НПАОП 0.00-4.05-03Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

25. Ковальско-пресове обладнання.

26. Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.

Додаток 3

до Порядку

Зразок

Керівнику ____________________________

(Держнаглядохронпраці або його

____________________________

територіального органу)

ЗАЯВА

на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на ______________________________________________________

(початок (продовження) виконання роботи

___________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

охорони праці),

а саме:_____________________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до

___________________________________________________________________________

переліку або тип об'єкта відповідно до переліку, його

___________________________________________________________________________

найменування, марка, заводський номер, номер партії, дата

___________________________________________________________________________

виготовлення тощо чи вид навчання з питань охорони праці)

Заявник:

1) повна назва суб'єкта господарської діяльності _________________________________

2) ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності _________________________

3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД __________________________________

4) місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності ____________________________

5) місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки або експлуатації

об'єкта чи навчання з питань охорони праці

___________________________________________________________________________

6) посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс, електронна адреса керівника суб'єкта господарської діяльності

___________________________________________________________________________

Додатки:

___________________________________________________________________________

(перелік документів, які підтверджують спроможність суб'єкта

___________________________________________________________________________

господарської діяльності щодо виконання заявленої роботи

___________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

___________________________________________________________________________

охорони праці, відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових

___________________________________________________________________________

актів з охорони праці тощо)

Керівник

суб'єкта господарської діяльності ___________ ___________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

Додаток 4

до Порядку

Зразок

Державний Герб України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

_____________________________________________________________________

(найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці

_____________________________________________________________________

у разі видачі дозволу територіальним органом)

ДОЗВІЛ

на початок (продовження)

_____________________________________________________________________

(виконання роботи підвищеної небезпеки або

_____________________________________________________________________

експлуатації об'єкта чи

_____________________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)

_____________________________________________________________________

N__________________

Дозволяється _______________________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарської діяльності,

___________________________________________________________________________

ідентифікаційний код,

___________________________________________________________________________

місцезнаходження)

___________________________________________________________________________

( виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатація об'єкта

___________________________________________________________________________

чи навчання з питань охорони праці)

за переліком згідно з додатком на підставі ______________________________________

(перелік документів, на

___________________________________________________________________________

підставі яких видано дозвіл)

за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з ___ ________ 200_ р. по ___ _____________200_ р.

Керівник (заступник керівника)

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

Додаток

до дозволу N ___

Дозволяється: _______________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до переліку

___________________________________________________________________________

або тип об'єкта відповідно до переліку, його найменування, марка,

___________________________________________________________________________

заводській номер, номер партії, дата виготовлення тощо чи вид

___________________________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)

Посадова особа

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

15


Завантажити