НПАОП 10.0-5.37-13Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газомМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ м. Київ

12.12.2012 № 1404

Про затвердження Інструкції з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1404

ІНСТРУКЦІЯ

З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В ПРОВІТРЮВАНИХ ВМП ТУПИКОВИХ ВИРОБКАХ ШАХТ,

НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ЕАЗОМ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Г1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють розміщення електроустаткування і його підключення в кожній тупиковій виробці шахти, небезпечної за газом, за різними схемами електропостачання для конкретних горно-геологічних умов.

 1. Ця Інструкція встановлює вимоги до схем електропостачання і застосування електроустаткування в тупикових виробках шахт, небезпечних за газом, які провітрюються ВМП.

 2. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, які проектують схеми електропостачання і застосовують електроустаткування в тупикових виробках шахт, небезпечних за газом, які провітрюються ВМП.

 3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.

 4. Інші терміни вживаються у таких значеннях:

вентилятор резервний - вентилятор, який забезпечує провітрювання тупикової виробки від резервної схеми електропостачання;

вентилятор робочий - вентилятор, який забезпечує провітрювання тупикової виробки за узгодженою схемою електропостачання;

груповий апарат - комутаційний апарат, який забезпечує електропостачання споживачів тупикової частини вибою, і його кнопковий пост дистанційного керування, розташований в тупиковій частині виробки;

тупикова виробка - порожнина в товщі корисної копалини або породи, що утворюється в результаті ведення гірничих робіт і не має з’єднання з іншими порожнинами.

 1. У цій Інструкції використовуються такі скорочення:

АВ - автоматичний вимикач;

АЗВ - апарат захисного вимкнення;

АКТІ - апарат контролю повітря;

АП - агрегат пусковий;

АС - апарат сигналізації;

ВМП - вентилятор місцевого провітрювання;

ВТБ - вентиляція і техніка безпеки;

Д - датчик контролю метану;

ДКП - датчик контролю повітря;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

КРУВ-6 - тип комплектного розподільчого пристрою;

КУ - кнопка управління;

КЯ - кабельний ящик;

М - датчик метану (схемне позначення);

ГГДТТТТ - пересувна дільнична понижувальна підстанція;

ПВІ - пускач вибухозахисний іскробезпечний;

ПУ - пульт управління;

ПК - прохідницький комбайн;

РПП - розподільчий підземний пункт;

СК - стрічковий конвеєр;

Ті - телевимірювання;

ТСВПВ - трансформаторна суха двуфідерна підстанція;

ТСІПВ - трансформатор сухий шахтний вибухозахисний;

ТУ-ТС - пристрій телеуправління й телесигналізації;

ЦПП - центральна підземна підстанція.

 1. ВИМОГИ ДО ГЛГКТРОПОСТАЧАННЯІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В ПРОВІТРЮВАНИХ ВМП ТУПИКОВИХ ВИРОБКАХ ШАХТ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ

1. Загальні вимоги безпеки

 1. Приймання до експлуатації вперше змонтованого електроустаткування для проведення тупикової виробки проводиться комісією, призначеною розпорядженням головного інженера шахти.

 2. Планове зупинення ВМП, у тому числі і у зв'язку з ремонтом електроустаткування, проводиться за письмовим дозволом головного інженера шахти або особи, яка його заміняє.

Про аварійне зупинення ВМП сповіщається гірничий диспетчер, який повинен повідомити про це головного інженера або особу, яка його заміняє, начальника дільниці ВТБ (його заступника).

 1. У разі виявлення несправностей апаратури контролю кількості повітря та вмісту метану або приєднаних до неї кабелів, а також при перенесенні зазначеної апаратури забороняються роботи з проведення виробки і усуваються несправності апаратури. Про вихід із ладу (відмовлення) стаціонарної апаратури контролю кількості повітря та вмісту метану сповіщається гірничий диспетчер, який повинен повідомити про це начальника дільниці ВТБ (заступника, помічника), начальника дільниці (заступника), в підпорядкуванні якого знаходиться підготовча виробка.

 2. У разі порушення провітрювання тупикової виробки або при загазуванні окремих її місць напруга з електроустаткування тупикової виробки вимикається груповим апаратом або автоматичним вимикачем. На заблоковану у вимкненому стані рукоятку роз'єднувача апарата вивішується табличка з написом "Не вмикати - виробка загазована!". Зазначена табличка знімається тільки після повного розгазування виробки і перевірки стану е л ектр оу статку вання.

 3. Управління груповими апаратами виконується спеціально призначеними особами (дозволяється за сумісництвом), які мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче другої при напрузі мережі до 1140 В і не нижче третьої при напрузі понад 1140 В.

 1. Вимоги до схем електропостачання та розміщення електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках

  1. Розміщення і підключення електроустаткування в тупиковій виробці виконуються відповідно до схем, що наведені в додатках 1, 2 та 4 до цієї Інструкції.

У разі встановлення резервного ВМП електропостачання тупикової виробки здійснюється за схемами, що наведені в додатках 3, 5 та 6 до цієї Інструкції. Живлення робочого і резервного ВМП здійснюється від окремих ПДПП (трансформаторів), підключених до різних секцій РПП.

У разі використання ПДПП з двома фідерами нижчої напруги живлення споживачів, робочого і резервного вентиляторів здійснюється за схемами, що наведені в додатках 2 і 6 до цієї Інструкції.

Електрична мережа живлення резервного ВМП відокремлюється автоматичним вимикачем від інших споживачів електричної енергії від ПДПП.

  1. У разі великої протяжності магістральних кабелів ПДПП розміщується в провітрюваній ВМП тупиковій виробці за умови застосування апаратури автоматичного контролю вмісту метану і контролю подачі повітря вентилятором, яка вимикає КРП цієї підстанції, встановлений на свіжому струмені повітря. Живлення ПДПП напругою 6 кВ здійснюється від відокремленої мережі із застосуванням захисту від витікання струму на землю за схемою, що наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.

  2. Груповий апарат, а також інші апарати, включені в мережу до нього, встановлюються на свіжому струмені повітря таким чином, щоб при розгазуванні тупикової виробки вихідний струмінь повітря з неї проходив не ближче ніж за 10 м від цих апаратів і кабелів, що їх живлять. Місце установлення цих апаратів погоджується з керівництвом дільниці ВТБ. В тупикових виробках розподільний пункт розміщується не ближче ніж як за 20 м від вибою.

 1. Вимоги до електроустаткування, що застосовується в провітрюваних ВМП тупикових виробках

  1. Автоматичні вимикачі, магнітні пускачі, високовольтні КРП, які оснащені блокувальним реле від витоку струму на землю, нульовим захистом і мають іскробезпечні параметри кіл дистанційного управління, застосовуються як групові апарати.

  2. Управління ВМП, які провітрюють тупикові виробки шахт, небезпечних за газом, здійснюється апаратурою телемеханічного управління і контролю за їх роботою з пульта управління оператора (диспетчера).

У разі застосування апаратури контролю кількості повітря і вмісту метану включення групового апарата з іскробезпечними параметрами кола управління здійснюється кнопковим постом, розташованим за 20-50 м від вибою тупикової виробки, або телемеханічно - диспетчером шахти за командами, що передаються по телефону з вибою тупикової виробки, з подальшим зворотнім зв'язком від диспетчера.

Дистанційне управління груповими апаратами здійснюється за трипровідною схемою.

При телемеханічному управлінні груповим апаратом здійснюються телевимірювання із записом та збереженням інформації про вміст метану в привибійному просторі та у вихідному струмені повітря з тупикової виробки і реєстрація команд в оперативному журналі, в якому реєструються дата і час включення і виключення групового апарата, прізвище особи, яка подала команду, вміст метану у вихідному струмені повітря перед виконанням команди, прізвище і підпис особи, яка виконала команду.

Не допускається автоматичне включення групового апарата безпосередньо виконуючими реле апаратури контролю кількості повітря і вмісту метану.

  1. Для забезпечення безперервної роботи ВМП його електромагнітний пускач підключається до введення спільного автоматичного вимикача розподільного пункту дільниці за допомогою окремого автоматичного вимикача, який не має нульового захисту. З цією метою технологічно не зв'язані між собою приймачі електричної енергії підключаються до окремих розподільних пунктів, на вводі кожного з яких встановлюються автоматичні вимикачі.

При застосуванні у якості групового апарата і апарата для управління ВМП електромагнітних пускачів, які мають блокування роз'єднувачів у відособленому вибухозахищеному відділенні, автоматичні вимикачі перед ними не встановлюються, якщо захист цих електромагнітних пускачів забезпечується автоматичними вимикачами, встановленими в ПДПП або на РПП. Автоматичний вимикач перед груповим апаратом не встановлюється, якщо відстань між останнім і спільним автоматичним вимикачем розподільного пункту дільниці становить не більше 20 м.

  1. У тупикових виробках застосовуються електричні апарати, які мають іскробезпечні кола дистанційного управління, нульовий захист, автоматичний контроль безпечної величини електричного опору кола заземлення машин, захист від замикання в колах управляння, захист від самовключення при перевищенні напруги до 50 % понад номінальну і захист від включення напруги при знижені електричного опору ізоляції відносно землі.

 1. Вимоги до електроустаткування, що контролює аерогазовий режим роботи провітрюваних ВМП тупикових виробок

  1. Живлення апаратури контролю кількості повітря, телеуправління і контролю за роботою ВМП повинне здійснюватися від пускачів робочого або резервного вентиляторів, а апаратури контролю вмісту метану - з вводу спільного автоматичного вимикача або ПДПП.

Живлення апаратури контролю кількості повітря, засобів автоматизації та іншого окремо встановленого устаткування здійснюється від джерела напругою до 42 В із захистом від струмів витікання на землю. Живлення від електромагнітного пускача, який не має такого захисту, здійснюється за умови, що довжина кабелю становить не більше 20 м. Застосування трійникових муфт, штепсельних рознімань та подібних пристроїв у мережі з напругою до 42 В для приєднання такого електроустаткування забороняється.

  1. Датчики контролю кількості (швидкості) повітря встановлюються у вентиляційному рукаві на відстані 10-15 м від вибою і надійно захищаються від механічних пошкоджень при виконанні підривних робіт або на відстані до ЗО м, якщо виконати такий захист неможливо.

Датчики і виконуючі пристрої апаратури контролю вмісту метану і кількості повітря з'єднуються між собою кабелями, передбаченими інструкціями виробника апаратури контролю.

  1. Робота апаратури контролю кількості повітря і вмісту метану здійснюється безперервно. При порушенні режиму провітрювання тупикової виробки або при вмісті метану в місцях його контролю понад допустимі норми груповим апаратом автоматично здійснюється вимикання напруги з усього електроустаткування, що знаходиться у тупиковій виробці.

Між груповим апаратом і електромагнітним пускачем ВМП виконується електричне блокування з метою їх автоматичного одночасного вимикання.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через міністра

нагляду та промислової безпеки України В.І. Теличко

Завантажити