НПАОП 10.0-5.35-95Про затвердження інструкції з навчання працівників шахт

НПАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахтhttp://www.sot.zp.ua

НПАОП 10.0-5.35-95

Про затвердження Інструкції з навчання працівників шахт 

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 травня 1995 року N 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 1995 р. за N 272/808

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 04.05.93 N328,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з навчання працівників шахт у редакції згідно з додатком.

2. Начальнику управління по нагляду у вугільній промисловості Суслову Г. М. забезпечити:

подання Інструкції на державну реєстрацію у встановленому порядку;

додержання вимог щодо включення Інструкції до реєстру ДНАОП, передбачених розділом 2.7 Положення про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Комітету від 16.03.94 N 19.

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук

ПОГОДЖЕНО:  

 

Перший заступник Міністра освіти України  

 
В. О. Зайчук 


 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 30 травня 1995 р. N 79

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 1995 р. за N 272/808
ІНСТРУКЦІЯ
З НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ШАХТ*

______________
* Далі - Інструкція. 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на підприємства та організації Міністерства вугільної промисловості, юридичних та фізичних осіб, які є власниками вугільних шахт та копалень (далі - власник).

1.2. Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону праці" (далі - Закону) усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

Шахта - є підприємство з підвищеною небезпекою робіт, і всі її працівники потребують професійного добору.

1.3. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

Отже, власник зобов'язаний організувати навчання відповідно до цієї Інструкції і несе відповідальність за її додержання. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

2. Професійна підготовка робітників

2.1. Професійна підготовка робітників в навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству вугільної промисловості України (далі - навчальні заклади), містить у собі навчання професії в установленому цією Інструкцією порядку та складання кваліфікаційного іспиту з отриманням посвідчення про надання професії та кваліфікаційного розряду на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.2. Робітники, які вперше поступають на підземні роботи та не мають гірничих професій, проходять навчання по одній із цих первинних професій (перший ступінь), не пов'язаних з підвищеною небезпекою праці (стволовий, гірничоробочий підземний, машиніст підземних установок, робочий на маркшейдерських роботах та інше).

До навчання по другому ступеню з професій, пов'язаних з підвищеною небезпекою праці (гірничоробочий очисного вибою, машиніст гірничих виймальних машин, забійник на відбійних молотках, гірничомонтажник підземний, прохідник, машиніст електровоза, машиніст підйомних машин, електрослюсар підземний, гірничоробочий по ремонту гірничих виробок, майстер-підривник та інше), допускаються робітники, які мають стаж підземної роботи не менше одного року (включаючи виробничу практику під час навчання первинній професії).

2.3. До перепідготовки на третьому та підвищення кваліфікації з метою присвоєння більш високого розряду на четвертому ступенях навчання допускаються робітники з стажем роботи за професією (розрядом), отриманим на попередньому ступені, не менше шести місяців.

2.4. Особи, які мають професії (або спеціальності), близькі за профілем підземним професіям (електрослюсарі, машиністи електровозів, конвейєрів, компресорів або інших машин та установок), та стаж роботи за професією не менше двох років, можуть допускатися для навчання на другому ступені за відповідною професією, минаючи перший ступінь.

2.5. Особи, які мають вищу освіту III та IV або I та II рівнів акредитації, допускаються до складання кваліфікаційного іспиту екстерном по гірничих первинних професіях за умови попереднього стажування на робочому місці під керівництвом спеціаліста або кваліфікованого робітника тривалістю не менше двох місяців.

2.6. До навчання по професії майстра-підривника допускаються особи, які мають середню освіту, не молодші 22 років, і стаж на підземних роботах не менше 2 років.

2.7. Навчання проводиться за програмами, розробленими навчальним закладом, та затвердженими його керівником, або директором шахти при індивідуальній формі навчання. Програми повинні бути погоджені з органом Держнаглядохоронпраці з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик відповідних професій.

Навчання суміжним (іншим) професіям допускається за скороченими програмами.

2.8. Програми повинні включати теоретичні та практичні заняття та виробничу практику на робочих місцях.

Для проведення теоретичних та практичних занять навчальний заклад повинен мати навчальну матеріальну базу (навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, навчальні полігони).

2.9. Навчання усім підземним професіям проводиться з відривом від виробництва.

2.10. Допускається навчання без відриву від виробництва при підвищенні кваліфікації з метою надання наступного розряду з професій: гірничоробочий очисного вибою, машиніст гірничих виймальних машин, гірничомонтажник підземний, прохідник, машиністи електровоза, підйомних машин, електрослюсар підземний, гірничоробочий по ремонту гірничих виробок.

Іспити повинна приймати кваліфікаційна комісія під головуванням представника органу Держнаглядохоронпраці.

2.11. До кваліфікаційних іспитів допускаються особи, які пройшли теоретичну та практичну підготовку в обсязі, передбаченому програмою.

Кваліфікаційна комісія у складі керівника підприємства та служби охорони праці (заступників) або спеціалістів призначається наказом керівника навчального закладу та узгоджується з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці показали задовільні результати, видаються посвідчення згідно з додатком 2 до Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. N 30.

Протоколи екзаменаційних комісій зберігаються у навчальному закладі протягом 40 років.

2.12. Робітники, які оформляються для роботи на об'єктах шахтної поверхні, підконтрольні органам Держнаглядохоронпраці, проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у порядку, передбаченому п. п. 2.7, 2.8, 2.11 цієї Інструкції, а ті, які оформляються на об'єкти, не підконтрольні органам Держнаглядохоронпраці, проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у навчальному закладі або за індивідуальною формою навчання у порядку, передбаченому п. 2.7 цієї Інструкції.

3. Навчання з охорони праці

3.1. Навчання з охорони праці включає: навчання в навчальних закладах, в навчальному пункті шахти, вступний інструктаж на робочому місці, іспит з охорони праці, стажування, спеціальне навчання з безпеки робіт на викидо- та ударонебезпечних пластах.

3.2. Навчання з охорони праці проводиться з метою ознайомлення усіх працівників, які оформляються на шахту, студентів та учнів, що проходять виробничу практику, а також працівників сторонніх організацій, які виконують роботи на шахті (далі - працівники), з специфікою та умовами праці на шахті та на робочому місці, правилами поведінки в особливо небезпечних підземних умовах та спеціальними заходами з охорони праці, що впроваджуються на шахті.

3.3. Навчання з охорони праці проводиться з відривом від виробництва. Програма навчання повинна бути погоджена з місцевим органом Держнаглядохоронпраці. Тривалість навчання визначається програмою залежно від гірничогеологічних та виробничих умов шахти.

3.4. При вступному інструктажі:

а) усі працівники повинні бути ознайомлені з особливостями гірничо-технічних та виробничих умов шахти і вимогами з охорони праці, обумовленими виробничою небезпекою та шкідливими факторами даної шахти;

б) працівники, які направлені для роботи на шахтну поверхню, та усі підземні працівники повинні пройти навчання на навчальному полігоні правилам користування засобами пожежогасіння;

в) працівники, які направлені на підземні роботи, повинні пройти тренування у "димній камері", набути навиків включатися та дихати у саморятівникові під час його захисної дії;

г) працівники підземних дільниць, для виходу з яких недостатньо часу захисної дії саморятівника, повинні набути навики переключатися у резервний саморятівник;

д) працівники, які оформляються на роботу в шахти, небезпечні з раптових викидів вугілля та газу, повинні пройти навчання правилам користування рятувальними пунктами. Указані тренування організовуються директором шахти та проводяться інструкторами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби або шахтної гірничорятувальної служби (ДВГРС або ШГС);

е) на шахтах, небезпечних по метану, усі підземні працівники повинні пройти навчання правилам заміру концентрації метану та вуглекислого газу, а на шахтах, безпечних по метану, - вуглекислого газу;

ж) усі працівники повинні вивчити сигнали аварійного повідомлення, правила поведінки при аваріях та план ліквідації аварій на своєму робочому місці, запасні виходи, місця, де розташовані засоби протиаварійного захисту саморятування, та вміти ними користуватися.

Вступний інструктаж проводиться викладачами навчального пункту шахти або спеціалістами з охорони праці.

Про проведення вступного інструктажу робиться запис в особистій карточці працівника, яка зберігається у відділі кадрів та в журналі інструктажу.

3.5. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться після вступного інструктажу начальником дільниці (цеху, служби), його заступником (помічником).

При первинному інструктажі працівник повинен ознайомитись з технологічною документацією, робочим місцем, технологією та організацією робіт, інструкціями з експлуатації машин, які він обслуговує, засобами безпеки та протиаварійного захисту, з головними та запасними виходами з шахти шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках та запасних виходах у супроводі спеціаліста.

Про проведення первинного інструктажу та ознайомлення з запасними виходами з шахти начальник (заступник, помічник) дільниці (цеху, служби) робить запис у Журналі реєстрації Інструктажів з питань охорони праці (додаток 8 до Типового положення...).

3.6. Іспит з охорони праці проводиться комісією під головуванням головного інженера шахти або керівника служби охорони праці та техніки безпеки. У склад комісії повинен входити представник місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

Іспит проводиться в усній формі за типовими екзаменаційними білетами, узгодженими з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.

За результатами іспиту оформляється протокол згідно з додатком 1 до Типового положення..., який зберігається у відділі кадрів шахти не менше трьох років.

3.7. Стажування проходять усі працівники, окрім осіб, що призначені на керівні посади, згідно з чинним законодавством.

Під час проходження стажування працівник прикріплюється за письмовою вказівкою начальника дільниці (цеху, служби) до спеціаліста або кваліфікованого робітника, бригадира, ланкового та виконує роботу під його безпосереднім керівництвом на одному робочому місці. Після стажування оформляється допуск в "Журналі реєстрації інструктажів".

3.8. Спеціальне навчання з охорони праці проходять працівники, яких направляють на роботу в очисні та підготовчі виробки на пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу або гірничих ударах. Навчання проводиться за програмою "Безпека робіт на пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу та гірничих ударах", яка погоджена з Держнаглядохоронпраці.

4. Навчання з охорони праці у період трудової діяльності

4.1. Навчання працівників з охорони праці у період трудової діяльності включає: первинний інструктаж, повторні, позапланові та цільові інструктажі, підвищення кваліфікації, складання іспитів з охорони праці.

4.2. Первинний інструктаж на робочому місці повинні пройти працівники, яких переводять працювати за іншою професією, та працівники, яких переводять на інші дільниці (цехи, служби). Первинний інструктаж проводить начальник дільниці (цеху, служби) або його заступник.

Зміст первинного інструктажу визначається п. 3.5 цієї Інструкції.

4.3. Первинний інструктаж проводять спеціалісти, фахівці дільниці (цеху, служби) при видачі наряду на виконання робіт. Інструктаж проводиться усно або подається у письмовій формі на розсуд спеціаліста, фахівця, який проводить наряд, або вказівці начальника дільниці (цеху, служби).

4.4. Повторний інструктаж проводиться за програмами, узгодженими з місцевим органом Держнаглядохоронпраці, та включає в себе:

а) ознайомлення з запасними виходами з шахти, правилами поведінки при аварії (при введенні в дію нового плану ліквідації аварії), перевірку знань робітниками правил користування саморятівником. Проводиться 2 рази на рік у порядку, регламентованому п. 3.5 цієї Інструкції за програмою первинного інструктажу;

б) ознайомлення з правилами та розташуванням, а також тренування навиків користування засобами пожежогасіння на навчальному полігоні та саморятівниками у "димній камері". Проводиться кожні 2 роки у порядку, регламентованому п. 3.4 цієї Інструкції за програмою вступного інструктажу;

в) ознайомлення з ознаками самозаймання вугілля, раптових викидів вугілля та газу, гірничих ударів, проривів води, глини, газів, з падінням породи та кріплення. Проводиться щорічно.

Тренування навиків користування засобами пожежогасіння та саморятування організовують керівники шахти, а проводять інструктори ДВГРС (ШГС). Інструктаж з решти питань проводить начальник дільниці (цеху, служби) або його заступник (помічник). Повторне ознайомлення з запасними виходами та правилами поведінки при аваріях проводиться також у разі зміни виходів або переходу працівників на інші дільниці - протягом доби.

Про проведення повторного інструктажу робиться запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

4.5. Позапланові інструктажі проводяться у разі переведення працівника на іншу дільницю (цех, службу), зміни методів праці, введення нових правил, норм та інструкцій з проведення робіт, а також у разі порушення працівником вимог безпеки праці.

Позапланові інструктажі проводяться спеціалістами дільниці (цеху, служби) та фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

4.6. Цільовий інструктаж проводиться у разі виконання разових робіт, які не пов'язані з прямими обов'язками працівника, у разі ліквідації аварій, відвідання шахти. Цільовий інструктаж проводить спеціаліст або фахівець (цеху, служби) та фіксує його у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

4.7. Стажування проходять працівники, які мають перерву у роботі більше одного року. Тривалість стажування, яке встановлює головний інженер шахти, повинна бути не менше п'яти робочих змін. Порядок стажування визначається п. 3.7 цієї Інструкції.

4.8. Перевірка знань працівників з охорони праці проводиться згідно з Типовим положенням.

4.9. Перевірка знань працівниками правил користування саморятівниками проводиться кожні 6 місяців начальниками дільниць (служб).

4.10. Відповідальність за безпеку працівників, які проходять навчання, несуть:

а) під час навчання з первинних професій - викладач (інструктор) навчального закладу, який проводить навчання;

б) під час навчання за другим ступенем, перепідготовки та підвищення кваліфікації - працівник служби охорони праці підприємства;

в) під час проведення первинного інструктажу - працівник підприємства (цеху, дільниці, служби), який проводить інструктаж;

г) за період стажування (виробничої практики) - особа, за якою закріплений стажист (практикант).

http://www.sot.zp.ua

9

Завантажити