НПАОП 0.00-5.22-01Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльного з виробництва вибухових речовин і матеріалів

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОГО З ВИРОБНИЦТВА

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ

(За ПЕРЕЛІКОМ, якнн визначається Кабінетом МІНІСТРІВ України)

Затверджено наказом Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства праці та соціальної політики України

від 22 січня 2001 р. № 13/18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2001 р. за № 101/5292

На виконання статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку орга­нів ліцензування» наказуємо:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської дяльності з виробництва вибухових ре­човин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Мініс­трів України), що додаються.

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департа­менту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), управлінню організа­ції нагляду в гірничорудній промис­ловості Держнаглядохоронпраці (Бережецький А. Я.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова Державного комітету Украї­ни з питань регуляторної політики та підприємництваО. В. КУЖЕЛЬ

3. Державному департаменту з нагляду за охороною праці (Герасимчук Д. А.) забезпечити публіка­цію цього наказу в засобах масо­вої інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної палати України, Комітету по нагляду за охороною праці України від 01.09.99 р. № 74/157 «Про за­твердження Інструкції про умови і правила провадження підприєм­ницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухо­вих речовин та контроль за їх до­триманням», зареєстрований Мініс­терством юстиції України 15.09.99 р. за № 621/3914.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника го­лови Держпідприємництва УкраїниТретьякова С. І. та першого за­ступника голови Держнаглядохо­ронпраці Герасимчука Д. А.

Перший заступник Міністра пра­ці та соціальної політики УкраїниП. П. ОВЧАРЕНКО

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів

(За ПЕРЕЛІКОМ, якнн визначається Кабінетом МІНІСТРІВ України)

Затверджено наказом Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства праці та соціальної політики України

від 22 січня 2001 р. № 13/18

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2001 р. за № 101/5292

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроб­лені відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності», Гірничо­го Закону України та Закону Укра­їни «Про охорону праці».

1.2. Дія Ліцензійних умов по­ширюється на всіх суб'єктів господарювання, які виготовляють вибухові речови­ни і матеріали (далі — ВМ), що використовують­ся в суспільному виробництві.

1.3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює вироб­ництво ВМ не в повному обсязі, а частково або з ок­ремих робіт, операцій, послуг, то Ліцензійні умови по­ширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської ді­яльності, зазначеної в ліцензії.

2. Вимоги для провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів

2.1. При здійсненні господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт господарювання пови­нен дотримуватись вимог чинного законодавства Ук­раїни.

2.2. Господарська діяльність, пов'язана з виробниц­твом ВМ, здійснюється відповідно до вимог:

Закону України «Про охорону праці»;

Єдиних правил безпеки при підривних роботах, за­тверджених Держгіртехнаглядом України, ДНАОП 0.00-1.17-92;

Правил будови і безпечної експлуатації стаціонар­них пунктів виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та пунктів підготовки вибухових ре­човин заводського виробництва на підприємствах, які виконують підривні роботи, затверджених Держгіртех­наглядом СРСР, НАОП 1.2.90-1.08-88.

2.3. Виробництво ВМ, що здійснюється на спеціалі­зованих державних та казенних підприємствах, додат­ково регламентується нормативними актами, перелік яких додається (додаток ДСК).

2.4. Виробництво ВМ на місцевих пунктах виготов­лення здійснюється за умов:

 • розташування пункту з виготовлення вибухових мате­ріалів (далі — ПВВМ) на окремій ізольованій площадці або в межах складу ВМ на безпечній відстані, яка ви­значається відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92;

 • територія, де розташований ПВВМ, повинна бути огороджена та охоронятись відповідно до ДНАОП 0.00-1.17-92;

 • наявності спеціальної площадки для випробувань і знищення ВМ, обладнаної та розміщеної відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92;

Начальник управління ліцензування видів господарської діяльностіО. В. ЄФРЕМОВ

 • обладнання ПВВМ повинно відповідати конструк­торській документації, яка узгоджена в установленому порядку;

 • обладнання ПВВМ повинно містити засоби конт­рольно-вимірювальної апаратури, системи заземлен­ня та захисту від статичної електрики;

 • ПВВМ повинні бути обладнані пристроями реєстру­вання маси вибухових речовин та їх компонентів, які завантажуються у пункт виготовлення або в транспорт­но-зарядні засоби;

 • конструкція обладнання повинна забезпечувати рів­ні його шкідливого впливу в межах діючих стандартів і санітарних норм;

 • ПВВМ повинен бути обладнаний протипожежною системою відповідно до групи пожежовибухонебезпечних речовин, які присутні в технологічному про­цесі.

3. Особливі вимоги провадження господар­ської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

Суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ на пунктах місцевого виготовлення за умов наявності:

 • проектної документації на ПВВМ;

 • регламенту технологічного процесу;

 • паспортів (формулярів) обладнання, пристроїв уп­равління і контролю виробничого процесу;

 • стандартів і технічних умов на сировину, матеріали та готову продукцію;

 • креслення нестандартизованого обладнання, осна­щення і пристроїв;

 • виробничих журналів;

 • інструкцій з охорони праці;

 • місць зберігання ВМ або документів, що засвідчують їх оренду;

 • спеціального автотранспорту для перевезення ВМ;

 • посадових осіб, які мають відповідну вищу або се­редню технічну освіту;

 • спеціально підготовленого персоналу, допущеного до процесу виготовлення ВМ відповідними наказами;

 • положення про керівництво роботами, пов'язаними з обігом ВМ;

 • експертного висновку щодо додержання вимог без­пеки;

 • акта приймальної комісії щодо готовності ПВВМ.

Начальник управління організації нагляду в гірничорудній промисловості А. Я. БЕРЕЖЕЦЬКИЙ

ДOДATOK

ДСК до ПУНКТУ 2.3

«Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів»

Перелік документів

Правила улаштування підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речо­вин, піротехнічних засобів та сполук, засобів ініцію­вання та виробів військової техніки на їх основі, за­тверджені наказом Міністерства машинобудування СРСР від 28.03.89 р. № 109 (Т);

Правила експлуатації підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, пі­ротехнічних засобів та сполук, засобів ініціювання та ви­робів військової техніки на їх основі, затверджені наказом Міністерства оборони СРСР від 07.02.91 р. № 93 (ДСК);

Правила захисту від статичної електрики у вироб­ництвах галузі, затверджені наказом Міністерства ма­шинобудування СРСР від 15.02.88 р.

Завантажити