НПАОП 0.00-1.63-13Про затвердження правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

розуміти властивості іонізуючого випромінювання та його характеристики;

знати правила, вимоги і методики ремонту і налаштування приладів з джерелами іонізуючого випромінювання, вміти перевіряти придатність приміщення/майданчика для розміщення джерела іонізуючого випромінювання, проведення інших радіометричних вимірювань, необхідних для контролю характеристики джерела іонізуючого випромінювання.

ІУ. Кваліфікаційні органи та їх компетенція

 1. До кваліфікаційних органів належать: органи із сертифікації персоналу; атестаційні центри з неруйнівного контролю; навчальні центри з неруйнівного контролю; екзаменаційні комісії.

 2. ОСП:

повинен впроваджувати, підтримувати і керувати системою сертифікації відповідно до вимог цих Правил;

може передавати повноваження щодо конкретного здійснення елементів процедури сертифікації під свою відповідальність визнаним АЦНК (атестація) та НЦНК (спеціальна підготовка);

повинен безпосередньо проводити процедуру визнання технічної компетентності АЦНК та НЦНК, відповідним чином забезпечених персоналом і устаткуванням, і періодично (не рідше одного разу на рік) їх перевіряти;

повинен встановлювати відповідну систему заповнення протоколів результатів кваліфікаційних екзаменів, які потрібно зберігати не менше одного сертифікаційного циклу;

повинен відповідати за видачу всіх власних сертифікатів; повинен відповідати за визначення виробничих секторів (таблиця 2); відповідно до документованої процедури (документованих процедур) повинен здійснювати контроль за всіма переданими функціями.

 1. Перевірку АЦНК або НЦНК здійснює ОСП за власними процедурами.

 2. Функції АЦНК та НЦНК визначаються у відповідних положеннях про них, які погоджуються ОСП.

 3. Екзаменаційні комісії для кожного кваліфікаційного екзамену створюються з конкретного методу НК керівником АЦНК. Затвердження складу екзаменаційної комісії здійснюється розпорядженням ОСП на проведення кваліфікаційного екзамену.

 4. До складу екзаменаційних комісій АЦНК входять:

екзаменатор (фахівець III рівня кваліфікації) з визначеного методу НК при атестації фахівців з НК на І або ІІ рівень кваліфікації;

екзаменатори (фахівці III рівня кваліфікації) з визначеного методу НК при

атестації фахівців з НК на ІІІ рівень кваліфікації;

спостерігач, уповноважений ОСП.

 1. Члени екзаменаційних комісій повинні бути атестовані в порядку, встановленому ОСП.

У. Визнання технічної компетентності АЦНК та НЦНК

 1. АЦНК, що претендує на проведення атестації фахівців з НК, та НЦНК, що претендує на проведення спецпідготовки фахівців з НК у системі сертифікації ОСП, повинні пройти перевірку уповноваженими представниками ОСП на технічну компетентність щодо вимог процедурних документів ОСП.

 2. Діяльність АЦНК та НЦНК відповідно до своєї сфери діяльності (атестація або спецпідготовка відповідно) регламентується вимогами цих Правил та процедурними документами ОСП.

 3. Підставою для діяльності АЦНК та НЦНК є визнання за результатами перевірки працівниками ОСП технічної компетентності даного центру.

 4. Визнані ОСП АЦНК або НЦНК працюють під керівництвом ОСП. Структура АЦНК або НЦНК формується відповідно до його сфери діяльності та наданих прав.

 1. Вимоги до кандидатів на сертифікацію

 1. Для допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидат на сертифікацію повинен відповідати мінімальним вимогам щодо стану здоров’я (необхідний рівень гостроти зору та кольоросприйняття згідно з пунктом 6.2 цього розділу - для всіх методів НК; можливість роботи в зоні іонізуючого випромінювання - для радіографічного методу НК), спеціальної підготовки, а також мінімальним вимогам до виробничого стажу (таблиця 4).

 2. Кандидат на сертифікацію повинен надати документальне

підтвердження задовільного стану зору відповідно до таких вимог:

гострота зору зблизька повинна давати змогу кандидату щонайменше читати букви № 1 за таблицею Джегера або № 4,5 шрифту Times Roman чи еквівалентні (заввишки 1,6 мм) на відстані не менше ніж 30 см одним оком або обома очима з корекцією чи без (в окулярах чи без);

сприйняття кольорів повинне бути достатнє для того, щоб кандидат на сертифікацію міг розрізнити і диференціювати контраст між кольорами та відтінками сірого, що використовуються у даному методі контролю.

Перевірку стану зору потрібно проводити не рідше одного разу на рік.

 1. Кандидат на сертифікацію з RT методу НК додатково (окрім вимог пункту 6.2 цього розділу) повинен надати документальне підтвердження про можливість його роботи в зоні іонізуючого випромінювання.

 2. Кандидат, який сертифікується на один із трьох рівнів кваліфікації, повинен мати необхідний рівень загальної підготовки, відповідну теоретичну і практичну підготовку з НК та виробничий стаж роботи з НК, що підтверджуються відповідними посвідченнями, офіційними довідками роботодавця або випискою із трудової книжки.

 3. Вимоги (мінімальні) до загальної підготовки:

І або ІІ рівень кваліфікації - повна загальна середня освіта;

ІІІ рівень кваліфікації - вища технічна освіта.

 1. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки, дотримання яких є обов'язковим при сертифікації фахівця на відповідний рівень кваліфікації, наведені в таблиці 3.

 2. Програма спеціальної підготовки фахівців з конкретного методу НК розробляється НЦНК та затверджується ОСП.

Таблиця 3

Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця в галузі НК

Метод НК

І рівень (години)b e g

ІІ рівень (години)a b e g

ІІІ рівень (години)e g

RT

72

80f

72c d

UT

64

80

72c d

AT

64

80

48

LT

A - базові знання

10

10

10

B - контроль тиском

20

70

24c d

C - газоаналітичний метод

20

70

32c d

ET

30

80

40

MT

30

80

32

PT

30

80

24

VT

30

40

24

Базові знання (для прямого доступу на ІІІ рівень)

-

-

80

аДля допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ рівень потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для І та ІІ рівнів.b Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо сертифікацію буде обмежено:

у використанні (напр., автоматизовані методи ET, MT, UT смуг, труб і стрижнів або товщиноміра чи контроль розшарувань катаного сталевого листа); у методиці (напр., з усіх способів RT застосування тільки радіоскопії); для RT та UT - І рівень лише в одному секторі.c Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо кандидат уже сертифікований на ІІ рівень по цьому методу.d До 50 % необхідної тривалості спеціальної підготовки може бути досягнуто через практичні заняття, погоджені з ОСП.e ОСП може прийняти рішення про скорочення до 50 % необхідної загальної кількості годин спеціальної підготовки для тих кандидатів, які закінчили технічний ВУЗ або мають щонайменше два роки інженерної чи наукової освіти, отриманої в технічному ВНЗ.

f Якщо сертифікація звужена до розшифровки знімків чи тільки одного сектора продукції, мінімально необхідна тривалість спеціальної підготовки для безпосереднього допуску становить 56 годин. Приміткаане діє. g Максимальне скорочення може бути не більше 50 %.

 1. Спеціальна підготовка проводиться в НЦН К, визнаних ОСП. Після проходження кандидатом спеціальної підготовки, НЦНК, який проводив підготовку, видає йому свідоцтво із зазначенням терміну спеціальної підготовки з відповідного методу НК.

 2. Мінімальний виробничий стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки з урахуванням методу НК, який необхідний для сертифікації на визначений рівень кваліфікації, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Мінімальні вимоги до виробничого стажу

Метод НК


(місяці)a с d f

І рівень

ІІ рівеньb

ІІІ рівеньg

h

RT

6

12

18

UT

6

12

18

AT

6

12

18

LT

A - базові знання

6

12

18

B - контроль тиском

6

12

18

C - газоаналітичний метод

6

12

18

ET

3

9

18

MT

3

6

12

PT

3

6

12

VT

3

6

12

a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу.

b Якщо на ІІ рівень сертифікують фахівця з І рівнем, то відповідно до положень цих Правил тривалість виробничого стажу відповідає тривалості, необхідній для сертифікації на ІІ рівень. Якщо на ІІ рівень сертифікують кандидата, що не має І рівня, то виробничий стаж має становити суму часу, необхідного для І та ІІ рівнів.

c Тривалість виробничого стажу може бути зменшена до 50 %, але не може бути менше 3-х місяців, коли сертифікацію обмежено у застосуванні (напр., автоматизований контроль).

d Виробничий стаж може бути отриманий одночасно за двома чи більше методами НК, зазначеними у цих Правилах, зі скороченням загального необхідного стажу: на 25 % - для двох методів; на 33 % - для трьох методів; на 50 % - для чотирьох і більше методів.

В усіх випадках роботодавець кандидата повинен підтвердити, що за кожним з методів контролю він має щонайменше 50 % тривалості виробничого стажу, зазначеного в цій таблиці.

f Максимальне скорочення може становити 50 %.

g Для сертифікації на ІІІ рівень за цими Правилами виробничий стаж становить час роботи за ІІ рівнем. Якщо ж фахівця сертифікують відразу на ІІІ рівень без стажу роботи за ІІ рівнем, тривалість необхідного стажу повинна становити сумарну тривалість, передбачену для ІІ та ІІІ рівнів. Скорочення тривалості в такому випадку не допускається.

h Ці значення передбачають, що кандидати успішно закінчили технікум (технічна спеціалізація) або щонайменше два роки навчання в технічному ВНЗ. В іншомувипадку тривалість має бути збільшена вдвічі.

 1. Виробничий стаж у галузі НК підтверджується довідкою (у довільній формі), виданою роботодавцем, із зазначенням методу НК та виду продукції (метал та зварні з'єднання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів тощо), контроль якої проводив кандидат під наглядом сертифікованого(их) фахівця(ів) з НК ІІ або ІІІ рівня кваліфікації.

 1. Атестація кандидатів на сертифікацію

(кваліфікаційний екзамен)

 1. Для атестації (кваліфікаційного екзамену) та подальшої сертифікації роботодавець або кандидат спочатку подає до ОСП такі документи:

заявку від роботодавця за формою, встановленою ОСП; особисту заяву за формою, встановленою ОСП; копію документа про освіту (атестат, диплом тощо); копію свідоцтва про спеціальну підготовку (за наявності); копію дійсної медичної довідки про гостроту зору та кольоросприйняття; копію дійсної медичної довідки щодо можливості проведення вказаною особою робіт у зоні іонізуючого випромінювання (тільки для фахівців, які сертифікуються з RT методу НК);

копію паспорта (тільки перша сторінка);

копію сертифіката фахівця з НК (за наявності - для первинної сертифікації, обов’язково - для продовження або повторної сертифікації) з відмітками роботодавця;

перелік розроблених кандидатом особисто (або у співавторстві) методичних матеріалів з НК (тільки для кандидатів, які сертифікуються на III рівень кваліфікації);

фотокартку 3х4 - 3 шт.

Фізична особа - підприємець особисто подає документи щодо своєї кваліфікації і відповідає за їх достовірність.

 1. Після перевірки наданих документів ОСП видає направлення на спеціальну підготовку та/або атестацію у відповідні НЦН К та/або АЦНК.

 2. Кваліфікаційний екзамен для атестації фахівців І або ІІ рівня кваліфікації складається із:

загального екзамену (тестування із загальної теорії відповідного методу

НК);

спеціального екзамену (тестування з питань технології проведення контролю відповідним методом НК конкретних об'єктів);

практичного екзамену.

 1. Зміст та оцінювання екзаменів на I та II рівні кваліфікації:

Загальний та спеціальний екзамени проводяться в АЦНК, який визнаний ОСП, у письмовій формі або на ПК (за погодженням із ОСП).

Письмові відповіді кандидата загального та спеціального екзаменів оцінюються екзаменатором шляхом порівняння їх з правильними відповідями на екзаменаційні питання, затвердженими ОСП. Екзаменаційні питання з RT методу НК підлягають погодженню з Держатомрегулюванням України. Кожна правильна відповідь зараховується як 1 бал, а оцінка письмових відповідей кандидата загального та спеціального екзаменів дорівнює сумі набраних балів. Для остаточного підрахунку оцінка за кожен екзамен виражається у відсотках.

Практичний екзамен повинен забезпечувати перевірку знань та навичок кандидата у застосуванні визначеного методу НК в реальних умовах.

Щоб скласти кваліфікаційний екзамен, кандидат повинен набрати щонайменше 70 % за кожну його частину (загальний, спеціальний, практичний екзамени).

Не може здійснюватись оцінювання результатів кваліфікаційного екзамену членом екзаменаційної комісії, який готував кандидата до екзамену, або якщо вони (член комісії та кандидат) мають спільне місце роботи.

 1. Загальний екзамен для I та II рівнів кваліфікації:

Загальний екзамен повинен містити питання, випадковим чином вибрані відповідальним співробітником ОСП, із затвердженого ОСП збірника питань.

Кандидат повинен відповісти на питання з множинним вибором (чотири варіанти відповідей), кількість яких наведена у таблиці 5.

Час, який відводиться кандидату на загальний екзамен, повинен ґрунтуватися на кількості і складності запитань. Середній час відповіді на одне питання з множинним вибором повинен бути не більше двох хвилин.

Таблиця 5

Мінімально необхідна кількість питань. Загальний екзамен

Метод НК

Кількість питань

AT, ET, RT, UT

40

LT, MT, PT, VT

30

 1. Спеціальний екзамен для I та II рівнів кваліфікації:

Спеціальний екзамен повинен містити питання, випадковим чином

вибрані відповідальним працівником ОСП, із затвердженого ОСП збірника питань для визначення спеціальних знань, що стосуються конкретного(их) виробничого(их) сектора(ів).

Час, який відводиться кандидату на спеціальний екзамен, повинен ґрунтуватися на кількості і складності запитань. Середній час відповіді на одне питання з множинним вибором повинен бути не більше трьох хвилин.

Під час спеціального екзамену кандидат повинен дати відповіді на 20 питань з множинним вибором, що включають обчислення, письмові процедури та питання щодо технічних умов, стандартів та специфікацій.

Якщо спеціальний екзамен охоплює два чи більше виробничих секторів, мінімальна необхідна кількість питань повинна становити щонайменше 30 питань, рівномірно розподілених між даними виробничими секторами.

 1. Практичний екзамен для I та II рівнів кваліфікації:

Практичний екзамен, спрямований на перевірку знань і навичок кандидата, включає:

складання інструкції з НК екзаменаційного зразка (тільки для ІІ рівня кваліфікації);

проведення необхідного налагодження обладнання для НК;

проведення НК екзаменаційних зразків об'єктів для даної галузі промисловості;

складання протоколу з кожного екзаменаційного зразка відповідного виробничого сектору за результатами своїх вимірювань (контролю).

При проведенні практичного екзамену кандидату видаються завдання на практичний екзамен, екзаменаційні зразки з кожного виробничого сектору, бланки протоколів, які кандидат заповнює за результатами проведеного контролю. Кандидату на І кваліфікаційний рівень також видається інструкція з НК на екзаменаційний зразок. Після екзамену протоколи (для ІІ рівня кваліфікації також і розроблена інструкція з НК) передаються в екзаменаційну комісію для порівняння одержаних результатів з паспортом та інструкцією з НК на екзаменаційний зразок і прийняття рішення щодо практичного екзамену.

Якщо кандидат атестується більше ніж в одному виробничому секторі, то кількість екзаменаційних зразків для практичного екзамену пропорційно збільшується.

При складанні практичного екзамену кандидат має право використовувати власну апаратуру, якщо вона метрологічно забезпечена та її використання узгоджено з екзаменатором.

 1. Кваліфікаційний екзамен для атестації фахівців ІІІ рівня кваліфікації складається із:

базового екзамену (таблиця 6);

екзамену з основного методу (таблиця 7).

 1. Зміст та оцінювання екзаменів на III рівень кваліфікації з НК:

Базовий екзамен та екзамен з основного методу проводяться в письмовій

формі та оцінюються кожен окремо. Для сертифікації кандидат повинен скласти базовий екзамен і екзамен з основного методу.

Письмові відповіді кандидата базового екзамену (таблиця 6) та екзамену з основного методу (частини D та E - таблиця 7) оцінюються екзаменаційною комісією шляхом порівняння відповідей кандидата з правильними відповідями на екзаменаційні питання, затверджені ОСП. Екзаменаційні питання з RT методу НК підлягають погодженню з Держатомрегулюванням України. Кожна правильна відповідь зараховується як 1 бал, а оцінка письмових відповідей кандидата дорівнює сумі набраних балів. Частина F (розроблення однієї чи більше методик з НК) екзамену з основного методу оцінюється, виходячи із повноти опису (методика з НК) всіх основних параметрів і заходів, яких варто дотримуватися при використанні даного методу НК і техніки НК для вирішення конкретного завдання відповідно до встановлених стандартів, норм або технічних умов.

Для остаточного підрахунку оцінка кожної частини екзамену виражається у відсотках.

Щоб скласти кваліфікаційний екзамен на III рівень кваліфікації з НК, кандидат повинен набрати щонайменше 70 % за кожну його частину (A, B, C, D, E та F).

 1. Базовий екзамен:

Під час цього письмового екзамену оцінюють знання кандидатом базових дисциплін, використовуючи мінімально необхідну кількість питань, наведену в таблиці 6. Екзаменаційні питання повинні вибиратися відповідальним співробітником ОСП із збірника питань, затвердженого ОСП.

Базовий екзамен рекомендовано складати першим. Його результат залишається дійсним за умови, що екзамен з основного методу буде складено не пізніше ніж через п’ять років після складання базового екзамену. Кандидат, що має чинний сертифікат ІІІ рівня кваліфікації, звільняється від необхідності перескладати базовий екзамен.

Таблиця 6

Мінімально необхідна кількість питань базового екзамену

Частина

Предмет екзамену

Кількість питань

А

Технічні знання в матеріалознавстві та технології фізичних процесів

25

В

Знання системи кваліфікації і сертифікації ОСП на основі вимог цих Правил

10

С

Загальні знання щонайменше чотирьох методів НК в обсязі ІІ рівня кваліфікації, які обирає сам кандидат із зазначених у таблиці 1, щонайменше один з яких має бути об’ємним методом НК (UT або RT)

15

для кожного з методів НК (всього 60)

Щоб скласти базовий екзамен, кандидат повинен набрати щонайменше 70 % за кожну частину A, B і C.

 1. Екзамен з основного методу:

Під час цього письмового екзамену оцінюють знання кандидатом основного методу НК, використовуючи мінімально необхідну кількість питань, вказану в таблиці 7.

Процентний розподіл балів при оцінюванні практичного екзамену на ІІІ рівень кваліфікації (розробка методики з НК)


Мінімально необхідна кількість питань екзамену з основного методу


Частина

Предмет екзамену

Кількість питань

D

Знання фахівця ІІІ рівня кваліфікації, що стосуються цільового методу НК

30

E

Застосування методу НК у відповідному виробничому секторі, включаючи чинні технічні норми, стандарти і специфікації

20

F

Розроблення однієї чи більше методик з НК у відповідному виробничому секторі. Кандидат повинен мати у своєму розпорядженні чинні норми, стандарти і специфікації.

Для кандидата, що вже розробляв методику з НК в рамках успішно складеного екзамену на ІІІ рівень кваліфікації, ОСП може замінити розроблення методики з НК на критичний аналіз існуючої методики з НК, яка містить помилки і/чи недоліки і стосується даного методу НК і виробничого сектору

Розділ

Максимально

%

Частина 1: Загальні положення

і) сфера застосування (галузь застосування, продукція)

2

2) вимоги до управління документацією

2

3) нормативні посилання та додаткова інформація

4

Разом:

8

Частина 2: Вимоги до персоналу НК

2

Частина 3: Засоби, необхідні для проведення контролю

Завантажити