з використанням (утворенням) відкритого полум'я.

дільниці ВТБ, що має прилад для безперервного контролю вмісту в атмосфері СН4 та прилад для контролю вмісту СО. Вказані особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів щодо забезпечення безпеки ведення вогневих робіт, зробити про це відмітки в наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт.

Біля місця вогневих робіт повинен проводитись безперервний контроль вмісту метану.

Для здійснення керівництва вогневими роботами на місці їх виконання посадова особа, яка видала наряд, призначає відповідального за ведення цих робіт.

При веденні вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо на місці їх виконання повинен знаходитись головний механік шахти або старший механік, який після перевірки дотримання заходів безпеки дає дозвіл на проведення робіт. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитись у приствольному дворі найближчого горизонту (за ходом вентиляційного струменя) і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Члени ДГК (працівники ДВГРС) повинні знаходитись біля місця робіт і місця, куди можливе попадання (падіння) розплавленого або розжареного металу й електродів. Місце спостереження повинно бути забезпечене засобами подавання сигналу про припинення вогневих робіт.

Під час проведення вогневих робіт шахтобудівельними та іншими підрядними організаціями на шахтах з єдиною системою провітрювання безпосереднє керівництво вогневими роботами здійснюється головним механіком шахто-будівельного управління, механіком гірничої дільниці або гірничим майстром шахтомонтажної організації, якому спеціальним наказом дозволено керівництво вказаними роботами. Контроль за дотриманням заходів безпеки, забезпечення присутності інженерно-технічних працівників дільниці ВТБ і члена ДГК (представника ДВГРС) у цьому випадку входять в обов'язки директора (головного інженера) шахти.

3. Для проведення вогневих робіт у підземних виробках і стволах (шурфах) шахт треба, як правило, застосовувати електрозварювання. Під час електрозварювання забороняється використовувати як один з електрозварювальних провідників трубопроводи, рейки та інші металеві комунікації чи конструкції. Живлення зварювальних апаратів повинно відбуватися від мережі із захистом від витікання струму. Забороняється використання зварювальних автотрансформаторів.

Застосування газового зварювання з використанням

ацетилену, пропан-бутану та інших горючих вуглеводнів забороняється.

В окремих випадках, коли не можна застосовувати електрозварювання, дозволяється застосування керосино-різів. При вогневих роботах за допомогою керосинорізів повинні дотримуватись таких додаткових заходів:

а) керосинорізи повинні бути оснащені:

блокувальним клапаном для перекриття вихідного отвору при розриві шлангу;

клапаном для запобігання проникання зворотного удару в кисневий шланг;

гумовими шлангами, що відповідають вимогам посібника з експлуатації: для керосину - діаметром 6,3 мм, для кисню - 9 мм і довжиною 10-12 м. Шланг повинен бути суцільним, без з'єднань та тріщин на зовнішній поверхні. Місця приєднання шлангів до бачка і різака повинні мати подвійне кріплення;

6} бачок повинен заповнюватись не більш як на 3/4 об'єму. Заправлення бачків слід робити тільки на земній поверхні в присутності особи, відповідальної за проведення вогневих робіт;

в) манометр бачка керосинорізу повинен бути додатково захищений металевим ковпачком, що оберігає його від механічних пошкоджень;

г) бачок і шланг, що подає керосин, повинні бути випробувані на міцність гідравлічним тиском 1,0 МПа (10 кгс/см2) із записом результатів в журналі.

Випробовування повинні проводитись через кожні 6 місяців в лабораторіях підрозділів ДВГРС. Перевірка технічного стану зворотного клапану повинна проводитись кожний раз перед видачею керосиноріза в роботу;

д) під час роботи бачок з керосином повинен знаходитись не ближче як 5 м від джерела вогню. У разі, якщо цю відстань неможливо витримати, необхідно встановлювати перед бачком екран з негорючого матеріалу;

е) збереження й видача керосинорізів повинні здійснюватись спеціально виділеною особою, призначеною наказом по шахті.

У разі проведення керосинорізних робіт забороняється:

а) робити різання при тиску повітря в бачку з горючим, що перевищує робочий тиск кисню у різаку;

б) перегрівати випарник різака до вишневого кольору, а також підвішувати різак під час роботи вертикально, головкою вверх;

в) затискати, перекручувати чи заломлювати шланги, що подають кисень і пальне до різака;

г) використовувати кисневі шланги для підведення керо-сину до різака.

4. До ведення вогневих робіт в гірничих виробках і надшахтних будівлях допускаються робітники, що мають посвідчення і спеціальний талон (додаток 3) на право проведення відповідних вогневих робіт.

Перевірка підготовленості електрозварників (газозварників) до ведення вогневих робіт в шахтах і надшахтних будівлях проводиться не рідше одного разу на рік. Особам, що не склали екзамен на право ведення таких робіт, талон не видається.

5. Усі матеріали, що займаються (мастило, пакля, обтирочні матеріали, тріски та ін,) повинні бути зібрані до початку вогневих робіт на віддалі не менше як 20 м від місця проведення цих робіт, а також від місць, куди можливе падіння розплавленого й розжареного металу та електродів.

6. Під час виконання вогневих робіт в горизонтальних та похилих гірничих виробках під деталь, що зварюється (розрізається), повинен бути підкладений сталевий лист розміром не менше як 1000x1000 мм, товщиною не менше за 1 мм. Останній покривається шаром піску товщиною не менше за 50 мм. У вертикальних стволах сталевий лист повинен поміщатися під конструкцію, що зварюється без нанесення шару піску. Усі дерев'яні чи

 

_______________________

(перелік виробок)

_______________________

прибрати всі займисті матеріали (масло, деревину тощо), не менше ніж на 20 м від місця робіт і місць, куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; зволожити грунт, боки, покрівлю виробки водою, на протязі не менше як 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місця, куди можливе падіння розжареного й розплавленого металу й електродів; провести вимірювання концентрації горючих газів біля місця робіт. Ведення робіт дозволити в разі відсутності горючих газів, або їх концентрацій, що не перевищують допустимих; розмістити біля місця вогневих робіт вогнегасники - ____ шт., ящики (відра) з піском або інертним пилом - __ шт., пожежні рукави зі стволами, приєднаними до водоводу,_________________шт; вивести людей_________________ (перерахувати виробки) перевірити справність зварювального апарату або керосинорізу, наявність запобіжних пристроїв тощо.

 

4.2

При проведенні вогневих робіт: ізолювати деталь, що обробляється, від горючих елементів (сталевим листом, шаром піску та ін.); вжити заходів для запобігання падінню розжареного або розплавленого металу й електродів в нижчерозташовані виробки; складати залишки електродів у мета левий ящик; не наближати бачок з керосином до джерела вогню ближче ніж на 5 м; періодично, не рідше ніж через ЗО хв, проводити повторні виміри концентрації горючих і шкідливих газів у

 

рудниковій атмосфері біля місця ведення робіт. У випадку перевищення допустимих концентрацій роботи припинити, людей з небезпечної зони вивести.

 

4.3

.Після вогневих робіт: зволожити грунт, боки, покрівлю виробки водою не менше ніж на 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місць, куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; члену ДГК (представнику ДВГРС) чергувати на місці вогневих робіт не менше як 2 год, після чого оглянути виробки й доповісти гірничому диспетчеру; залишити місце ведення робіт можна тільки з дозволу гірничого диспетчера.

 

4.4

.Спеціальні заходи безпеки щодо виконання даних вогневих робіт*___________________

______________________________________

 

5.

Забороняється вносити до заходів доповнення, зміни, виправлення після їх узгодження і затвердження

 

Головний інженер шахти __________________________

________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Із заходами ознайомлені й прийняли до виконання

Дата проведення

вогне-вих

робіт

Відповідальний за ведення вогневих робіт (посада, прізвище, підпис)

Представник дільниці ВТБ (посада, прізвище, підпис)

Член ВГК (представник ДВГРС) (посада, прізвище, підпис)

Електрозвар ник (керосино різник) (поса да, прізвище, підпис)

Примітка. Ознайомлення із заходами і оформлення підписів осіб, які перелічені в цій таблиці, проводиться кожної зміни під час одержання наряду.

* Розробляються і вносяться залежно від специфіки місця й характеру виконуваних робіт, а також у випадку зміни обставин в процесі виконання робіт. Наприклад: промити ємкості, що мають займисті речовини, продути дегазаційний постав, що демонтується та ін.

Додаток 2

Шахта _________________________________ 

Виробниче об'єднання ________________________

                                                                        НАРЯД 

                                                       на виконання вогневих робіт

___________________________посвідчення № _____

(прізвище, ініціали виконавця)

на виконання вогневих робіт на (в) _______________

                                                              (назва об'єкта)

 "___"____199__ р. з _____ годин до _____ годин.

1. Місце робіт ______________

2. Зміст робіт _________________________________

3. Відповідальний за безпеку_____________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові

4. Зварювальний апарат (керосиноріа) одержав _______

                                                                                (підпис)

 Заливання бачка керосином зроблено ______________

                                                           (прізвище , ініціали) 

в присутності ____ _________

(прізвище відповідального за ведення робіт)

5. Роботи проводити відповідно до заходів від «__»_________ 199__ р.

6. Протягом всього часу ведення вогневих робіт на робочому місці знаходяться:

6.1. Відповідальний за ведення вогневих робіт _________

                                                                                       (посада,

__________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові)

6.2. Представник дільниці ВТБ, відповідальний за контроль вмісту СН4, СО і виконання заходів _________

                                                                                                                                                                     (посада,

______________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові)

6.3. Член ДГК (представник ДВГРС)______________

                                                                   (посада,

______________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові)

НАРЯД ВИДАВ

НАРЯД УЗГОДИВ

Головний механік шахти

__________________

(підпис)

Начальник дільниці ВТБ

 ______________

(підпис)

Наряд одержав ______________ підпис виконавця

Додаток З

ТАЛОН

на право ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

Прізвище __________________________________ 

Ім'я ______________________________________

По батькові_________________________________ 

Професія _________________________________

Посвідчення № __, .видане _____________________

                                                                (ким, коли)

Талон дійсний протягом одного року з дня видачі

Голова екзаменаційної комісії

МП

Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії

МП

Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії

МПЗавантажити