НПАОП 10.0-5.45-13Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилуМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 724

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 р. за № 1834/24366

Про затвердження Інструкції із запобігання та локалізації вибухів

вугільного пилу

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382,НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію із запобігання та локалізації вибухів вугільного пи­лу, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хо- хотва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністер­ства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


й

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 724

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 р. за № 1834/24366

ІНСТРУКЦІЯ із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу I. Сфера застосування

 1. Ця Інструкція поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та працівників, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом та експлуатацією вугільних шахт, небезпечних за вибухами ву­гільного пилу, а також на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, пов’язаних з розробленням і виготовленням обладнання та матеріалів для пиловибухозахисту таких шахт.

 2. Ця Інструкція встановлює організаційні, технічні вимоги під час прове­дення робіт із запобігання та локалізації вибухів пилу на вугільних шахтах, не­безпечних за вибухами вугільного пилу.

ІІ. Позначення та скорочення

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ВТК - відділ технічного контролю шахти;

ВТБ - вентиляція та техніка безпеки;

НІ. Загальні положення

 1. Роботи, пов’язані з виконанням заходів щодо запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, проводять відповідно до вимог Правил безпеки у ву­гільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з проми­слової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 398/17693 (далі - НПАОП 10.0-1.01-10).

 2. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстровано­го в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666.

 3. Роботодавець забезпечує проведення навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці працівників відповідно до вимог Типового поло­ження про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охоро- ною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

 4. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва розроблює відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких по­трібні спеціальні навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512.

 5. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві здійснюються згідно з вимогами Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 6. Роботодавець зобов’язаний за рахунок власних коштів забезпечити ор­ганізацію проведення попередніх медичних оглядів працівників під час прийнят­тя на роботу, а протягом трудової діяльності - періодичних оглядів відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, за­твердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 7. Працівники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до вимог ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побуто­вого призначення".

 8. Не дозволяється експлуатація устаткування та інструменту в несправному стані або за несправних пристроїв безпеки (блокувальні, фіксувальні та сигналь­ні пристрої і прилади), а також з перевищенням робочих параметрів, зазначених у технічному паспорті.

 9. Працівники, що виконують роботи з білення та осланцювання гірничих виробок, зв’язування пилу, приготування змочувально-зв’язувальної суміші та розчинів для білення, завантаження сланцевих заслонів, а також працівники, що знаходяться у виробках під час виконання зазначених робіт, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137, та згідно з вимогами Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гір­ничодобувної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 серп­ня 2008 року № 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2008 року за № 832/15523.

 10. Завантаження сланцевого заслону інертним пилом необхідно виконувати зі спеціального помосту, влаштованого на вагонетці, у якій знаходиться інертний пил. У разі відсутності у виробці рейкових колій завантаження полиць заслону слід здійснювати зі спеціального помосту.

Робота на висоті 1,3 м і більше виконується відповідно до вимог Правил охо­рони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840.

У разі неможливості обгородити робочі місця на висоті роботи виконуються з використанням запобіжних поясів відповідно до вимог ГОСТ 12.4.089-86 "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия" або ременів безпеки згідно з вимогами ДСТУ 361-2001 "Індивідуальне спо­рядження для захисту від падінь з висоти. Ремені безпеки" і спеціальних канатів для страхування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.107-82 "ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования".

 1. У шахтах, що розробляють вугільні пласти, небезпечні за вибухами пилу, повинні здійснюватися заходи щодо попередження та локалізації вибухів вугіль­ного пилу відповідно до НПАОП 10.0-1.01-10.

 2. При сланцевому пиловибухозахисті для запобігання вибухам здійснюють білення й осланцювання гірничих виробок, а для локалізації вибухів встановлю­ють сланцеві заслони та (або) автоматичні системи.

 3. При гідропиловибухозахисті для запобігання вибухам вугільного пилу застосовують: білення, обмивання гірничих виробок (мокре прибирання пилу), зв’язування відкладеного пилу гігроскопічними змочувально-зв'язувальними сумішами, а також зв'язування відкладеного й осадження завислого пилу за до­помогою безперервно діючих туманоутворювальних завіс. Для локалізації вибухів встановлюють водяні заслони та (або) автоматичні системи.

 4. При комбінованому пиловибухозахисті застосовують способи й засоби запобігання та локалізації вибухів пилу, засновані на використанні води або інертного пилу. За цих умов параметри застосовуваних способів і засобів повин­ні залишатися такими самими, як і при окремому їх використанні.

У виробках із капежем води або значно обводнених встановлюють водяні за­слони.

Застосування інших способів та засобів пиловибухозахисту вугільних шахт, ефективність яких підтверджена на основі досліджень та випробувань, здійснюють за наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної не­безпеки згідно з вимогами Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвище­ної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткуван­ня підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі - Порядок видачі дозволів).

 1. Параметри способів і засобів пиловибухозахисту гірничих виробок вста­новлюються відповідно до нижньої межі вибуховості відкладеного вугільного

пилу (бвідкл.) і норми осланцювання (N).

 1. Вибуховість пилу, нижня межа вибуховості та норма осланцювання для вугілля шахтопластів з виходом летких речовин менше ніж 15% (крім антра­цитів) визначаються в галузевому спеціалізованому інституті щороку, а для но- вовведених в експлуатацію шахтопластів - перед їх уведенням.

 2. Для встановлення показників вибуховості вугільного пилу шахти, які ро­зробляють шахтопласти з виходом летких речовин менше ніж 15% або вводять в експлуатацію нові шахтопласти, відбирають та направляють до галузевого спеціалізованого інституту проби вугілля.

Відбір проби проводиться працівником ВТК в присутності працівника діль­ниці ВТБ. Відбір проб проводять відповідно до вимог ГОСТ 9815-75 "Угли бу­рые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб". З набраної проби відбирають і відкидають видиму породу. Після цього пробу ма­сою не менше одного кілограма поміщають у дві банки порівно.

 1. На банки з пробами наклеюють підписані працівником, на якого покла­дено виконання цієї роботи, етикетки, на яких зазначають номер проби, найме­нування шахти, пласта, місце та дату відбору проби. Другі екземпляри етикеток загортають у папір і поміщають у банки з пробами. Банки з пробами щільно за­кривають і обмотують ізоляційною стрічкою в три - чотири шари. Одну банку з пробою направляють до галузевого спеціалізованого інституту, а другу - кон­трольну, зберігають на шахті.

 2. Випробування вугільного пилу на вибуховість, визначення нижньої межі вибуховості та норми осланцювання проводять протягом 15 днів після завер­шення всіх організаційних процедур (надання проб з актом відбору, оформлення договору тощо).

 3. На шахтах, де розробляють пласти вугілля з виходом летких речовин 15% і більше, при зміні виходу летких речовин (Угф) або вмісту негорючих речовин (Аф) понад 1% за даними ВТК шахти працівник дільниці ВТБ, на якого покладе­но виконання цієї роботи, не пізніше ніж через три доби після отримання інфор­мації проводить коригування нижніх меж вибуховості пилу й норм осланцюван- ня згідно з номограмою, наведеною на рисунку додатка 1 до цієї Інструкції, та пунктом 16 цього розділу.

Якщо вміст негорючих речовин у пластовій пробі вугілля перевищує 30%, то при визначенні показників вибуховості пилу значення вмісту негорючих речовин приймають таким, що дорівнює 30%.

 1. Нижні межі вибуховості пилу й норми осланцювання для шахт, що про­ектуються, визначаються в галузевому спеціалізованому інституті за пробами, що надають геологорозвідувальні партії при розвідці родовищ. Допускається тимчасово приймати параметри вибуховості, установлені для пилу аналогічних пластів, розроблюваних прилеглими (що межують) шахтами, на період не більше ніж три місяці з початку експлуатації.

 2. Норму осланцювання N (%) обчислюють за формулою

де Аф - вміст негорючих речовин у пластовій пробі вугілля, %;

Д - добавка інертного пилу, %.

Добавку інертного пилу визначають:для вугілля з виходом летких речовин 15% і менше - шляхом випробувань в галузевому спеціалізованому інституті;

для вугілля з виходом летких речовин 15% і більше - за номограмою, наведе­ноюна рисунку додатка 2 до цієї Інструкції.

 1. ПеріодичністьТп (дні) білення, осланцювання, обмивання, нанесення змочувально-зв’язувальних сумішей у всіх гірничих виробках (за винятком діля­нок з інтенсивним пиловідкладенням у відкотних виробках) обчислюють за формулою

де К


коефіцієнт, який характеризує тривалість захисної дії засобу, значення якого приймають:

при біленні, осланцюванні й обмиванні виробок - 1;

при зв’язуванні пилу змочувально-зв’язувальним розчином - 5;

при зв’язуванні пилу змочувально-зв’язувальною пастою - 20;

СН4' коефіцієнт, що враховує вплив вмісту метану в атмосфері виробки.

Для негазових шахт приймають як такий, що дорівнює 1, а для газових (залежно

від допустимого вмісту метану) - згідно з таблицею додатка 3 до цієї Інструкції;

8відкл. нижня межа вибуховості вугільного пилу, що відклався (приймають за номогра- (г/м-3) мою, наведеною на рисунку додатка 1 до цієї Інструкції);

Рі


інтенсивність пиловідкладення, г/(м-хдіб) (приймають для різних виробок або для різних ділянок виробок згідно з таблицею додатка 4 до цієї Інструкції, а для прилеглих до лав ділянок вентиляційних штреків довжиною до 200 м визначають згідно з пунктом 24 цього розділу).

При розрахунках параметрів та періодичності застосування заходів щодо пи­ловибухозахисту для загальношахтних виробок до обліку приймають найменшу нижню межу вибуховості вугільного пилу для розроблюваних шахтою пластів вугілля, а для групових виробок - найменшу з установлених для розроблюваних у цій групі пластів.

 1. Інтенсивність пиловідкладення у вентиляційних штреках на відстані до 200 м від лав визначають через кожні три місяці методом збору пилу на металеві або пластмасові підкладки. Підкладки кількістю 2-4 шт. повинні встановлювати­ся вздовж стінок виробки на відстані 10-15 м від лави так, щоб їх відкриті по­верхні не були екрановані від вентиляційного струменя елементами кріплення і різними предметами.

Строк відбору проб має бути кратним повному технологічному циклу робіт у лаві. Кількість пилу, зібрана з підкладок, повинна бути не менше 2 г.

Ьу-М

SxFxt


де b -ширина виробки за підошвою, м;

М -сумарна маса відкладеного на підкладках пилу, г;

F -сумарна площа підкладок, м-2;

S -площа поперечного перерізу виробки у просвіті, м-2;

t -термін пиловідкладення, діб.

Отримане значення інтенсивності пиловідкладення приймають для ро­зрахунку періодичності застосування заходів на ділянці штреку, прилеглого до лави, довжиною 50 м; для розрахунку періодичності на наступних 150 м штреку інтенсивність пиловідкладення приймають відповідно зменшеною в 3,5 рази.

 1. У місцях інтенсивного пиловідкладення (крім вентиляційних штреків) періодичність застосування заходів приймають згідно з таблицею додатка 5 до цієї Інструкції.

 2. Залежно від інтенсивності пиловідкладення, гірничо-геологічних і гірни­чотехнічних умов вибір раціональних способів і засобів запобігання і локалізації вибухів пилу проводять відповідно до таблиці додатка 6 до цієї Інструкції.

 3. На основі проведених розрахунків та вибору раціональних заходів і за­собів запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу складаються та затвер­джуються квартальні графіки проведення пиловибухозахисних заходів по шахті відповідно до додатка 7 до цієї Інструкції.

 4. На гідрошахтах і гідродільницях, де виймання вугілля виконують не гідравлічним способом, повинні здійснюватися заходи щодо запобігання та ло­калізації вибухів вугільного пилу.

 5. Якісне й своєчасне здійснення заходів щодо запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу забезпечують посадові особи дільниці, у віданні яких знаходяться виробки.

 1. Сланцевий пиловибухозахист

 1. Осланцювання гірничих виробок

 1. Осланцюванню підлягають усі поверхні гірничих виробок (боки, покрівля, підошва, доступні місця за затяжками кріплення).

Осланцювання гірничих виробок необхідно проводити після очищення та прибирання з їх підошви, боків та покрівлі скупчень вугільного пилу. Очищення проводять шляхом обмітання попередньо зволоженого пилу. Осланцювання слід виконувати за допомогою механічних пересувних та переносних (ранцевих) осланцювателів.

 1. Норму осланцювання для загальношахтних виробок приймають найбіль­шою з установлених для розроблюваних шахтою пластів вугілля, а для групових виробок - найбільшою з установлених для розроблюваних у цій групі пластів.

 2. Витрату інертного пилу на осланцювання q в кілограмах на метр виробки обчислюють за формулою

де N -норма осланцювання, %;

Загул -нижня межа вибуховості відкладеного вугільного пилу, г/м"3;

 1. Сланцеві заслони

 1. Сланцеві заслони в горизонтальних та похилих гірничих виробках влашто­вуються з ряду встановлюваних під покрівлею впоперек виробок полиць з віль- нолежачим настилом, що легко перекидаються, на які зверху насипають інерт­ний пил. Конструкція полиць та їх основні розміри наведені на рисунку додатка 8 і в таблиці додатка 9 до цієї Інструкції.

Полиця з вільнолежачим настилом являє собою раму, що складається з двох брусів, закріплених на трапецієподібних опорах. Зверху на раму встановлюють вільнолежачий настил із дошок.

Застосування інших видів заслонів, ефективність яких підтверджена резуль­татами досліджень та випробувань, повинно здійснюватися за наявності дозволу згідно з Порядком видачі дозволів.

 1. Схеми встановлення полиць сланцевих заслонів і елементи підвісок для різних видів кріплення гірничих виробок з поперечним перерізом 10-15 м" наве­дені на рисунках додатків 10-13 до цієї Інструкції. У виробках з площею попе-

2 2 2 речного перерізу до 10 м" , 10-15 м" та більше 15 м" полиці встановлюються так,

щоб вони перекривали відповідно не менше 35%, 50% та 60% ширини виробки.

Висоту виробки у місці встановлення сланцевого заслону визначають з

урахуванням і дотриманням вимог НПАОП 10.0-1.01-10.

 1. У тих випадках, коли за умовами розміщення заслону розміри гірничої ви­робки недостатні, площу її перерізу збільшують. Для забезпечення нормальної роботи заслону збільшення висоти виробки повинно бути плавним. Залежно від величини збільшення висоти виробки, яке вимагається, довжина перехідних ділянок від одного перерізу до іншого має бути такою:

по 1 м з кожного боку при підвищенні від 251 до 350 мм;

по 2 м - при підвищенні від 351 до 450 мм;

по 2,5 м - при підвищенні від 451 до 550 мм

по 3,0 м - при підвищенні від 551 до 650 мм і так далі.

 1. Відстань між покрівлею виробки й верхньою поверхнею інертного пилу повинна бути в межах 100-300 мм. Відстань між полицями заслону має бути од­наковою і не меншою за ширину полиці. Довжина сланцевого заслону повинна бути не менше ніж 20 м.

 1. Інертний пил

 1. Інертний пил, призначений для осланцювання гірничих виробок та заван­таження сланцевих заслонів, повинен мати такі якості:

містити не більше 1 % горючих речовин і не більше ніж 10 % вільного діок- сиду кремнію. Вміст інших шкідливих і отруйних домішок (миш’яку тощо) не повинен перевищувати граничнодопустимих санітарних норм відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо­чей зоны";

мати здатність легко переходити у завислий стан та утворювати густу хмару після перебування у вологій атмосфері; густина хмари інертного пилу повинна бути не менше 60% відносно густини хмари еталонного вугільного пилу;

мати тонкість помелу таку, щоб пил не менше ніж на 99% проходив через си­то із розміром вічка 630 мкм і не менше ніж на 50 % - через сито із розміром віч­ка 75 мкм;

бути світлого кольору, що забезпечує можливість візуального контролю пи- ловибухобезпеки гірничих виробок.

 1. Підприємства, які виробляють інертний пил, кожний місяць повинні за­безпечувати проведення випробувань на придатність його до застосування у ву­гільних шахтах.

 2. Підприємства, які виробляють інертний пил, передають шахтам характе­ристику кожної поставленої партії інертного пилу із зазначенням номера партії, найменування матеріалу, на основі якого вироблено інертний пил, тонкості по­мелу пилу, вмісту горючих речовин, вільного діоксиду кремнію, отруйних домішок, а також здатності пилу до зависання у повітрі згідно з пунктом 1 цієї глави.

 3. Під час надходження на шахту якість інертного пилу перевіряють орга- ноліптичним методом працівники дільниці ВТБ, на яких покладено виконання цієї роботи.

Пил вважається непридатним, якщо він при стисканні у руці утворює грудку, що погано розсипається. У цьому разі пробу пилу масою не менше 0,5 кг слід направити для лабораторного аналізу до галузевого спеціалізованого інституту. На банці повинна бути наклеєна етикетка із зазначенням найменування шахти, підприємства - виробника пилу, номера партії пилу та дати відбору проби.

Випробування інертного пилу проводять протягом 15 днів після завершення всіх організаційних процедур, а результати надсилають на адресу шахти.

 1. На поверхні шахти інертний пил повинен зберігатися у спеціально захи­щених від вологи складах, до яких має бути забезпечений зручний під’їзд.

 2. Річну потребу шахти в інертному пилу визначають сумарною кількістю пилу, необхідного для обробки всіх гірничих виробок шахти, що підлягають осланцюванню, а також для завантаження всіх установлених сланцевих заслонів з урахуванням періодичності заміни пилу на них.

Завантажити