НПАОП 0.00-5.22-99Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ліцензійної палати України

Комітету по нагляду за охороною

праці України

01.09.99 № 74/157

І Н С Т Р У К Ц І Я

ПРО УМОВИ І ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ) З ВИГОТОВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про підприємництво" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності".

1.2. Дія Інструкції поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які виготовляють і реалізують вибухові речовини, що використовуються в суспільному виробництві.

2. Вимоги, необхідні для здійснення діяльності

2.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт підприємницької діяльності повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України.

2.2. Підприємницька діяльність, пов’язана з виготовленням і реалізацією вибухових речовин, здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при підривних роботах, затвердженого Держгіртехнаглядом України, розділу 6 ДНАОП 0.00-1.17-92 Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змішувального устаткування, НАОП 1.2.90-1.08-88 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують підривні роботи, затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР.

3. Права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності

3.1. Суб’єкти підприємницької діяльності мають право:

здійснювати діяльність з виготовлення і реалізації вибухових речовин на підставі ліцензії, виданої Комітетом по нагляду за охороною праці України, в разі дотримання ними умов і правил провадження конкретного виду діяльності в межах території України;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, роз’яснення тощо від Ліцензійної палати та Комітету по нагляду за охороною праці України з питань ліцензування;

оскаржувати рішення Комітету по нагляду за охороною праці України в установленому законодавством порядку щодо зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії чи відмови в її видачі.

3.2.Суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані:

зазначати достовірні відомості в заяві на отримання ліцензії та в документах, що додаються до неї;

допускати для перевірок представників контрольних органів та надавати їм потрібну інформацію про підприємницьку діяльність з даного виду діяльності.4. Особливі умови здійснення діяльності

Суб’єкт підприємницької діяльності здійснює виготовлення і реалізацію вибухових речовин за таких умов:

наявності відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 р. № 182/98 та Єдиних правил безпеки при підривних роботах (ДНАОП 0.00-1.17-92):

дозволу Комітету по нагляду за охороною праці України або його територіальних органів на місцях на початок роботи підприємства;

висновку експертної організації щодо безпеки експлуатації об'єкта з виготовлення вибухових речовин;

стандартів або технічних умов та дозволів Комітету по нагляду за охороною праці України на застосування вибухових речовин, які намічено виготовляти і реалізувати;

дотримання технологічного регламенту виготовлення вибухових речовин;

забезпечення безпеки робіт та охорони навколишнього середовища;

ведення належного обліку виготовлених і реалізованих вибухових речовин, переліку вибухових речовин, які передбачається реалізовувати.

5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов

5.1. Органами, які здійснюють контроль за дотриманнямліцензійних умов,є: Комітет по нагляду за охороною праці України, його територіальні управління, Ліцензійна палата України та її представництва (далі - контрольні органи).

5.2. Інспекційні обстеження дотримання ліцензійних умов Комітет по нагляду за охороною праці України повинен виконувати відповідно до затверджених планів-графіків. Заплановані перевірки дотримання умов і правил провадження підприємницької діяльності з виготовлення і реалізації вибухових речовин здійснюються не частіше одного разу на рік.

5.3. Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюється шляхом виїзду комісії на місцезнаходження підприємства.

5.4. Представники контрольних органів під час проведення перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов мають право:

перевіряти нормативно-технічну документацію з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин;

оглядати робочі місця, робочі та допоміжні приміщення заводів (пунктів) виготовлення вибухових речовин і склади їх зберігання;

у разі виявлення порушень суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов, визначених чинним законодавством та Інструкцією, органи, що здійснюють контроль у межах своєї компетенції, офіційно повідомляють про це Комітет по нагляду за охороною праці України.

5.5. Результати перевірки оформлюються актом, що складається в довільній формі, у трьох примірниках. В акті дається оцінка стану дотримання умов і правил здійснення діяльності, загальний висновок про можливість подальшого провадження підприємницької діяльності, термін усунення порушень тощо. Перший примірник акта направляється в орган, що видає ліцензію, одна копія надсилається суб’єкту підприємницької діяльності, друга - зберігається в органі, що здійснював перевірку.

5.6. Особи, винні в порушенні встановленого порядку виготовлення і реалізації вибухових речовин, несуть цивільно-правову, адміністративну й кримінальну відповідальність відповідно до законодавчих актів України.

Начальник Управління ліцензуванняНачальник управління по нагляду

економічної діяльностів гірничодобувній промисловості

О.В.ЄфремовД.А.Герасимчук

3


Завантажити