НПАОП 0.00-1.37-04Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

ЗАТВЕРДЖЕНО

НаказДержнаглядохоронпраці України

10.09.2004 № 200

НПАОП 00.0-1.37-04

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

ТЕХНОЛОГІЧНИХТРАНСПОРТНИХЗАСОБІВ, ЩО

НЕПІДЛЯГАЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇНАВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ

МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Загальні положення

1.ЦимиПравиламивстановлюється єдинийнатериторії Українипорядокпроведення технічного огляду технологічнихтранспортнихзасобів, щонепідлягають експлуатаціїнавулично-дорожній мережі загального користування.

  1. Технологічні транспортні засоби – це великотоннажнітаінші технологічні автомобілі, гусеничнітаколісні трактори,у томучислі з навісним обладнанням, інші машини і механізминаїхньому шасі, автотракторні причіпи і напівпричіпи,причіпні механізми, скрепери самохідні і причіпні, вантажопідйомнітаінші машининаспеціальному самохідному шасі, самохідна дорожньо-будівельна техніка, навантажувачі всіх типів,авто-і електрокари, електровізкитаінші, щонепідлягають експлуатаціїнавулично-дорожній мережі загального користування.

  2. Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться комісією з фахівців експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці України (далі – ЕТЦ) за участю роботодавця або призначених ним відповідальних осіб.

4.Технічний огляд кожного технологічного транспортного засобу проводиться перед його реєстрацією, перереєстрацією, зняттям з обліку і щорічно згідно з вимогами Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягаютьексплуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, затвердженихнаказом Держнаглядохоронпраці України від 01.07.02 №163 і зареєстрованих у Мін’юсті 15.07.04 за № 888/9487, з метою оцінки технічного стану транспортних засобів, окремих складових частин або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним умовам тощо, а також на відповідність номерів агрегатів записам в реєстраційному документі.

5. Щорічний технічний огляд технологічного транспортного засобу проводиться в терміни, встановлені ЕТЦ для кожного підприємства.

Проведениятехнічного огляду технологічних транспортнихзасобів

6. Для проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів з метою їх реєстрації в територіальному органі Держнаглядохоронпраці, власник подає до ЕТЦ:

документа, що засвідчують юридичну чи фізичну особу; паспорт (формуляр) на транспортний засіб;

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (за наявності);

документ про сплату робіт за проведения технічного огляду.

7. Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться в кілька етапів:

перевірка відповідності типу, марки (моделі), номерів шасі (рами) і двигуна, заводського номера, номерного знака технологічного транспортного засобу записам у свідоцтві про реєстрацію. При виявленні розбіжності чи підробки номерів з даними у свідоцтві про реєстрацію застосовуються міри відповідно до вимог чинного законодавства;

проведения огляду;

проведения випробувань, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

оцінка технічного стану (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряється у складі з тягачем).

8. Технічний огляд транспортних засобів здійснюється відповідно до технологічних карт проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів, в яких визначається зміст і обсяг робіт, які виконує експерт ЕТЦ під час перевірки конкретних видів і груп технологічних транспортних засобів. Технологічні карти затверджуються у встановленому порядку.

Норми часу на проведения технічного огляду технологічних транспортних засобів встановлюються відповідно до Міжгалузевих норм часу на проведения експертних робіт у сфері охорони праці та промислової безпеки (частина IV), затверджених Міністерством праці та соціальної політики України 15 серпня 2003 року.

9. Транспортний засіб, що у період проведення технічного огляду знаходився в ремонті, підлягає технічному огляду після закінчення ремонту, про що інформується ЕТЦ.

10. При неможливості пред'явити транспортний засіб для проведення технічного огляду (через несправність чи з іншої причини) власник повідомляє ЕТЦ і територіальний орган Держнаглядохоронпраці про причини, з яких транспорт не було подано для технічного огляду.

11. Технологічні транспортні засоби, що не пройшли технічний огляд, не допускаються територіальним органом Держнаглядохоронпраці до подальшої експлуатації. В акті технічного огляду ставиться позначка "Несправно". Після усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей проводиться повторний технічний огляд.

12. Технологічні транспортні засоби, передані в оренду іншому підприємству, проходять технічний огляд за датою, встановленою для підприємства-орендодавця.

Оформлення результатів технічного огляду

За результатами технічного огляду складається акт у двох примірниках за формами, наведеними у додатках 1 і 2. Акт за формою 2 оформлюється для підприємств, які подають для технічного огляду декілька технологічних транспортних засобів, при чому у акті зазначається загальна кількість зареєстрованих технологічних транспортних засобів, поданих підприємством для технічного огляду. Для несправних транспортних засобів зазначаються причини виявлених несправностей.

Один примірник оформленого акту технічного огляду направляється до територіального органу Держнаглядохоронпраці, де проводиться реєстрація або перереєстрація технологічних транспортних засобів. Другий примірник акту технічного огляду видається фізичній або юридичній особі – власнику технологічного транспортного засобу. Копія акту технічного огляду разом з документами про сплату за проведення технічного огляду залишаються у експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці.

За результатами технічного огляду видається талон про проходження технічного огляду. Загальний вид і опис лицьової та зворотної сторін зразка талона наведено у додатках 3 і 4. На зворотній стороні талона ставиться підпис голови комісії та його особиста номерна печатка (штамп).

Облік видачі талонів про проходження технічного огляду ведеться у журналі обліку і видачі талонів за формою додатку 5.

17. У разі втрати талона про проходження технічного огляду власнику технологічного транспортного засобу видається дублікат талона, на лицьовій стороні якого друкується слово ”Дублікат”. У цьому разі проводиться позачерговий технічний огляд транспортного засобу.

Додаток 1

До пункту 13 правил

Акт

Технічного огляду технологічного транспортного

засобу

_____”__________200__р

Комісія у складі голови:___________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

і членів комісії___________________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

провела технічний огляд__________________________________________________

(найменування технологічного транспортного засобу,

_______________________________________________________________________ тип, марка, рік випуску)

заводський № ______________ двигун №________ шасі №____________________

технічний паспорт (формуляр) №_____________, що належать__________________

(власник

_______________________________________________________________________

технологічного транспортного засобу)

При огляді, запуску і випробуванні пробігом установлено, що транспортний засіб

_______________________________________________________________________

(вказується- відповідає чи не відповідає технічним вимогам по параметрах,

_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

(підпис)

(підпис, ініціали )

Члени комісії

М.П.

( підпис)

(підпис)

(підпис, ініціали)

(підпис, ініціали)

перелічити основні)

Додаток 2

До пункту 13 правил

АКТ

ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТЕХНОЛОГІЧНИХТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

_____”__________200__р

Комісія у складі голови:___________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

і членів комісії___________________________________________________________

(посада, прізвище і ініціали)

провела технічний огляд__________________________________________________

(найменування підприємства, адреса, телефо,)з/п

Типтранспорногозасобу

Марка

Номер.знак

Серія, №свідоцтвапро реєстрацію

Номер

Ріквипуску

Висновок (справ- ний,не справний)

Примітки (несправності,невідповідністьвимогамнормативногодокументу)

двигун

шасі (рама)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пройшли технічний оглядодиницьтранспорту

Непройшли технічний оглядодиницьтранспорту

,

Голова комісії

(підпис)

(підпис, ініціали )

Члени комісії

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис, ініціали)

(підпис, ініціали)

Додаток 3

До пункту 15 правил

Талон

про проходження технічного огляду технологічного транспортного засобу

Талон

про проходження технічного огляду

Тип____________________________марка__________________________

Двигун №_______________________кузов №_______________________

Назва підприємства_____________________________________________

_________________________________________________________________

Дата техогляду_______________________ ___________________________

(місяць) (рік)

Голова комісії (технічний експерт ЕТЦ)_____________________________

М.П.

Експлуатація технічного транспортного засобу без талону ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Додаток 4

До пункту 15 правил

опис

талона про проходження технічного огляду

ЛИЦЬОВАСТОРОНА

Бланки талонавиготовлюютьсянапапері розміром 130х90мм.Налицьовій стороніталона:

1)уверхньому лівому кутінаполі 35х30ммдрукується кольорове зображеннязнакуДержнаглядохоронпраці;

2) у правому верхньому куті на полі 35х25 мм друкуються чорним шрифтом цифри року, у якому технологічний транспортний засіб повинен проходити черговий технічний огляд;

3) зліва від цифр року в еліпсі 25х12 мм чорним шрифтом вказується шифр області (регіону) України відповідно до таблиці 7 ДСТУ 3650-97 ”Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови” (наприклад, 05 – Донецька область);

4)у правомуверхньому куті прямокутника 120х40мм набілому фоні друкується назва області,анижче дається малюнок деяких технологічнихтранспортнихзасобів;

5) улівій нижній частиніталона упрямокутнику розміром 50х10ммвписується номернийзнактехнологічноготранспортногозасобу,а управій нижній частиніупрямокутнику - серіяи номерсвідоцтвапрореєстрацію технологічноготранспортногозасобу;

  1. колірфону талонавстановлюється щорічно централізовано.

ЗВОРОТНА СТОРОНА

  1. назворотній стороніталонавказуються реєстраційні дані технологічноготранспортногозасобу;

  1. датапроведення технічного огляду;

  2. датапроведення чергового технічного огляду;

  3. підпис голови комісії (технічного експерта ЕТЦ), який скріплюєтьсяпечаткою.

Додаток 5

до пункту 16 Правил

ЖУРНАЛ

обліку та видачі талонів про проходження технічного огляду технологічних транспортних засобівз/п

Власник

технологічн.

транспортного

засобу

Документ про

сплату за технічнийогляд

Тип, маркатранспортно­го засобу, номер. знак

свідоцтва

Датавидачі

Підпис одержувача

1

2

3

4

5

6

7

7


Завантажити