НПАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7

Київ

ДНАОП 1.1.30-5.38-96

ІНСТРУКЦІЯ З ОГЛЯДУ ТА РЕВІЗІЇ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

До § 531 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Щозмінний І щотижневий огляди

Щозмінний огляд повинен проводитися на початку кожної зміни особами, що працюють на машинах і меха­нізмах, а також черговими електрослюсарями на устатку­ванні, за ними закріпленому.

Щотижневий огляд проводиться механіком дільниці або особою, що його заміщає.

Щозмінний і щотижневий огляди проводяться без роз­криття електроустаткування, якщо не встановлено пору­шень, для усунення яких потрібне проведення ревізії, або якщо розкриття не передбачене експлуатаційною доку­ментацією.

Порядок огляду

1. Оглянути місце установлення електроустаткування. Електроустаткування не повинно знаходитися у місцях, де можливе обвалення покрівлі та його пошкодження тран­спортом, і повинно бути захищеним від попадання на нього води.

Електроустаткування повинно бути в зібраному уком­плектованому стані відповідно до інструкції з його екс­плуатації.

2. Очистити зовнішні поверхні машин і апаратів від вугільного пилу, деревинних стружок, обтирального та іншого горючого матеріалу.

3. Перевірити стан оболонки. Оболонка не повинна мати тріщин, отворів, пропалів, несправного захисного скла та інших пошкоджень.

При огляді електродвигунів перевірити стан вентиляторів зовнішнього обдування, їх кожухів та вузлів кріплення.

4. Перевірити наявність кріпильних гайок і болтів та іх затягнення. Гайки та болти повинні бути затягнуті пов­ністю, щоб фланець кришки та корпусу вибухонепроник-ливої оболонки щільно прилягали по всьому периметру, а в оболонці з кварцевим заповнювачем забезпечувалося надійне ущільнення прокладок.

Забороняється експлуатація електроустаткування у разі відсутності або неповному затягуванні хоча б одного бол­та або іншого кріпильного елемента.

5. Перевірити справність увідного пристрою, а також наявність елементів ущільнення та закріплення кабелю. Послаблені болти або гайки, які служать для ущільнення гумового кільця і закріплення кабелю від висмикування, необхідно підтягнути. Кабель не повинен провертатися і переміщуватися в осьовому напрямку.

6. Кабельні уводи, що не використовуються при екс­плуатації, повинні бути закриті сталевою або капроновою вибухонепроникливою заглушкою заводської конструкції (мал. 1),

7. Якщо є пристрої для полегшення відкриття криш­ки, перевірити їх справність або наявність спеціальних ключів до них.

8. Перевірити наявність пломб на електроустаткуванні і написів, що зазначають установку (дільницю), що вклю­чається, величину уставки струму спрацювання реле мак­симального струму (номінального струму плавкого запо­біжника).

9. У вибухонепроникливих оболонках, підданих роз­криттю, проконтролювати ширину щілини (зазору) в плоских з'єднаннях між зовнішніми частинами оболонки при нормальному затягуванні кріпильних болтів. Для контролю необхідно вибрати щуп товщиною на 0,05 мм більше величини ширини щілини (зазору), зазначеної Е інструкції з експлуатації електроустаткування (на крес­ленні безпечності). Перевірку проводити не менше ніж в чотирьох точках, розташованих рівномірно по периметру з'єднання. Щуп не повинен входити у фланцеву щілину, що перевіряється (мал. 2). ,

В оболонці з кварцевим заповнювачем перевірити візу­ально, через оглядові вікна, висоту захисного шару запов­нювача. В непошкодженій оболонці мінімально допустима висота захисного шару заповнювача фіксується по верхніх кромках оглядових вікон. У разі недостатньої висоти шару повинно бути проведене його досипання сухим заповнювачем рівномірно «під кришку».

Забороняється експлуатація електроустаткування з не­достатнім рівнем захисного шару заповнювача.

II.Щоквартальна ревізія

Ревізія повинна проводитися бригадою електрослюсаріь із залученням працівників енергомеханічної служби дільниці під контролем головного енергетика шахти або призначе­ної ним особи.

Ревізія проводиться з відкриттям кришок оболонок розбиранням уводів (за потребою), оглядом електричних

Мал. 1. Схема кабельного вводу із заглушками:

1- заглушка; 2 - ущільнювальне кільце; З - ущільнюючий фланець; 4 - закріплююча планка

Мал. 2. Способи контролю ширини щілини

(зазору) у фланцевих з'єднаннях: а - плоских; б - лабіринтних; в - ступінчастих

частин електроустаткування та проведенням необхідного ремонту.

Роботи з ревізії електроустаткування повинні проводи­тися з дотриманням технічних і організаційних заходів, викладених в «Інструкції з безпечного виробництва робіт у підземних електроустановках» і в інструкції з експлу­атації підданого ревізії електроустаткування.

Щоквартальна ревізія, окрім робіт, зазначених нижче, включає роботи, перераховані в пп. 1- 9 цієї Інструкції.

Порядок ревізії

10. Перед ревізією необхідно зняти напругу з електро­устаткування, що перевіряється, за допомогою найближ­чого вимикача і на його рукоятці повісити плакат «Не вмикати - працюють люди!»

11. Перевірити наявність на електроустаткуванні знаків рівня та виду вибухозахисту, а також справність охорон­них кілець для головок кріпильних болтів і гайок.

Для устаткування, що знаходиться в експлуатації, за відсутності знаків рівня і виду вибухозахисту або не­справності окремих охоронних кілець експлуатація елек­троустаткування може бути допущена тимчасово за умо­ви, що в решті вибухобезпечність електроустаткування не порушена.

Дозвіл на тимчасову експлуатацію такого електроустат­кування може бути даний тільки головним енергетиком (головним механіком) шахти і повинен бути занесений до «Книги реєстрації стану електроустаткування і заземлен­ня» із зазначенням строку заміни.

12. Відкрити кришки увідного відділення електроустат­кування, що оглядається, і перевірити відсутність напру­ги на струмопровідних частинах.

Після цього відкрити всі кришки і очистити внутрішні поверхні вибухонепроникливої оболонки та змонтовані в ній електричні частини від вологи і пилу.

У разі ревізії оболонок електродвигунів повинні розкри­ватися тільки кришки увідних пристроїв, а у двигунах з фазним ротором - також і кришки відділень контактних кілець.

Увідні коробки апаратів І машин знімаються, якщо в цьому є необхідність.

У разі ревізії оболонок з кварцевим заповнювачем їх знімні кришки слід відкривати тільки для досипання за­повнювача, якщо його необхідність установлена через оглядові вікна.

13. Оглянути вибухозахисні поверхні, очистити їх від іржі, мастила та пилу.

Завантажити