НПАОП 9.2.30-4.04-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО

НАВЧАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРОФЕСІЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З ВАЖКИМИ РОБОТАМИ І

РОБОТАМИ З ШКІДЛИВИМИ АБО НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

Наказ Державного комітету України по нагляду за охо­роною праці від ЗО грудня 1994 р. № 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 1996 р. за № 14/560

На виконання Закону України «Про охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, що додається.

2. З метою поліпшення якості навчання, встановлення єдиного порядку перевірки знань з охорони праці міністерствам, відомствам, концернам, корпораціям, об'єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, підприємствам, установам і організаціям, згідно з цим Положенням, організувати, починаючи з 1996 року, навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територі­альних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити контроль за навчанням неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці відповідно до цього Положення.

Голова Комітету

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАВЧАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРОФЕСІЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З ВАЖКИМИ 
РОБОТАМИ І РОБОТАМИ З ШКІДЛИВИМИ АБО НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. № 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 1995 р. за № 14/550

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до законів України «Про освіту», «Про охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці» і передбачає порядок навчання неповнолітніх професіям, що пов'язані з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

1.2. Дія Положення поширюється на всі навчально-виховні заклади, що акредитовані для проведення навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, та органи управління, яким ці навчально-виховні заклади підпорядковані, незалежно від форм власності.

1.3. На навчально-виховні заклади відповідно до їх профілю і професій, за якими вони готують фахівців, поширюються чинні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

1.4. Керівник навчально-виховного закладу організовує роботу з охорони праці, несе персональну відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання неповнолітніх згідно з діючими нормативними актами про охорону праці, додержання їх прав, передбачених чинним законодавством.

1.5. Навчально-виховні заклади під час укладання договору з підприємствами, установами і організаціями на підготовку кадрів обумовлюють спільно з їх власником або уповноваженим ним органом вимоги щодо проведення виробничої практики або виробничого навчання тільки на тих робочих місцях, що атестовані і відповідають нормативним актам про охорону праці, та додаткові вимоги щодо навчання професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, які потребують щорічної перевірки знань з охорони праці.

1.6. Режим робочого дня неповнолітніх під час теоретичного і виробничого навчання у навчально-виховному закладі і на підприємстві повинен відповідати чинному законодавству та навчальному плану з обов'язковим урахуванням обмежень щодо тривалості робочого дня, праці в нічний час, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

1.7. Організаційно-методичне керівництво діяльністю навчально-виховних закладів щодо навчання з питань охорони праці здійснюють Міністерство освіти України та місцеві органи управління освітою в залежності від підпорядкування навчально-виховних закладів.

1.8. Робота з питань охорони праці у навчально-виховних закладах здійснюється згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 р. № 429.

2. ПРИЙОМ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ

2.1. Прийом неповнолітніх до навчально-виховних закладів для навчання професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами пращ, здійснюється відповідно до правил, що затверджуються Міністерством освіти України.

2.2. Перед вступом до навчально-виховних закладів неповнолітні обов'язково проходять медичний огляд з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров'я.

2.3. Прийом неповнолітніх на навчання в ці заклади здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.

2.4. До навчально-виховних закладів не приймаються особи жіночої статі для навчання професіям, зазначеним у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. № 256.

3. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЩ

3.1. Знання та практичні навички з питань охорони праці неповнолітні отримують в процесі теоретичного і практичного (виробничого) навчання. Навчальні плани і учбові програми повинні передбачати вивчення дисципліни загального курсу «Охорона праці» в обсязі 30 годин. Крім цього, специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Допускати неповнолітніх до самостійної роботи і присвоювати їм групу з електробезпеки «Ш» і вище забороняється.

ПОГОДЖЕНО:

з Міністерством освіти України 
з Міністерством праці України 
з Міністерством охорони здоров'я України 
з Міністерством внутрішніх справ України

Додаток
до Положення про навчання неповнолітніх 
професіям, пов'язаним з важкими роботами 
і роботами з шкідливими або небезпечними 
умовами праці

(Перша сторінка обкладинки)

ПОСВІДЧЕННЯ
на право виконання робіт з підвищеною небезпекою

(Друга сторінка обкладинки)

ПОСВІДЧЕННЯ № __
на право виконання робіт з підвищеною небезпекою

      Фото                     _____________________________________________________________
                                                   (особистий підпис, власника посвідчення) 
навчально-виховного 
       закладу 
                                               Видано "___" __________ 19___ р

(Перша сторінка)

Видано ______________________________ 
                 (прізвище, ім'я та по батькові)

у тому, що він (вона) «__»________ 19_ р, закінчи__ 
____________________________________________________________________________
(найменування, номер і місце розташування навчально-виховного закладу) за професією
____________________________________________________________________________

(Друга сторінка) 

РІШЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

присвоєно кваліфікацію________________________________________________
____________________________________________________________________

Допускається до виконання робіт:________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Третя сторінка) 

Підстава: протокол екзаменаційної комісії

від «__» ____________ 19_ р. №______

Голова
екзаменаційної комісії ____________________________________
                                         (підпис)            (прізвище та ініціали) 

Представник органу 
Держнаглядохоронпраці ___________________________________
                                              (підпис)           (прізвище та ініціали) 

Директор навчально-
виховного закладу _________________________________________
                                       (підпис)                   (прізвище та ініціали)

             М.П.
навчально-виховного 
          закладу

(Четверта, п'ята, 
шоста, сьома, 
восьма, дев'ята, 
десята, одинадцята 
сторінки)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

показа_ необхідні знання _______________________________________________________
                                                              (найменування нормативних
____________________________________________________________________________
                                актів про охорону пращ, за якими проводилася перевірка.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата чергової перевірки знань « ___ »_________ 19__ р

Підстава: протокол від «___ »__________ 19__ р. № ___ 

М.П.

Голова комісії _______________________________________
                          (підпис)                      (прізвище)

ПАМ'ЯТКА

1. Без печатки, відміток про результати перевірки знань, підпису голови комісії, а також після закінчення строку чергової перевірки знань з охорони праці посвідчення вважається недійсним.

2. В даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про обов'язкові медичні огляди працівника, право виконання ним гнещальних робіт, попереджальні талони те інше.

3.. Питання щодо необхідності мати при собі посвідчення при виконанні працівником трудових обов'язків вирішується власником (керівником) підприємства.

Завантажити