НПАОП 0.00-4.03-04Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

08.06.2004 N 151

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 червня 2004 р.

за N 778/9377

Про затвердження Положення про

Державний реєстр нормативно-правових

актів з питань охорони праці

Відповідно до підпункту 14 пункту 5 Положення про Державнийкомітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого УказомПрезидента України від 16 січня 2003 року N 29,Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстрнормативно-правових актів з питань охорони праці (далі -Положення), що додається.

2. Національному науково-дослідному інституту охорони праці(Лисюк М.О) у термін до 1 липня 2004 року переглянути Державнийреєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці тапривести його у відповідність до цього Положення.

3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення(Кубієвич М.В.):подати цей наказ на Державну реєстрацію до Міністерстваюстиції України;забезпечити ведення Державного реєстру нормативно-правовихактів з питань охорони праці.

4. Загальному відділу (Лавков С.П.) забезпечити в установленому порядку доведення Положення до відома центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

5. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати Положення у черговому номері журналу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Мостового В.М.

Голова Комітету

С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

08.06.2004 N 151

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2004 р.

за N 778/9377

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр нормативно-правовихактів

з питань охорони праці

1. Це Положення, розроблене на підставі Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29, регулює порядок ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та встановлює правила кодування нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Реєстр НПАОП).

2. Реєстр НПАОП - це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. Включенню до Реєстру НПАОП підлягають нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються Держнаглядохоронпраці України, та нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань охорони праці, які діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР". Державні, галузеві стандарти з питань охорони праці реєструються у порядку, установленому Держстандартом України. Ці нормативні документи можуть включатися до Реєстру НПАОП із збереженням позначень (шифрів), які їм були надані при реєстрації в Держстандарті України.

3. Рішення про включення нормативно-правових актів з питань охорони праці (далі - НПАОП) до Реєстру НПАОП зазначається в наказі Держнаглядохоронпраці України про затвердження НПАОП.

4. Для включення НПАОП у Реєстр до управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру, подаються:

наказ про затвердження НПАОП; надруковані два примірники затвердженого НПАОП українською мовою та один - автентичний переклад на російську мову;

оригінали аркушів погодження НПАОП;

наказ про створення редакційної комісії;

протокол засідання редакційної комісії;

магнітна дискета з текстом НПАОП українською та російською мовою. НПАОП, які мають реєструватися в Міністерстві юстиції України, подаються управлінню Держнаглядохоронпраці України, наяке покладено ведення Реєстру, після цієї реєстрації.

5. Для включення НПАОП до Реєстру НПАОП управління Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено ведення Реєстру НПАОП, оформлює реєстраційну картку, що складається відповідно до додатка 1. Реєстраційна картка підписується посадовою особою Держнаглядохоронпраці України, яка її склала.

6. Після перевірки комплектності поданих документів НПАОП присвоюється відповідне позначення (шифр). Структура позначення (шифру) містить літерні та цифрові елементи відповідно до схеми, наведеної в додатку 2.

7. Відповідна інформація про затвердження та реєстрацію в Міністерстві юстиції України (у разі такої реєстрації), присвоєння відповідного позначення (шифру), порядковий номер НПАОП у Реєстрі НПАОП заносяться до Журналу обліку нормативно-правових актів з охорони праці, включених до Реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

8. При внесенні змін до НПАОП його позначення не змінюється. Кожній зміні до НПАОП присвоюється порядковий номер.

9. Якщо НПАОП викладається у новій редакції, у його позначенні змінюється рік затвердження.

10. Дані про затвердження та введення в дію НПАОП оформлюються у вигляді покажчика НПАОП (додаток 3), який затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу. Покажчик НПАОП публікується в журналі "Охорона праці" та інших виданнях Держнаглядохоронпраці України.

Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення

М.Кубієвич

Додаток 1 до п. 5 Положення

про Державний реєстр

нормативно-правових актів з

питань охорони праці

ФОРМА

реєстраційної картки

Реєстраційна картка

1. ___________________________________________________________________

(повна назва нормативно-правового акта

_____________________________________________________________________

з охорони праці, далі - НПАОП)

2. ___________________________________________________________________

(вид НПАОП)

3. ___________________________________________________________________

(галузь застосування)

4. _____________________________________ 5. ____________________________

(дата затвердження та номер документа, дата введення в дію)

яким затверджено НПАОП)

6. ___________________________________________________________________

(термін дії у разі його встановлення)

7. ___________________________________________________________________

(організація, розробник)

8. ___________________________________________________________________

(організації, з якими узгоджено НПАОП)

9. ___________________________________________________________________

(дані про реєстрацію в Мін'юсті України,

_____________________________________________________________________

дата та реєстраційний номер)

10. __________________________________________________________________

(зміни до НПАОП, у тому числі: номер, розділ,

_____________________________________________________________________

пункт, дата, ким унесені)

11. __________________________________________________________________

(додаткові дані)

12. __________________________________________________________________

(позначення (шифр) НПАОП)

__________________________________

(посада та підпис особи, яка склала

__________________________________

реєстраційну картку)

Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення

М.Кубієвич

Додаток 2 до п. 6

Положення про Державний

реєстр нормативно-правових

актів з питань охорони праці

Система позначення (кодування) НПАОП

Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації облікуцих документів, створення необхідних умов для ефективногозберігання та використання інформації про ці нормативно-правовіакти, зручності їх обробки з використанням персональнихелектронно-обчислювальних машин.

Структура позначення

НПАОП ХХ.Х- Х. ХХ- ХХ

| | | | ---------- рік затвердження

| | | |

| | | --------------- порядковий номер у межах даного виду

| | |

| | ----------------- вид нормативно-правового акта

| |

| ----------------------- вид економічної діяльності згідно з

| таблицею 1

|

--------- ------------------ ----скорочена назва НПАОП

Характеристика елементів структури

позначення (шифру)

Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:

правила – 1

переліки – 2

норми – 3

положення – 4

інструкції – 5

порядки - 6

інші – 7

Вид економічної діяльності (група, клас) установлюється відповідно до ДК 009-96 (табл.).

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

Таблиця

Коди основних видів економічної

діяльності (відповідно до ДК 009-96)

Вид економічної діяльності

Код КВЕД

(група, клас)

Сільське господарство, мисливство

01.0

Рослинництво

01.1

Тваринництво

01.2

Мисливство

01.5

Лісове господарство

02.0

Рибне господарство

05.0

Риболовство

05.1

Риборозведення

05.2

Видобування вугілля і торфу

10.0

Видобування й агломерація кам'яного вугілля

10.1

Видобування й агломерація бурого вугілля

10.2

Видобування й агломерація торфу

10.3

Видобування нафти, газу

11.1

Видобування металевих руд

13.0

Видобування залізної руди

13.1

Видобування руд кольорових металів

13.2

Видобування каменю

14.1

Видобування піску та глини

14.2

Видобування мінеральної сировини для хімічної

промисловості і виробництва добрив

14.3

Видобування солі

14.4

Видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного

каміння, кварцу, слюди, абразивів, графіту тощо

14.5

Харчова промисловість

15.0

М'ясна промисловість

15.1

Виробництво рибної продукції

15.2

Перероблення овочів та фруктів

15.3

Виробництво жирів

15.4

Виробництво молочних продуктів

15.5

Обробка зерна, виробництво борошна, круп,

крохмалю

15.6

Виробництво кормів для тварин

15.7

Виробництво цукру, хлібобулочних і кондитерських

виробів, харчових концентратів

15.8

Виробництво напоїв (алкогольних і езалкогольних)

15.9

Тютюнова промисловість

16.0

Текстильна промисловість

17.0

Прядіння волокна

17.1

Ткацьке виробництво

17.2

Оброблення тканин

17.3

Виробництво виробів з текстилю

17.4

Виробництво килимів

17.5

Виробництво трикотажних та в'язаних тканин

17.6

Виробництво виробів з трикотажу та в'язаних

тканин

17.7

Виробництво готового одягу та хутра

18.0

Виробництво шкіряного одягу

18.1

Виробництво одягу з текстилю

18.2

Виробництво хутра і хутряних виробів

18.3

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

19.0

Обробка шкіри

19.1

Виробництво виробів зі шкіри

19.2

Виробництво взуття зі шкіри

19.3

Деревообробна промисловість

20.0

Деревообробне лісопильне та стругальне

виробництво

20.1

Виробництво дерев'яних панелей

20.2

Виробництво теслярних та столярних виробів

20.3

Виробництво дерев'яної тари

20.4

Виробництво паперу та картону

21.0

Виробництво паперової маси

21.1

Виробництво виробів з паперу та картону

21.2

Видавнича справа

22.1

Поліграфічна діяльність

22.2

Виробництво коксу

23.1

Нафтоперероблення

23.2

Хімічне виробництво

24.0

Виробництво базової хімічної продукції

24.1

Виробництво агрохімічних продуктів

24.2

Виробництво лаків та фарб

24.3

Фармацевтичне виробництво

24.4

Виробництво мила, парфумерної продукції,

очищувальних і полірувальних матеріалів

24.5

Виробництво вибухових речовин, клею, желатину, ефірної олії, фотоплівок, реактивів для фотографії, засобів аудіо і відеозапису

24.6

Виробництво штучних і синтетичних волокон

24.7

Виробництво гумових і пластмасових виробів

25.0

Виробництво скла, скляних виробів

26.1

Виробництво керамічних виробів

26.2

Виробництво керамічної плитки

26.3

Виробництво цегли, черепиці

26.4

Виробництво цементу, вапна, гіпсу

26.5

Виробництво виробів з цементу, гіпсу

26.6

Оброблення каменю

26.7

Виробництво абразивів

26.8

Чорна металургія

27.1

Виробництво труб

27.2

Первинне оброблення сталі

27.3

Виробництво кольорових металів

27.4

Металеве лиття

27.5

Металообробка

28.0

Зварювання

28.52

Виробництво машин та устаткування

29.0

Виробництво механічного устаткування

29.1

Виробництво інших машин загального призначення

29.2

Виробництво сільськогосподарських машин

29.3

Виробництво верстатів

29.4

Виробництво інших машин для окремих галузей промисловості

29.5

Виробництво зброї та боєприпасів

29.6

Виробництво побутових приладів

29.7

Виробництво канцелярських приладів та електронно-обчислювальних машин

30.0

Виробництво електричних машин і апаратури

31.1

Виробництво двигунів, генераторів, трансформаторів

31.2

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

31.3

Виробництво ізольованого дроту та кабелю

31.4

Виробництво акумуляторів, батарей

31.5

Виробництво освітлювального устаткування

31.6

Виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку

32.0

Виробництво медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв та годинників

33.0

Виробництво автомобілів

34.0

Суднобудування

35.1

Будівництво засобів рейкового транспорту

35.2

Будівництво повітряних та космічних літальних апаратів

35.3

Виробництво велосипедів і мотоциклів

35.4

Виробництво меблів

36.1

Ювелірне виробництво

36.2

Виробництво музичних інструментів

36.3

Виробництво спортивних товарів

36.4

Виробництво ігор та іграшок

36.5

Оброблення відходів

37.0

Оброблення відходів металевих

37.1

Оброблення відходів неметалевих

37.2

Виробництво та розподілення електричної енергії

40.1

Виробництво та розподілення газоподібного палива

40.2

Виробництво та розподілення тепла

40.3

Збір, очищення, розподілення води

41.0

Підготовка будівельних ділянок

45.1

Будівництво

45.2

Обладнання будівель

45.3

Завершення будівництва

45.4

Торгівля транспортними виробами та їх ремонт

50.0

Роботи в готелях, ресторанах, їдальнях

55.0

Залізничний транспорт

60.1

Міський та автодорожний транспорт

60.2

Трубопроводний транспорт

60.3

Водний транспорт

61.0

Морський транспорт

61.1

Річковий транспорт

61.2

Авіаційний транспорт

62.0

Оброблення і складування вантажів

63.1

Функціонування транспортної інфраструктури

63.2

Пошта і зв'язок

64.0

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

72.5

Дослідження та розробки

73.0

Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

73.1

Діяльність у сфері архітектури, будівництва, геології, геодезії, гідрометерології

74.2

Слідча діяльність, забезпечення безпеки

74.6

Очищення та прибирання приміщень

74.7

Виконання фоторобіт, пакування

74.8

Освіта

80.0

Початкова загальна освіта

80.1

Середня загальна освіта

80.2

Вища освіта

80.3

Навчання дорослих

80.4

Охорона здоров'я

85.1

Ветеринарна діяльність

85.2

Асенізація, прибирання вулиць, оброблення відходів

90.0

Діяльність у сфері культури, спорту, відпочинку і розваг

92.0

Діяльність ботанічних садів, зоопарків, заповідників

92.53

Діяльність у сфері спорту

92.6

Діяльність у сфері відпочинку та розваг

92.7

Індивідуальні послуги

93.0

Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення

М.Кубієвич

Додаток 3 до п. 10

Положенняпро Державний

реєстрнормативно-правових

актів зпитань охорони праці

ФОРМА

інформаційного покажчика НПАОП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

08.06.2004 N 151

НПАОП, включені до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань

охорони праці

Позначення

нормативного

акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата, вид

документа,

N

Організація

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

Замість:

НПАОП,

що втратили чинність і виключеніз Державного

реєстру нормативно-правовихактів з

питань охорони праці

Вилучені НПАОП

Чинні з цього питання НПАОП

Заступник начальника

управління нормативно-правового

та юридичного забезпечення

М.Кубієвич

4


Завантажити