НПАОП 26.6-3.01-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ 28.08.2013 № 60

1Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за № 1585/24117

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва ма­теріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президе­ нта України «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчоївлади» від 24 грудня 2012 року № 726

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і ви­ робів на основі хризотилового азбесту,що додаються.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохот- ва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охо­рони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр


Е. Ставицьки

й

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міненерговугілля України

28.08.2013 № 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за № 1585/24117

НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за­собів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

І. Загальні положення

 1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність, спрямовану на виконання робіт з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового аз­бесту.

 2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з ви­робництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, перелік яких відпо­відає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 ли­пня 2010 року № 327 (із змінами).

 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціаль­ного взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захис­ту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов без­опасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 4. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних (бавовнянополіефірних, бавовнянокапронових) тканин, що мають висновок держав­ної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Для працівників, які працюють в умовах впливу азбестового пилу, спецодяг по­винен виготовлятися з бавовняної тканини типу молескін з посиленим сатиновим переплетенням.

Під час можливого контакту з вологою азбестоцементною масою шкіру відкри­тих частин тіла працівників необхідно захищати дерматологічними засобами.

 1. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуальногозахисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (зі змінами).

 2. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівни­ ків спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуальногозахисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпе­ки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (зі зміна­ми).

 3. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

 1. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва мате­ріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

з/п

Код згі­дно зДК003:2010

Професійна назва робо­ти

Найменування ЗІЗ

Позначення захи­сних властивос­тей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМиПс

3

Рукавички

МиПс

1

Каска захисна

До зносу

1

8212

Аспіраторних

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Комбінезон

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ВПсСмМи

12

Шкарпетки

ЗМи

3

2

8151

Бігунник

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

Черговий

Рукавички

МиПсВу

2

Нарукавники

МиПсВу

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Брикетувальник форму­вальної маси

Костюм

ЗМиПс

12

3

8212

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

6

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиПс

До зносу

Нарукавники

ВнМиПс

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

4

8112

Бункерувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

ПсМиМп

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

5

7221

Вальцювальник (холод- ноштампувальні робо­ти)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

0,5

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

6

9333

9322

Вантажник

Укладальник-

пакувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавиці

ПсМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

24

7

8231

Вирубник заготовок та виробів

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Фартух з нагрудником

ЗВуМиМп

6

Рукавички

МиПсМп

0,5

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

8

8334

Водій навантажувача

Костюм

ЗМиПс

12

Напівчоботи

ВЗМиПсСм

12

Рукавички

МиМп

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

24

9

8231

Вулканізаторник

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТ иСмМун25

12

Рукавиці

МиМпТиТп100

0,5

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

10

8212

Гідротерміст

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСм

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

1

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ВнМи

До зносу

Нарукавники

ВнМи

Чергові

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

11

8212

Голендорник

Костюм

ЗМиПсВу

12

Берет

З

12

Напівчоботи

ЗВМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавиці

МиМпВу

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

12

8212

Ґрунтувальник азбесто­цементних та азбесто- силітових виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ОнНмЗМи

6

Напівчоботи

ОаНмЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

ОаНмМи

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

13

8151

Дозувальник азбесту

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ПсМи

6

Напівчоботи

ПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

ПсМи

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

14

8112

Дробильник(виробниц­тво цементу)

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

ЗПм

12

Напівчоботи

ЗМиПн

12

Рукавички

МиПм

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

15

7241

Електромонтер з ремон­ту та обслуговування електроустаткування

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс запобіжний

Черговий

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та

на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

16

1226.2

9411

Завідувач складу Комірник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмПс

24

Рукавиці

МиПс

1

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

17

8151

Заготівник азбестової суміші

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Фартух з нагрудником

ЗПсМи

Черговий

Напівчоботи

ЗВМиПсСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

ВуМи

1

Нарукавники

ВуМи

6

Респіратор протипиловий

До зносу

18

8212

Знімач-укладальник аз-

Костюм

ЗМиВу

12

бестоцементних виробів

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

19

8232

Комплектувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПсСм

12

Фартух з нагрудником

ЗВуМиМпПс

6

Рукавиці

МиМпПс

0,5

Нарукавники

МиМпПс

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

20

8212

8152

Контролер

азбестоцементних

виробів

Контролер-

приймальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПсСм

12

Рукавиці

МиМпПс

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних вироб­ничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

21

8112

Лаборант азбоцемент­ного виробництва

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Напівчеревики

ЗМиВСм

18

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Рукавиці

ПсМиМп

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМи

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узим­ку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

22

7241

Лаборант з фізико- механічних випробу­вань

Халат

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПс

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиПс

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

23

8231

Машиніст гумозмішу- вача

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗВМиПсСм

12

Рукавиці

МиПс

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

24

8151

Машиніст друкарської машини (виробництво азбестоцементних та азбестосилітових виро­бів)

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗОСмМун25

12

Фартух з нагрудником

ВнОМиМп

Черговий

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнОаМиМп

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

25

8212

Машиніст екструзійно- го преса

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Завантажити