НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

_____________________

Місце

для герба

України

_________________________

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

____________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙАКТ ПРО ОХОРОНУПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВКНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 10.07.96 № 117

ДНАОП1.9.40-1.02-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

Київ

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутомполіграфічноїпромисловості ім. Т.Шевченка

РОЗРОБНИКИВ.О.Громцев(Мінпресінформ),

О.Г.Жеглов(ВО"Поліграфкнига"),

Л..Мельничук(Держнаглядохоронпраці),

В.К.Моргунський(АТ "Поліграфіст"),

Л.Г.ПалагнюкВ-во"Преса України"),

Л.М.Тяллева(зав. в ідді лом,УНДІПП),

С.А.Чайка (відповідальний виконавець, УНДІПП),

Л.Я.Шиманська(керівник теми, УНДІПП)

2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯМіністерством України у справах преси та інформації

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

З ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІ ЇПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ 

3.1 Загальні положення 

3.2 Книжкові бази, колектори, склади 

3.2.1 Територія підприємства 

3.2.2 Виробничі приміщення 

3.2.3 Допоміжні будівлі і приміщення 

3.3 Підприємства роздрібно їкнижкової торгівлі 

3.3.1 Книжкові магазини 

3.3.1.1 Торговельні приміщення.…………………………………………10

3.3.1.2 Приміщення для приймання, зберігання товарів та підсобні приміщення………....……………………………………………..11

3.3.2 Книжкові кіоски 

3.4 Водопостачання, каналізація 

4 ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ, РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

4.1 Загальні положення 

4.2 Книжкові бази, колектори і склади 

4.3 Книжкові магазини 

5 ВИМОГИ ДО САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ 

5.1 Опалення, вентиляція і кондиціювання 

5.2 Освітлення 

5.3 Шум 

6 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

7 ВИМОГИ ДО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА П ІДЙО МНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Загальні вимоги 

7.2 Майданчики для вантажно-розвантажувальних робіт 

7.3 Безперервний транспорт з елементами тяглових органів (конвей єри) 

7.4 Транспортуючі гравітаційні пристрої 

7.5 Безрейковий транспорт 

7.6 Вантажопідіймальні машини і механізми (крани, талі) 

7 .7 Лі фти

7.8 Вантажно-розвантажувальні роботи на автотранспорті 

Додаток 1 Норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих і адміністративних приміщень 

Додаток 2 Розрахункова температура повітря і кратність повітрообміну в приміщеннях книжкових магазинів 

Додаток 3 Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО)і освіт леності на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих приміщень і робочих місць 

Додаток 4 Рівні звукового тиску і рівні звуку на постійних робочих місцях 

ДНАОП 1.9.40-1.02-96

__________________________

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

____________________________________________________________________________________

Дата введення в дію

Дані Правила розповсюджуються на книжкові бази, склади, колектори, магазини та інші книготорговельні підприємства і організації незалежно від форм власності й відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного обладнання і робочих місць.

Дані Правила поширюються на всіх працівників, які здійснюють комплектування, зберігання та розповсюдження книжкової чи іншої поліграфічної продукції.

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце на підприємствах книжкової торгівлі, мають проводитись у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.

З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств книжкової торгівлі вважати такими, що не застосовуються на території УкраїниНАОП8.7.10-1.02-83 "Правила безпеки праці для підприємств книжкової торгівлі". Затверджені ДержкомвидавомСРСР, 1983 р.

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ12.0.003-74 "ССБТ,Опасныеивредныепроизводственныефакторы.Классификция";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ, Шум.Общиетребованиябезопасности";

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общиесанитарно-гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны";

ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность.Защитноезаземление, зануление";

ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудованиепроизводственное.Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.2.022-86 "Конвейеры. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочееместопривыполненииработсидя.Общие эргономическиетребования";

ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работстоя.Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.053-83 "Краны-штабелерыстеллажные.Требованиябезопасности";

ГОСТ 12.2.058-81 "ССБТ. Краныгрузоподъемные.Требования кцветовомуобозначениючастейкрана,опасныхпри эксплуатации";

ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности крабочимместам";

ГОСТ 12.2.089-83 "Тали электрическиеканатные.Техническиеусловия";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатацияводопроводныхиканализационныхсооруженийисетей.Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ.Работыпогрузочно-разгрузочные.Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тарапроизводственная.Требования безопасности при эксплуатации";

ГОСТ 12.3.013-77 "ССБТ. Работымашинописные.Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ.Процессыперемещениягрузовнапредприятиях.Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системивентиляционные.Общие требования";

ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ.Цветасигнальныеи знаки безопасности";

ГОСТ 14.321-82 "Правилаорганизациипроцессовперемещения искладированиятарно-штучных грузов";

ГОСТ 16215-80 "Автопогрузчикивилочныеобщегоназначения.Общиетехническиеусловия";

ГОСТ 18962-86 "Машинынапольногобезрельсовогоэлектрифицированноготранспорта. Общие технические условия";

ГОСТ 18991-80 "Электротележкигрузоподъемностьюдо 5000 кг.Техническиеусловия";

ГОСТ 20805-83 "Тележкигрузовые.Типы,основныепараметры иразмеры;

СНиПII-4-79 "Нормыпроектирования.Естественноеиискусственноеосвещение";

СНиП II-89-90 "Генеральныепланыпромышленныхпредприятий. Нормы проектирования";

СниП2.04.05-91 "Отопление,вентиляцияикондиционирование";

СНиП 2.09.02-85 "Промышленныездания";

СНиП 2.09.04-87 "Административныеибытовыездания ипомещения производственныхпредприятий";

СНиП 2.11.01-85"Складскиездания";

СН181-70 "Указанияпопроектированиюцветовойотделкиинтерьеров производственныхзданий промышленных предприятий";

СН 3223-85"Санитарныенормы допустимыхуровнейшуманарабочихместах";

ВН"Микроклимат.Санитарно-гигиеническиетребования",затверджені наказомДержкомдрукуСРСР від 23.12.87 № 653;

ДНАОП0.00-1.02-92 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів". ЗатвердженіДержгіртехнаглядомСРСР 17.06.92;

ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". ЗатвердженіДержнаглядохоронпраціУкраїни наказом від 16.12.93 № 128;

ДНАОП 0.00.1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". ЗатвердженіГоловдерженергонаглядМіненерго СРСР, 21.12.84;

ВН"Ведомственныенормыискусственногоосвещенияпредприятий иорганизацийсистемыГоскомпечатиСССР",затверджені наказом Держкомдруку СРСР від 10.11.89 № 352;

ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71''.ЗатвердженіМінохорониздоров'яСРСР, 1971 р;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88''.ЗатвердженіМінохорониздоров'я СРСР, 1988 р;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". ЗатвердженіМінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241;

НАОП8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні,складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". ЗатвердженіДержкомвидавомСРСР, 1984 р;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о.держінспектораУкраїни з пожежного нагляду 14.06.95. ЗареєстрованіМінюстиціїУкраїни 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755.

Правила дорожнього руху України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094.

Правила улаштування електроустановок(ПУЕ).

Планування, забудова, благоустрій території підприємств мають відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм та правил:СНиПII-89-90,СНиП2.09.02-85,СНиП2.09.04-87 СНиП2.11.01-85.

Підприємствакнижкової торгівлі можуть розміщуватись в окремих будівлях, торгово-побутових центрах, на перших поверхах житлових будинків, готелів, в адміністративних будинках.

Під'їзди до господарських дворів підприємств розташовуються не з магістральної вулиці чи площі, а з вулиці, яка знаходиться збоку чи зі сторони внутрішньоквартального проїзду.

На території і в приміщеннях підприємств мають бути засоби пожежогасіння згідно з вимогами Правилпожежної безпеки в Україні, а також знаки безпеки відповідно доПОСТ 12.4.026-76.

Сміття і відходи (обгортковий папір, картон, матеріал для обв'язування) слід збирати в урни і виносити з приміщення після закінчення роботи в контейнери, які розташовуються в спеціальновідведеннихмісцях на території підприємства, закриваються кришками і регулярно вивозяться за межі підприємства.

Виробничі і допоміжні приміщення, сходові площадки, коридори, робочі місця, проходи забороняється захаращувати продукцією, тарою і відходами.

Всю порожню тару, папір, пакувальний матеріал і відходи необхідно постійно прибирати і складати в спеціально відведених для цього місцях.

На території підприємства має бути рівна поверхня. Люки, ями, канави належить загороджувати на висоту 0,8 м або закривати. На території підприємства мають бути водостоки для відводу атмосферних вод. Їхслід чистити івчасно ремонтувати.

На території баз передбачаються під'їзди і підходи до основних і допоміжних будівель, місця для навантажування і розвантажування транспортних засобів, майданчики для стоянки автомобілів, зелені насадження. Проходи іпроїздимають бути не захаращені, заасфальтовані і очищені від бруду, снігу, льоду та інших сторонніх речей.

Швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не більше 5км/год.

Вночі територія підприємства освітлюється згідно зСНиПII-4-79.

3.2.2.1 Виробничі будівлі і приміщення книжкових баз, колекторів, складів мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85, утримуватись у справному стані.

3.2.2.2 В ізольованих приміщеннях належить розміщувати:

склад оперативного зберігання;

склад довготривкого зберігання;

склад шкільно-письмових та канцелярських товарів;

складекспертно-імпортноїлітератури;

дільницю комплектування і пакування;

дільницю відправлення;

кладовітари,бібліотечної техніки;

магазин "Книга-поштою" (дільниця поштових відправлень);

оперативний складбібколектора;

дільницюопрацювання книг і комплектування бібліотек;

дільницю контролю і пакування;

дільницю відправлення бібколектора;

зал зразків.

3.2.2.3 Для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці виробничі дільниці мають бути освітленими, теплими та вентилюватися відповідно до вимог розділу 5та додатків 1,3 даних Правил.

3.2.2.4 Підлоги виробничих приміщень мають бути міцними, з малою теплопровідністю, рівними, неслизькими, зручними для прибирання і не бути джерелом утворення пилу.

Підлоги в складських приміщеннях книжкових баз мають бути неушкодженими. Не дозволяється користуватись транспортними засобами при явних дефектах покриття підлоги (виступах, щілинах, ямках тощо).

3.2.2.5 На шляху проїзду ручних візків, електрокарів, навантажувачів та інших транспортних засобів колони, стіни і перегородки захищають від механічних пошкоджень.

3.2.2.6 При механізованому укладанні вантажів ширина проїздів визначається мінімальною величиною розвороту використовуваних транспортних засобів. Мінімальна ширина головних транспортнихпроїздів:1,8 м при односторонньому русі; 3,3 м при двосторонньому русі. Ширинапроїздівпри користуванні ручним візком — не менше 1,2 м.

3.2.2.7 Біля вантажних ліфтів передбачаються розвантажувальні площадки на кожному поверсі з розрахунку 6 кв.м на один ліфт вантажністю до 2000 кг і 8 кв. м — більше 2000 кг, не рахуючи площі прилеглих коридорів(ДНАОП0.00-1.02-92).

3.2.2.8 Всі приміщення необхідно утримувати в чистоті 1 порядку, старанно їх прибирати (вологе підмітання і миття підлог, витирання пилу, прибирання павутини, протирання вікон, дверей, панелей). Для прибирання приміщень, миття підлог, очищенняосвітлювальної арматури рекомендується застосовувати механізовані пристрої і машини.

3.2.3.1 Склад допоміжних будівель і приміщень (таблиця 1) та їх оснащення встановлюються відповідно доСНиП2.09.04-87. Допускається передбачати додатково до вказаних в таблиці 1 інші побутові приміщення з відповідним обладнанням.

Таблиця 1

Допоміжні будівлі і приміщення

Будівлі

Приміщення

Склад приміщень

Побутові

Санітарно—побутові

Гардеробні, душові, умивальні,

туалетні, кімнати для куріння,

місця для пристроїв питного

водопостачання,приміщення для

обігрівання

Охорони здоров'я

Пункти охорони здоров'я, при-

міщення особистоїгігієни

жінки, приміщеннядлявідпо-

чинку в робочий час

Громадського харчування

їдальні,їдальні-роздавальні,

кімната приймання їжі

Культурного

Приміщення для зборів, заклади

обслуговування

культури, спортивні споруди

Адміністративні

Управління, громадських

організацій, охорони праці

Відстань від робочих місць у виробничих будівлях до туалетів, місць для куріння, приміщень для відпочинку, обігрівання або охолодження, пристроїв питного водопостачання — не більше 75м, а від робочих місць на території підприємства — не більше 150 м.

Розрахунок потреби санітарно-побутових приміщень та спеціальних побутових пристроїв для працівників, які зайняті безпосередньо навиробництві,проводиться відповідно до санітарної характеристики виробничих процесів і кількості працюючих в найбільш численній зміні(табл. 2).

Норму площі побутових приміщень на 1 чоловіка чи одиницю обладнання, геометричні параметри, мінімальні віддалі між осями і ширину проходів між рядами обладнання належить приймати згідно зСНиП2.09.04-87.

Побутові приміщення — душові, умивальні, туалети, а також умивальники при їїдальнях і буфетах належить забезпечувати милом і електрорушниками.

Входи в будівлі обладнуються тамбурами.

3.2.3.2 Гардеробні приміщення призначаються для зберігання домашнього та спеціального одягу, обладнуються шафами розмірами 0,25х0,5х1,65м. Кількість шаф приймається рівною списковійкількостіпрацівників. Тип гардеробних та кількість відділень у шафах визначаються за таблицею 2.

При гардеробних приміщеннях передбачаються: площа для розміщення чергового персоналу, площа для переодягання працюючих, туалет на один-два унітази, якщо на відстані до ЗО м від входу вгардеробне передбачено туалет загального користування.

3.2.3.3 Суміжноз гардеробними належить розміщувати душові. Душові обладнуються відкритими кабінами розмірами в плані 0,9х0,9 м, загородженими з трьох сторін. Кабіни відділяються одна від одної перегородками з вологостійких матеріалів висотою 1,8 м на відстані 0,2 м від підлоги.

Душові кабіни обладнуються індивідуальними змішувачами холодної тагарячоїводи, поличками для мила та підніжками для ніг.

Кількість душових сіток визначається залежно від кількості працюючих в найбільш численній зміні (табл. 2).

Якщо в душовій чотири або більше душових сіток, слід передбачатипереддушові,призначені для переодягання.

Не допускається розміщувати душові та переддушові білязовнішнихстін будівель.

Таблиця 2

Санітарна характеристика виробничих процесів

Група вироб­ничих проце-сів

Санітарна характерис­ти­ка вироб­ничих проце­сів

Види робіт і професій

Розрахункова кількість лю­дей на 1 сані­тарний прилад

Тип гарде­роб­них, кіль-кість

відді-

Спе­ціаль­ні побу­тові примі­щення і прист-

на

душо­ву сіт­ку

на

кран

лень шафи на одну люди­ну

рої

1

2

3

4

5

6

7

1

Процеси, що викликають забруднення тіла і спецо­дягу речови­нами 3-го і 4-го класів небезпеки

тільки рук

Управління базою, бухгал­терія, плановий відділ, торго­­вель­­но-асортиментний відділ, експедиція, відділ матеріально-технічного постачання, відділ кадрів, АГВ (крім прибиральниць), відділ головного механіка, сторожова охорона,, бібліо­тека, адміністративно-техніч­ний персонал виробничого корпусу

7

25

Зага-льні, і відді-лення

-

1

2

3

4

5

6

7

тіла, спецо­дягу, якого мо­ж­­на поз­бутися без застосу­вання спец. мию­чих засобів

Приймання і відправлення друкованної продукції:

кранівник, стропальник, ліф­тер, вантажник, диспетчер-контролер, комплекту­валь­ник, водій електровізка, прий­­мальник-експедитор, різчик, комірник, підсобний робітник

Прибирання приміщень

15

10

Зага-льні, 1 відділення

-

тіла і спец­одягу, особ­ливо забруд­нюючими речо­винами

Ремонтно-механічний цех:

старший майстер, слюсар, то­кар, фрезерувальник, звар­ник, столяр, слюсар-во­до­провідник, підсобний ро­біт­ник

Зарядно-акумуляторна станція:

технік-елек­трик, зарядник

Робота на автомобілях, електро— і автокарах, на­ван­тажувачах

5

20

Зага-льні, 2 відді­ле­ння

Хімчи­с­тка або пран-ня

2

Процеси, що протікають при неспри­ятливих ме­теорологіч­них умовах

При темпе­ратурі по­вітря +10 град. і нижче, вклю­чаючи робо­ти на відкри­тому повітрі

Водії електро— і автонава­нтажувачів, вантажники, при­би­ральники території на відкритому повітрі

5

20

Примі­щення для обі­­гіву

3.2.3.4 Умивальні розташовуються в окремих приміщеннях, суміжних з гардеробними, або в гардеробних. Умивальники у виробничих, адміністративних приміщеннях та приміщеннях громадського харчування допускається розміщувати в тамбурах при туалетах. Кількість кранів в умивальнях визначається згідно з таб­лицею 2.

Кожен умивальник обладнується змішувачем холодної і гарячої води. В умивальнях передбачаються гачки для рушників і одягу,полички для мила, дзер­кала.

3.2.3.5 Туалети в багатоповерхових виробничих, побутових і адміністративних будівлях передбачаються на кожному поверсі.

При кількості працюючих на двох суміжних поверхах до ЗО чол. туалет може бути тільки на одному з них — з найбільшою кількістю працюючих; при 10 працюючих на трьох поверхах допускається один туалет.

Допускається загальний туалет для чоловіків і жінок при кількості працюючих в зміні не більше 15 чол.

Вхід в туалет належить передбачати через тамбур із дверима, які самі зачиняються.

В тамбурах туалетів розміщуються умивальники із розрахунку один умивальник на чотири кабіни, при меншій кількості кабін — один умивальник на кожний туалет.

Розрахунок кількості умивальників та електросушарок подано в таблиці 3.

Таблиця З

Норми обладнання в санітарно-побутових приміщеннях

Назва обладнання

Кількість працівників на

1 обладнання

знання

у виробничих примі­

вадміністративних

щеннях

примщеннях

Унітази, пісуари

18/12

45/30

Умивальники, електросушарки

72/48

40/27

Завантажити