НПАОП 0.00-4.36-05Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою

Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що

використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія;

найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом,

зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними

світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих

електроустановках. Особливості виробництв з наявністю

електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках:

організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи,

інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих

електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус,

кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.

ТЕМА 6. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФІЛАТИКА

ПРОФЕСІЙНИХ ОТРУЄНЬ І ЗАХВОРЮВАНЬ

Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення

законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці

та збереження здоров'я працюючих. Опрацювання, прийняття та

скасування нормативно-правових актів - санітарних норм, правил,

гігієнічних нормативів, регламентів тощо.

Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу,

їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна

класифікація праці). Компетенція спеціально вповноваженого

центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я в

проведенні атестації робочих місць за умовами праці, організація

та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого

середовища та трудового процесу. Атестація робочих місць на

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Організація та здійснення державної

санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції,

технологічних процесів тощо. Заходи щодо поліпшення умов праці та

виробничого середовища. Особливості гігієни праці в провідних

галузях господарства. Особливості гігієни праці під час

використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове

забезпечення працівників.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих

умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.

Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та

обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення

придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики

виникнення профзахворювань.

Примітка. Навчання за темою 6 проводиться фахівцями державної

санітарно-епідеміологічної служби.

ТЕМА 7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої

допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість,

спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.

Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній

кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі.

Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням

пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням

кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи

джгута-закрутки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації.

Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс".

Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при

потопленні.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від

дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія

електричного струму на організм людини. Правила надання першої

допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в

області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і

розтягненні зв'язок.

Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив

різних газів на організм людини і його наслідки.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація

ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила

накладання пов'язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила

накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток

тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та

термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та

сонячному ударах.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання

першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Примітка. Навчання за темою 7 проводиться фахівцями-медиками.

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ПРОФІЛАКТИКИ

ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ

Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив

техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і

здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та

їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової

спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління та

захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників.

Класифікація виробничих небезпечних чинників в залежності від

властивостей технологічних процесів та небезпечних речовин

(різновиди вибухів, пожеж; вибухи киплячих рідин, що викидають

пар, викиди токсичних речовин; порушення цілісності інженерних

споруд, будівель тощо).

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

(2245-14). Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки

(далі-ОПН). Повноваження суб'єкта господарської діяльності, який

має ОПН, щодо організації робот з ідентифікації ОПН. Роль

адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявленні

небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки

небезпечних промислових факторів, розробці планів ліквідації

аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці заходів щодо

підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та

протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан

безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про аварії, що

сталися.

Декларування безпеки ОПН - оцінка рівня небезпеки об'єктів,

установлення імовірності можливих аварій, установлення прийнятного

ризику та розробка заходів щодо його зниження. Мета і методика

виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Визначення

пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки

можливостей виникнення аварій під час здійснення окремих

технологічних процесів. Повноваження місцевих органів виконавчої

влади щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Роль місцевих органів

виконавчої влади при вирішенні питань розміщення небезпечних

промислових установок, у наданні допомоги підприємствам,

проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні

безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з

профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів

місцевої влади та керівників аварійно небезпечних виробництв щодо

запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків. Складання переліку

промислових установок - джерел загрози великих виробничих аварій.

Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.

Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на

виробництві. Організація аварійних служб та формування планів їх

роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення

надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної сигналізації

та зв'язку, призначення персоналу та визначення його обов'язків.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту

(ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)

системи контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру

технологічного процесу та енергетичного потенціалу об'єкта.

Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві.

Складання та затвердження контрольних списків виробничих

небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

Примітка. Тема 9 тематичного плану і програми розробляється з

урахуванням вимог нормативно-правових актів охорони праці та

промислової безпеки для конкретних напрямів економічної діяльності

і виробництв.

Начальник юридичного відділу І.Калиновська

Додаток 5

до пункту 6.3 Типового

положення про порядок

проведення навчання

і перевірки знань з питань

охорони праці

Титульний аркуш журналу

__________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___"_______________20___ р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

Формат А4 (210 х 297)

------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Прізвище,|Професія,|Назва |Прізвище, | Підписи |

|з/п|прове- |ім'я |посада |виробничого |ініціали, |-----------------|

| |дення |та по |особи*, |підрозділу |посада |особи, |особи, |

| |інструк-|батькові |яку |(група, клас, |особи, яка|яку |яка |

| |тажу |особи, |інструк- |гурток), |інструктує|інструк-|інструк-|

| | |яку |тують, |до якого | |тують |тує |

| | |інструк- |її вік |приймається | | | |

| | |тують | |особа, що | | | |

| | | | |інструктується| | | |

|---+--------+---------+---------+--------------+----------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

------------------------------------------------------------------------------

Начальник юридичного відділу І.Калиновська

Додаток 6

до пункту 6.10 Типового

положення про порядок

проведення навчання

і перевірки знань з питань

охорони праці

Титульний аркуш журналу

__________________________________________________________________

(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

__________________________________________________________________

(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___"_______________20_ р.

Закінчено "___" _______________20_ р.

Формат А4 (210 х 297)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Прізвище, |Професія,|Вид |Причина |Прізвище,| |Стажування |Знання |

|з/п|прове- |ініціали |посада |інструк- |проведення|ініціали | Підписи |(дублювання) |переві- |

| |дення |особи, яку|особи, |тажу |позапла- |особи, | |на робочому |рив, |

| |інструк-|інструк- |яку інст-|(первин- |нового або|яка | |місці |допуск |

| |тажу |тують |руктують |ний, |цільового |інструк- |------------------+--------------|до |

| | | | |повторний,|інструк- |тує та |особи, |особи, |кіль- |стажу- |роботи |

| | | | |позапла- |тажу |перевіряє|яку |яка інст-|кість |вання |здійснив|

| | | | |новий, | |знання |інструк-|структує |змін, |(дублю-|(підпис,|

| | | | |цільовий),| | |тують | |з___ |вання) |дата) |

| | | | |назва та | | | | | |пройшов| |

| | | | |номер | | | | |до__ |(підпис| |

| | | | |інструкції| | | | |(дати)|праців-| |

| | | | | | | | | | |ника) | |

|---+--------+----------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+------+-------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник юридичного відділу І.Калиновська

Завантажити